Routeplanning

Routeplanning We zouden het probleem van de routeplanning als volgt kunnen omschrij- ven. Een verzameling afnemers, ieder met een gegeven locatie en een deterministische vraag naar een bepaald goed op een bepaald moment, moet bediend worden vanuit een of meer fabrieken met transportmiddelen waarvan de totale capaciteit bekend is. Het probleem bestaat dan uit het bepalen van de route die een transportmiddel moet volgen, zodanig dat: 1 aan de vraag van iedere kantoor huren rotterdam afnemer wordt voldaan; 2 de capaciteit ende toegestane maximumsnelheid van het transportmiddel niet worden overschreden; 3 de totale tijd dat een transportmiddel onderweg is een bepaald maximum niet overschrijdt (Rijtijdenbesluit!);
4 de aflevering plaatsvindt op een tijdstip waarop de afnemer aanwezig is, en met een frequentie die de afnemer gewenst acht.
De volgende doelstellingen kunnen worden kantoor huren utrecht gehanteerd: • het minimaliseren van de totale af te !eggen afstand; • het minimaliseren van de transportkosten; • het minimaliseren van de totale tijd die nodig is om goederen te distribueren van fabrikanten naar afnemers, bij een gegeven servicegraad.
In de literatuur wordt gesproken over het transportprobleem wanneer in de probleemstelling slechts sprake is van rechtstreekse distributie tussen fabrikant en afnemers. De afnemers kunnen consumenten, detaillisten, grossiers, maar ook fabrieksdepots ofmagazijnen zijn. Het transportprobleem kan dus betrekking hebben op een deeltraject van de totale goederenstroom. Wanneer in de probleemstelling expliciet de overslag via een depot of magazijn wordt kantoor huren amsterdam betrokken, hebben we te maken met een uitbreiding van het transportprobleem; we spreken dan over het transshipmentprobleem. Als de beperkingen genoemd onder 2, 3 en 4 niet bindend zijn, kan ook het minimaliseren van de totale afstand als doelstelling worden gehanteerd. Het probleem bestaat dan uit het vinden van de kortste raute om alle afnemers te bezoeken; dit staat bekend onder de naam travelling-salesmanprobleem. Als de beperkingen onder 3 en 4 niet bindend zijn, bestaat het probleem uit het vinden van het minimaal noodzakelijke aantal transportmiddelen, waarmee het is teruggebracht tot het klassieke knapsackprobleem ( capaciteitsprobleem ). Zowel kantoor huren schiphol voor het transportprobleem als voor het transshipmentprobleem, het travelling-salesmanprobleem en het knapsackprobleem is in de literatuur een groot aantal algoritmen ontworpen (Wagner, 1982). We zullen in dit boek volstaan met het vermelden van het basisprincipe van het transportprobleem. Stel dat er vanuit een distributiecentrum (DC) twee klanten, A en B, bediend moeten worden; zie figuur 7.5.