Provinciale Staten

Gerelateerde afbeelding

Een lid van Provinciale Staten mag een aantal handelingen niet verrichten, zoals (art. 15 Provw): in geschillen optreden als advocaat, procureur of adviseur voor de provincie of het provinciaal bestuur dan wel ten behoeve van de wederpartij van de provincie of het provinciaal bestuur; in geschillen optreden als gemachtigde voor de provincie of het provinciaal bestuur; optreden als vertegenwoordiger of adviseur voor derden tot het aangaan van overeenkomsten met de provincie; het rechtstreeks of middellijk aangaan van een overeenkomst betreffende: – het aannemen van werk voor de provincie; – het buiten dienstbetrekking tegen beloning verrichten van werkzaamheden voor de provincie; – het doen van leveranties aan de provincie; – het verhuren van roerende zaken aan de provincie; – het verwerven van betwiste vorderingen ten laste van de provincie; – het van de provincie onderhands verwerven van onroerende zaken of beperkte rechten waaraan deze zijn onderworpen; – het onderhands huren of pachten van de provincie.
Gedeputeerde Staten De leden van Gedeputeerde Staten worden door en uit Provinciale Staten gekozen. Het aantal leden bedraagt minstens drie en hoogstens negen, dit ter beoordeling van Provinciale Staten. Samen met de Commissaris van de Koningin vormen de gedeputeerden het college van Gedeputeerde Staten (art. 34 Provw).
Voor gedeputeerden gelden enkele onverenigbare betrekkingen. Een gedeputeerde mag onder meer niet zijn (art. 35c Provw): minister; staatssecretaris; lid van Provinciale Staten; voorzitter of lid van het bestuur van of ambtenaar in dienst van een in de provincie gelegen gemeente of waterschap; ambtenaar in flexplek groningen dienst van een bij een gemeenschappelijke regeling ingesteld lichaam waarvan een orgaan aan het toezicht van Gedeputeerde Staten is onderworpen; ambtenaar door of vanwege het Rijk aangesteld, tot wiens taak het behoort het verrichten van werkzaamheden in het kader van het toezicht op de provincie.
Commissaris van de Koningin De Commissaris van de Koningin wordt bij Koninklijk Besluit benoemd en herbenoemd voor de tijd van zes jaar. Om tot Commissaris te worden benoemd, is vereist dat men Nederlander is.
Voor de Commissaris gelden onder meer de volgende onverenigbare betrekkingen (art. 67 Provw): lid van Provinciale Staten;
52 2 Staatsrecht algemeen
ambtenaar door of vanwege het provinciaal bestuur aangesteld of daaraan ondergeschikt; voorzitter of lid van het bestuur van een in de provincie gelegen gemeente of waterschap.
Commissies Provinciale Staten kunnen commissies instellen, waaraan, behalve adviesbevoegdheden, ook bevoegdheden van Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten kunnen worden toegekend (art. 80 en 81 Provw). Een commissielid dient aan dezelfde benoembaarheideisen te voldoen als de leden van Provinciale Staten.
Griffier Iedere provincie heeft een griffier, die door Provinciale Staten wordt benoemd (art. 97 en 98 Provw). De positie van de griffier is vergelijkbaar met die van de secretaris van een gemeente.