Profit Vastgoedbelegger

Invulling van het generieke model voor verschillende vastgoedorganisaties Vastgoedorganisatie Interne factor Externe factor Profit Vastgoedbelegger A D i rect rendement I ndirect rendement Vastgoedbelegger B Di rect rendement Indirect rendement Vastgoedbelegger C Totaal H uisvesti ngssatisrendement factie H uisvestingsmanage- Kwaliteit H uisvestingsment (CREM) satisfactie rendementNon-profit Huisvesti ngsmanage- Kwal iteit Huisvestingsment (CREM) satisfactie kosten Randvoorwaarde Kenmerken Kwa liteit Hu isvesti ngssatisfactie Kwa l iteit Totaal Huisvestingskosten portfoliomanagement Fi na ncieel-kwa 1 iteit F inancieelklant Financieelklant-kwaliteit K wa 1 iteit-gebru i kerfinancieel Kwal iteitgebruiker 181 6.4 VASTGOEDMANAGEMENT Portefeuillemanagement in een profitorganisatie Een profitvastgoedorganisatie houdt vastgoed aan om een financieel rendement te behalen. Het rendement van vastgoed is hierbij op te delen in direct rendement en indirect rendement. Het directe rendement wordt bepaald door de kasstromen die door de ontwikkeling en/of exploitatie van vastgoed worden gegenereerd. Daarnaast bedrijfsruimte te huur in rotterdam kan het vastgoed in de loop der tijd in waarde veranderen ( indirect rendement) . Een ordening van de vastgoedobjecten uit de portefeuille op basis van direct en indirect financieel rendement geeft de vastgoedmanager snel kantoorruimte te huur in utrecht inzicht in de objecten die aan de rendementsdoelstelling bijdragen, en welke dat niet doen. Echter, duurzaam rendement verkrijgt men alleen als men vastgoed van goede kwaliteit levert. Het is daarom raadzaam om in de ordening een indicatie van de kwaliteit van het vastgoed te geven op basis van direct en indirect rendement. Het kwaliteitsoordeel wordt hierbij vastgesteld met de in paragraaf 7.3.2 genoemde kantoor huren in amsterdam methodiek Gebouw in Gebruik.Analyse (GGA). Figuur 6-10 Portfoliomanagement profitvastgoedorganisatie: inzicht in direct en indirect rendement en de kwaliteit van het vastgoed Direct financieel rendement (cashflow) hoog Indirect financieel rendement (waarde groei) laag H oog Gewenst gebied * Goede kantoor huren bij schiphol airport  kwaliteit 1 laag Ongewenst gebied Il Slechte kwaliteit Grafisch ziet de portfolioanalyse er zo uit ( figuur 6-9). Op basis van de door de vastgoedmanager gestelde normen ten aanzien van direct en indirect rendement – aangegeven met de onderbroken horizontale en verticale lijn – ontstaat een matrix met vier cellen: + + direct en indirect rendement voldoen aan de interne normen; + – het directe rendement voldoet niet aan de norm, maar de waardegroei voldoet aan de norm; – + het indirecte rendement voldoet niet aan de norm, maar de exploitatie voldoet aan de financiële normen; het directe en het indirecte rendement voldoen niet aan de financiële normen.