Structuurvisie

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Procedure structuurvisie Bij de gemeente is de gemeenteraad verplicht de structuurvisie vast te stellen, bij de provincie kantoor huren hoofddorp zijn het Provinciale Staten en bij het Rijk is het de minister van VROM. Andere ministers kunnen een structuurvisie vaststellen. De Tweede Kamer wordt betrokken bij de totstandkoming van een structuurvisie van een minister. Voordat de minister een structuurvisie kan vaststellen, moet hij een beschrijving van de inrichting van de voorgenomen structuurvisie aan de Tweede Kamer hebben voorgelegd en moet die door de Tweede Kamer openbaar zijn behandeld. Indien de kantoor huren emmen Tweede Kamer niet binnen vier weken besluit tot openbare behandeling van de beschrijving van de inrichting van de voorgenomen structuurvisie, kan de minister beginnen met de vaststelling ervan. Na de behandeling stelt de minister de kamer schriftelijk op de hoogte van de gevolgtrekkingen die hij aan de behandeling verbindt. Hij zou bijvoorbeeld de structuurvisie kunnen bijstellen ten opzichte van zijn oorspronkelijke plan.
Tweede én Eerste Kamer worden betrokken bij de verwezenlijking van een structuurvisie van een minister. Die procedure is dus zwaarder dan die van de totstandkoming van een structuurvisie. Voordat tot verwezenlijking wordt overgegaan, moet de minister de structuurvisie aan beide kamers hebben toegezonden (art. 2.3 lid 4 Wro). Indien door of namens een van de kamers kantoor huren ridderkerk binnen acht weken na toezending van de structuurvisie te kennen wordt gegeven dat zij over de visie in het openbaar wil beraadslagen, wordt met verwezenlijking van de structuurvisie niet eerder begonnen dan zes maanden na die toezending, dan wel indien de beraadslagingen op een eerder tijdstip zijn beëindigd, na die beraadslagingen. Na de beraadslaging stelt de minister de Tweede en Eerste Kamer schriftelijk op de kantoor huren weert hoogte van de gevolgtrekkingen die hij voor het nationaal ruimtelijk beleid aan de beraadslagingen verbindt. Zo kan hij ertoe overgaan een bepaald rijksproject anders uit te voeren dan hij zich had voorgenomen. De Wro verplicht niet tot een bepaalde procedure voor de gemeentelijke of provinciale structuurvisie.