Woonvergunning

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Volgens art. 13a Wonw kunnen burgemeester en wethouders, indien niet wordt voldaan aan de welstandseisen voor nieuwe of bestaande bouwwerken, degene die als eigenaar van een bouwwerk of kantoor huren hoofddorp standplaats dan wel uit anderen hoofde bevoegd is tot het treffen van voorzieningen daaraan, verplichten tot het treffen van voorzieningen. Zij stellen daarbij een termijn en de voorzieningen moeten ertoe leiden dat wel aan de welstandseisen wordt voldaan. Of er sprake is van strijd, in ernstige mate, met redelijke eisen van welstand als bedoeld in art. 12 lid 1 Wonw wordt dus beoordeeld door burgemeester en wethouders aan de hand van de in de welstandsnota in de vorm van beleidsregels opgenomen kantoor huren emmen welstandscriteria. Er is dus ten aanzien van welstand een nader besluit van burgemeester en wethouders vereist om vast te stellen dat niet wordt voldaan aan de eisen alvorens een handhavingsbesluit kan worden genomen. Bij overtreding van het Bouwbesluit 2003 of de bouwverordening is geen nader besluit nodig.
Als een bestaand gebouw tot woning wordt verbouwd of er wordt een nieuwe woning gebouwd, vindt toetsing aan de kantoor huren ridderkerk voorschriften plaats door middel van de bouwvergunning. Als een bestaand gebouw als woning in gebruik wordt genomen, zonder bouwen dus, kan die toetsing niet plaatsvinden. Om te voorkomen dat gebouwen die niet geschikt zijn om te bewonen toch in gebruik worden genomen als woning, heeft men de Woningwet-woonvergunning ingevoerd (art. 60 Wonw). Een woonvergunning is nodig als men een bestaand kantoor huren weert gebouw dat niet als woning is gebouwd als woning in gebruik wil nemen. Daarbij gaat het om een gebouw dat op zichzelf geschikt is om te bewonen; en waarvan het laatste gebruik niet wonen is; of waarvan het laatste gebruik wonen is maar dat gebruik wederrechtelijk (illegaal) is.