Systematische interpretatie

Systematische interpretatie De rechter kan bij de wetstoepassing ook veel aandacht schenken aan de opzet van de wet die toegepast moet worden, of aan een andere wet waarin een regeling over het betreffende onderwerp staat: de systematische interpretatie.
•Voorbeeld De Afdeling rechtspraak van de Raad van State hanteerde de systematische interpretatie in haar volgende uitspraak. Deze zaak betrof het beroep tegen de goedkeuring van een flexplek huren rotterdam besluit van Gedeputeerde Staten tot het vaststellen van een hogere grenswaarde van geluidsbelasting voor bepaalde gebieden. De Afdeling rechtspraak overwoog: ‘De in art. 82 en verder van de Wet geluidhinder opgenomen geluidhinderaspecten hebben betrekking op de geluidsbelasting van nog te bouwen woningen, zodat moet worden uitgegaan van de situatie waarbij de bouwplannen zijn verwezenlijkt; het huidige open landschap moet dan worden aangemerkt als stedelijk gebied. Het reflecteren van het flexplek huen utrecht toenemende verkeerslawaai door de op te richten woningen valt niet onder de belangen die volgens het stelsel van de wet met de vaststelling van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van te bouwen woningen worden beschermd.’ (ARRvS 9 februari 1987, nr. ROl .85.0485)
Ad c Wetshistorische interpretatie De rechter kan zich ook richten op de geschiedenis van de wet: hoe is bijvoorbeeld de behandeling in de Tweede Kamer geweest en wat kunnen we daaruit leren over de bedoeling van de wetgever? Dat is de wetshistorische interpretatie.
• Voorbeeld De Afdeling rechtspraak van de Raad van State hanteerde de wetshistorische interpretatie in de volgende zaak. Deze zaak betrof vernietiging in beroep door Gedeputeerde Staten van een flexplek huren amsterdam beschikking van burgemeester en wethouders, inhoudende de verlening van een vergunning op grond van de Wet autovervoer personen. De Afdeling rechtspraak overwoog: ‘Uit de wetsgeschiedenis van voornoemde wet blijkt, dat het de bedoeling van de wetgever is geweest de zelfstandigheid van de gemeenten op het in geding zijnde punt niet meer in te perken dan strikt onvermijdelijk is. Aan de onderscheidene colleges van burgemeester en wethouders is het voorbehouden in beginsel een eigen beleid te voeren. Aan een besluit in beroep, waarbij van het oordeel van het bevoegde orgaan der gemeente wordt afgeweken, dient een gedegen onderzoek flexplek huren schiphol van alle van belang zijnde feiten en omstandigheden vooraf te gaan.’ (ARRvS 13 juni 1980, nr. A-3.3274 1978)