Wet milieubeheer

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Categorie a: Inrichtingen waarvoor de rijksoverheid bevoegd gezag is De minister van VROM, van Verkeer en Waterstaat of van Economische Zaken zijn bevoegd gezag voor speciale inrichtingen, bijvoorbeeld inrichtingen met een bijzonder nationaal belang zoals defensieterreinen of kantoor huren rotterdam kerncentrales of inrichtingen waarop de Mijnbouwwet van toepassing is.
Categorie b: Inrichtingen waarop bepaalde AMvB’s van toepassing zijn Deze AMvB’s stellen speciale eisen aan zwaardere klassen van inrichtingen (zoals het Besluit externe veiligheid inrichtingen of het Besluit risico’s zware ongevallen).
Categorie c: Landbouwinrichtingen die niet onder het Besluit landbouw milieubeheer vallen (Het Ab sluit zich dus (nog) kantoor huren utrecht aan bij de klassieke methodiek van het Besluit landbouw milieubeheer waarin wordt aangewezen welke landbouwinrichtingen niet vergunningplichtig zijn in plaats van de nieuwe systematiek waarin wordt aangewezen welke bedrijven wel vergunningplichtig zijn.) De AMvB Besluit landbouw milieubeheer geldt voor de inrichtingen waar uitsluitend of in hoofdzaak de aangegeven landbouwactiviteiten plaatsvinden. De landbouwinrichtingen die specifieke voorschriften behoeven, zijn vergunningplichtig op grond van dit Besluit Landbouw milieubeheer welk besluit kantoor huren amsterdam alleen betrekking heeft op de veel voorkomende landbouwbedrijven en waar algemene voorschriften kunnen gelden.
Categorie d: M.e.r.-(beoordelings)plichtige activiteiten Activiteiten waarvoor de m.e.r.-plicht of de m.e.r.-beoordelingsplicht geldt, zijn vergunningplichtig, gezien de eisen van de m.e.r.- procedure. Het gaat om de kantoor huren schiphol  gevallen waarin de m.e.r.-(beoordelings)plicht gekoppeld is aan de milieuvergunningprocedure waarvoor de afdeling 3.4 Awb-procedure wordt gevolgd met de procedure-eisen van afdeling 13.2 Wm.