Ten aanzien van het personeel

Gerelateerde afbeelding

Deze kerntaken kunnen de volgende consequenties hebben:
Ten aanzien van het personeel: bijscholing; veranderen personeelsbestand/ doorstroming; verbeteren instructie.
Ten aanzien van de middelen: distributieapparaat (bijvoorbeeld keuze type vrachtauto); orderverwerking automatiseren, EDI.
Hoofdstuk 4 STRATEGIEBEPALING EN STRATEGISCH MANAGEMENT
Ten aanzien van de managementsystemen: omzetplanning; verkoopstatistiek/bezoekrapporten per vertegenwoordiger; beloningssysteem verkopers.
4.5.2 Toepassing budgettering
budgettering Een veelgebruikt managementsysteem is budgettering. Budgettering is planning, vertaald in geldbedragen. In figuur 4. 22 ziet deze relatie er als volgt uit.
Vanuit de kritische kerntaken kantoorruimte huren rotterdam kunnen actieplannen worden ontwikkeld. In het voorgaande voorbeeld volgt uit de voor productie geformuleerde kerntaken met betrekking tot het personeel, de middelen en de te hanteren managementsystemen een aantal consequenties. Uit deze consequenties zijn normen en taakstelling af te leiden. Dit kunnen kantoorruimte huren utrecht kwaliteitsnormen zijn (afval- en uitvalpercentage, indien ├╝berhaupt toegestaan), gewerkte uren per functie van het budget werknemer (dus exclusief bijscholing), enzovoort. De functie van het budget is in deze taakstellingen in geld uil te drukken. Op deze manier kan het te voeren beleid in geldbedragen worden uitgedrukt en vervult het budget de functie van communicatiemiddel. De kracht van het hanteren van budgetten ligt in de mogelijkheid de uitvoering van het plan te toetsen.
Om een budgetteringssysteem effectief te kunnen gebruiken, moet duidelijk zijn waar de verantwoordelijkheden liggen voor het uitvoeren van taken of het behalen van resultaten. Hiertoe is een duidelijke organisatiestructuur, waarin deze verantwoordelijkheden en de bijbehorende bevoegdheden vastliggen, noodzakelijk. Verdere uitwerkingen van planning en budgettering staan kantoorruimte huren amsterdam beschreven in hoofdstuk 10.
Er zijn bij het gebruik van budgettering voor de implementatie van strategische plannen twee kanttekeningen twee kanttekeningen te maken. Ten eerste dient ervoor te worden gewaakt dat de in het budget gestelde normen en doelen de implementatie niet gaan overheersen. Bedacht dient te worden dat de budgettering niet alleen moet worden gebruikt om de uitvoering binnen de functionele deelgebieden te bewaken, maar ook om de juistheid van de strategische kantoorruimte huren schiphol veronderstellingen beslissingen en de veronderstellingen waarop deze zijn gebaseerd te controleren. Een tweede kanttekening is dat budgetten veelal worden vastgesteld binnen de bestaande organisatiestructuur met de zittende functionarissen en hun invloed. Rondom het budgetteringsproces weerstand kan weerstand impliciet of expliciet een rol spelen.