Overdragen calamiteitenrisico’s

Overdragen calamiteitenrisico’s Een onderneming kan zich tegen een aantal calamiteiten verzekeren. Zo kunnen de vastgoedportefeuilles worden verzekerd tegen schade en tenietgaan van het 200 VASTGOEDMANAGEMENT OP BELEIDSVLAK/STRATEGISCH NIVEAU 6.5 vastgoed en huurderving. Ten aanzien van onder andere overstromingen, storm en aardbevingen is de dekking gelimiteerd. Sinds 11 september 200 1 hebben verzekeraars de dekking voor de schade als gevolg van terrorisme aangepast. nakomingsrisico leverancier Het risico dat leveranciers hun afspraken niet nakomen is te ondervangen door gebruikmaking van modelovereenkomsten. Opdrachtverlening geschiedt volgens deze modelovereenkomsten, waarin uitgebreide garantie- en nakomingsbepalingen zijn opgenomen. Het risico wordt dus als het ware afgeschoven op de leverancier. Accepteren inflatierisico Een hogere inflatie leidt over het algemeen tot een lagere koopkracht. Door indexatie van de huurprijzen wordt een stijgende inflatie deels gecorrigeerd. Ondanks indexatie van de huurprijzen kan een hoge inflatie wel een nadelig effect hebben op de eindwaarde van kantoor huren rotterdam onroerend goed. Doordat een onderneming op geen enkele manier invloed kan uitoefenen op de inflatie, zal het inflatierisico moeten worden geaccepteerd. – macro-economische ontwikkelingen Geen enkele onderneming kan zich wapenen tegen macro-economische krachten die de waarde van vastgoed bepalen of kunnen kantoorruimte te huur in utrecht beïnvloeden. Evalueren De effectiviteit en efficiëntie van de uitgevoerde beheersmaatregelen moeten regelmatig worden geanalyseerd. De effectiviteit van een beheersmaatregel is de afname van de kans van optreden of de afname van het gevolg. Of de maatregel efficiënt is geweest kan worden onderzocht door de kosten van de maatregel af te wegen tegen de verkleining van het risico. Risicomanagement is kantoor huren in amsterdam een continu proces. Het eindpunt van de vorige risicomanagementstudie is het startpunt voor een volgende studie. Na de evaluatie van de beheersmaatregelen moet de lijst met oorspronkelijke risico’s worden bijgewerkt. Er moet bijvoorbeeld worden bekeken welke risico’s uit de lijst kunnen worden verwijderd of welke niet meer actueel zijn. Dit kan het gevolg zijn van het verstrijken van de tijd of door genomen kantoor huren bij schiphol airport beheersmaatregelen. Daarnaast worden nieuw ontdekte risico’s toegevoegd aan de lijst. 1. Objectgerelateerde risico’s Deze projectrisico’s zijn direct gerelateerd aan het te ontwikkelen object: – Programma van Eisen: het ontwikkelen van vastgoed met een onzorgvuldig of niet volledig Programma van Eisen; – ontwerp: de kwaliteit van het ontwerp is onvoldoende, met gevolgen voor de kosten- en opbrengstenniveaus