Verschillende benaderingswijzen

Gerelateerde afbeelding

Verschillende benaderingswijzen van probleemoplossing en besluitvorming
Naast de vraag in su bparagraaf 5.4 . 3 in hoeverre de aanpak van een probleem al dan niet programmeerbaar is, blijkt het ook van belang te zijn om stil te staan bij de vraag of er bij de beslissers wel overeenstemming bestaat over de doelstellingen. Ook al is het probleem als zodanig nog zo duidelijk, als de betrokkenen verschillende of wellicht zelfs tegenstrijdige doelstellingen voor ogen staan, wordt het vinden van een oplossing ernstig bemoeilijkt (zie subparagraaf 5.3.1 en 5.3.2, de organisatie als politieke ‘arena’ en als ‘vuilnisvat’). De enige kantoorruimte huren rotterdam manier om hier tot een oplossing te komen is dan dat zij water bij de wijn doen en een compromis sluiten. Uiteraard is dit niet de meest ideale aanpak, maar zo wordt er in ieder geval een poging gedaan om verbetering aan te brengen in de bestaande situatie. De ervaring leert dat de beste oplossing veelal een oplossing is die voor de betrokkenen aanvaardbaar is en die in de gegeven situatie lijkt te kunnen gaan werken.
Thompson stelt dat besluitv orming vraagt om een bij de situatie passende benadering. Twee situatiefactoren zijn voor de te kiezen werkwijze bepalend: het inzicht in de structuur (lees: in de oorzaak-gevolgrelaties) van het probleem; de mate waarin de doelstellingen van betrokkenen met elkaar overeenstemmen.
Samengevat in een matrix kunnen nu vier benaderingswijzen worden onderscheiden (zie figuur 5.7).
Inzicht in de structuur van probleem in oorzaakgevolgrelaties Ja Nee
Overeenstemming over doelstellingen van betrokkenen
Ja Nee Rekenen Compromis sluiten Beoordelen Inspiratie
Wanneer er sprake is van een goed inzicht in het probleem en wanneer er overeenstemrekenprobleem ming bestaat over de doelstellingen, hebben we te maken met een rekenprobleem. Zo’n probleem kan als het ware worden omgezet in een formule of rekensom. Heeft men weinig inzicht in de probleemsituatie en is er sprake van overeenstemming over de na te streven doelen, dan zullen de beslissers het probleem en de daarmee samenbeoordelen hangende kantoorruimte huren utrecht aspecten moeten beoordelen. Bij een dergelijk probleem vallen beslissers, gegeven het gebrekkige inzicht in het probleem, terug op hun beoordelingsvermogen. Hebben de betrokkenen een duidelijk zicht op het probleem maar streven ze uiteenlocompromis pende doelen na, dan kan het sluiten van een compromis uitkomst brengen. Dit compromis komt tot stand via onderhandelingen. Daarbij doen de betrokken partijen, afhankelijk van hun onderhandelingsbekwaamheid, meer of minder water bij de wijn. Als er geen inzicht is in het probleem en als er ook geen overeenstemming bestaat inspiratie over de doelstellingen, kan een oplossing slechts door inspiratie worden bereikt. Dit veronderstelt allereerst geloofwaardigheid en vertrouwen in iemands visie. Deze benaderingswijze veronderstelt dat de oplossing kantoorruimte huren amsterdam wordt gevonden in een overkoepelende zienswijze waaraan elk van de betrokken beslissers hecht en waardoor een ieder zo geïnspireerd wordt dat de voorgestelde aanpak met kracht wordt uitgevoerd. Het charisma van een leider is in een dergelijke situatie van doorslaggevend belang. Bij het nemen van beslissingen zijn niet alleen de belangen en doelstellingen van (de afdeling of organisatie van) één beslisser in het geding, maar dikwijls ook die van andere beslissers, afdelingen en/of organisaties. Afhankelijk van het belang dat aan de eigen doelstellingen en die van anderen gehecht wordt kantoorruimte huren schiphol kan een aantal verschillende benaderingswijzen worden onderscheiden. In hoofdstuk 9 zullen deze in het kader van het voeren van onderhandelingen en het omgaan met conflicten behandeld worden.