Uitwerken componenten kapitaalstructuur

Uitwerken componenten kapitaalstructuur laag hoog De basis voor het uitwerken van de financieringsstructuur zijn de kasstroom van het project, de risico’s die de kasstromen met zich meebrengen en de zekerheden in de vorm van activa die binnen een project worden verworven of tot stand gebracht. Voor het beoordelen en structureren worden een aantal aan de kasstromen van flexplek huren rotterdam een project gerelateerde kengetallen gebruikt. Deze kengetallen kunnen op elke component worden toegepast. De kengetallen worden zowel toegepast om ex-ante een financiering te structureren maar kunnen ook toegepast worden om een financiering ex-post te beheren. Als tijdens de looptijd van een lening een kengetal boven of onder een flexplek huren utrecht kritische waarde uitkomt, dan kan dat een verplichting tot aflossing en/of bijstorten van vermogen tot gevolg hebben. We noemen de belangrijkste kengetallen. 1 70 INVESTEREN IN VASTGOED, GROND EN GEBIEDEN Debt Service Cover Ratio (DSCR) De DSCR is de verhouding tussen de netto vrije kasstroom (NCFt) van een project in een tijdvak en de verplichtingen voortkomend uit de financiering: rente op de uitstaande schuld en aflossingen op de schuld: de debt services in datzelfde tijdvak (DSt)· NCF DSCR =–1 1 DS t Behalve met de DSCR per tijdvak wordt er vaak gerekend met een gemiddelde DSCR over de gehele periode van de lening of een minimale DSCR. Theoretisch moet de DSCR minimaal gelijk zijn aan 1. Die waarde komt echter zelden voor. Hoewel het betekent dat de schuldverplichtingen uit leningen uit de kasstroom kunnen worden betaald, impliceert het tegelijk dat geen dividend aan de aandeelhouders kan worden flexplek huren amsterdam uitgekeerd of betalingen aan andere vermogenverstrekkers worden gedaan. Tevens is het risico van rente schommelingen niet gedekt. De gemiddelde DSCR verschilt per sector en is afhankelijk van het risico. Voor projecten met een beperkt risico zoals een PPS met een deelnemende overheid als betrouwbare debiteur, is de gemiddelde DSCR 1,2 tot 1 ,4. Voor projecten met hoog risico kan de DSCR oplopen tot 2,0. Laan Life Cover Ratio (LLCR) en Project Life Cover Ratio (PLCR) De Loan Life Cover Ratio is de verhouding in enig tijdvak tussen de uitstaande schuld (Dt) en de contante waarde flexplek huren schiphol van de toekomstige kasstromen van het project vanaf dat tijdvak tot het einde van de looptijd van de lening (N). Als disconteringsvoet wordt de rente op de lening gebruikt (rn). Voor de berekening geldt: Een LLCR van 1 betekent dat de schuld precies betaald kan worden uit de kasstromen tot aan het eind van de lening. Een variant op de LLCR is de Project Life Cover Ratio: PLCR. De berekening is nagenoeg hetzelfde als bij de LLCR. Het verschil is dat bij de PLCR de contante waarde van de toekomstige kasstromen over de resterende looptijd van het project wordt berekend in plaats van over de resterende looptijd van de lening. Een PLCR van 1 betekent dat de schuld precies betaald kan worden uit de kasstromen tot aan het eind van het project.