Rechtsbescherming

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Voordat het bestuursorgaan tot uitvoering van de bestuursdwang kan overgaan, dient het besluit tot toepassing van bestuursdwang aan de overtreder
3.4 Rechtshandhaving 117
en eventuele derdebelanghebbenden schriftelijk te worden medegedeeld, aldus art. 5:24 lid 3 Awb. Deze bepaling opent rechtsbeschermingsmogelijkheden voor de overtreder. Het besluit tot het toepassen van bestuursdwang is een beschikking. Dit houdt in dat alle rechtsbeschermingsmogelijkheden van de Awb hierop van toepassing zijn. Met name de mogelijkheid om een voorlopige voorziening te vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank (na indiening kantoorruimte huren rotterdam van een bezwaarschrift) wordt nogal eens aangegrepen om een dreigende effectuering van de bestuursdwang opgeschort te krijgen. De bestuursdwang zelf is een feitelijk handelen. Dit houdt in dat tegen een dergelijk handelen rechtsbescherming open staat bij de burgerlijke rechter. Met name zal de overtreder dan moeten aantonen dat kantoorruimte huren utrecht de overheid onrechtmatig heeft gehandeld bij de effectuering van de bestuursdwang.
Kostenverhaal De kosten van bestuursdwang zijn voor rekening van de overtreder, tenzij deze redelijkerwijs niet of niet geheel voor zijn rekening behoren te blijven, aldus art. 5:25 lid 1 Awb. Deze kosten kunnen volgens art. 5:26 Awb met een dwangbevel worden ingevorderd. De overtreder kan verzet aantekenen tegen het dwangbevel bij de rechtbank door de rechtspersoon waartoe het bestuursorgaan behoort, te dagvaarden (art. 5:26 lid 3 Awb).
Geen verplichting tot toepassen bestuursdwang Er bestaat voor de overheid _in het algemeen geen verplichting tot het kantoorruimte huren amsterdam toepassen van bestuursdwang. Het is een min of meer vrije bevoegdheid. De vrijheid wordt echter beperkt door de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. De rechter toetst het besluit tot toepassing van bestuursdwang aan deze beginselen. Met name in gevallen waar het initiatief tot toepassing van bestuursdwang niet van de overheid zelf uitgaat maar van derdebelanghebbenden, dient de kantoorruimte huren schiphol overheid de conflicterende belangen degelijk af te wegen. De vrijheid van de overheid om van toepassing van bestuursdwang af te zien staat dan haaks op het recht van de burger op handhaving van overheidsvoorschriften.