Woongelegenheden

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

het in stand houden van en het treffen van voorzieningen aan haar woongelegenheden en onroerende aanhorigheden, en aan woongelegenheden en onroerende aanhorigheden van derden; c het in stand houden en verbeteren van de direct aan de woongelegenheden en de aanhorigheden, grenzende omgeving; d het beheren, toewijzen en verhuren van woongelegenheden winkel huren rotterdam en onroerende aanhorigheden; e het vervreemden van woongelegenheden en onroerende aanhorigheden; f het aan bewoners van bij de toegelaten instelling in beheer zijnde woongelegenheden verlenen van diensten die rechtstreeks verband houden met de bewoning, alsmede het, aan personen die te kennen geven een zodanige woongelegenheid te willen betrekken, verlenen van diensten die rechtstreeks verband houden met het huisvesten van die personen, en g de werkzaamheden die winkel huren utrecht noodzakelijkerwijs voortvloeien uit het verrichten van de werkzaamheden, genoemd bij a tot en met f.
Daarnaast draagt volgens art. 12a Bbsh de toegelaten instelling bij aan de leefbaarheid in de buurten en wijken waar haar woongelegenheden gelegen zijn. Ter uitvoering daarvan kan de toegelaten instelling (uitsluitend) overgaan tot: a het bouwen, verwerven, bezwaren en slopen van andere gebouwen dan woongelegenheden; b het in stand houden van en het treffen van voorzieningen aan andere gebouwen dan woongelegenheden; c het in stand houden en winkel huren amsterdam verbeteren van de omgeving buiten de directe nabijheid van woongelegenheden; d het verhuren van andere gebouwen dan woongelegenheden; e het vervreemden van andere gebouwen dan woongelegenheden; f het verrichten van andere werkzaamheden die ten goede komen aan het woongenot in een buurt of wijk en g de werkzaamheden die noodzakelijkerwijs voortvloeien uit het verrichten van de werkzaamheden, genoemd bij a tot en met f.
Bij de uitvoering daarvan winkel huren schiphol moet de toegelaten instelling zich wel het bijdragen aan de leefbaarheid in de buurten en wijken waar haar woongelegenheden gelegen zijn als enige of voornaamste doel stellen (art. 12a lid 3 Bbsh).