Toegenomen export

De Poolse arbeiders in de nieuwe fabriek zijn duidelijk de winnaars. Weliswaar werken zij tegen een veel lager loon dan kantoorruimte huren rotterdam de Zeeuwen vroeger -dat was immers de reden waarom de productie werd verplaatst – maar zij hebben tenminste werk. En werk dat beter betaalt dan wat het plaatselijke bedrijfsleven te bieden heeft. Een moderne fabriek als die van Philips is immers veel efficienter dan de plaatselijke Poolse industrie en uit de hogere productiviteit ontstaat ruimte om hogere lonen te betalen. De grootste groep winnaars bestaat uit kantoorruimte huren utrecht de consumenten. Als gevolg van de globalisering wordt de productie verlegd naar die plek waar deze het goedkoopst kan worden verricht, met als gevolg dat zij minder hoeven te betalen voor hun spaarlampen. Daarvan profiteren ook de arme consumenten, dus ook de arbeiders die als gevolg van de verplaatsing van de productie hun baan zijn kwijtgeraakt. De ‘anti-globalisten’ kijken vaak te eenzijdig naar de verliezers. Ten onrechte, zoals The Economiststelt, want de vrees dat de derde wereld productie en banen ‘steelt’, is gebaseerd op de onjuiste veronderstelling kantoorruimte huren amsterdam dat de productie van het ene land ten koste gaat van die in een ander. Integendeel, toegenomen export stelt ontwikkelingslanden in staat kapitaalgoederen te importeren en dure merkproducten, meestal uit de rijke geindustrialiseerde landen. ‘Internationale handel is geen nul-somspel’, aldus The Economist.5 Het verlies van werkgelegenheid valt trouwens per saldo mee. Als de investeringsstroom wordt verlegd-in dit voorbeeld van Nederland naar Polen brengt dat niet alleen nieuwe invoer tot stand (de spaarlampen komen nu uit Polen) maar ook een uitvoerstroom in tegengestelde riehting. Dat komt omdat het grootste deel van de internationale handel niet plaatsvindt tussen bedrijven, maar binnen de multinationale ondernemingen zelf. Van de export van de Verenigde Staten in 1995 had 85,5% betrekking op goederenstromen binnen dezelfde onderneming en slechts 14,5% op transacties tussen ondernemingen. 6 In ons voorbeeld leverde Philips-Nederland v66r de verplaatsing van de productie een eindproduct. Daarna levert het eoncern maehines en halffabrikaten aan de Poolse fabriek, kantoorruimte huren schiphol waardoor weer nieuwe, zij het andersoortige werkgelegenheid ontstaat. Per saldo hebben beide landen voordeel bij vrijhandel, leert elk economisch handboek. Zij zijn daardoor in staat hun consumptie te vergroten, zonder daarvoor meer middelen aan grondstoffen en arbeid aan te wenden. Daardoor neemt de totale welvaart in de wereld toe .