Organisatieverandering: een proces

Gerelateerde afbeelding
Een organisatieveranderingsproces omvat de verschijnselen die optreden bij de overgang van de oude naar de nieuwe wijze van inrichting en uitvoering van organisatiebeleid en de bijbehorende bedrijfsprocessen.
Organisaties zijn tot op zekere hoogte te vergelijken met hoe moeizamer daarin beweging te krijgen zal zijn. In het ‘de massa’ uit de mechanica. Er is sprake van een zekere algemeen heeft de kleinere organisatie op dit punt een ‘traagheid’ waardoor veranderingen niet direct optreden voorsprong kantoorruimte huren rotterdam (vergelijk de tijd die nodig is voor een koersin de uitgezette richting. Er is tijd nodig om verandering correctie van een grote tanker met die van een klein, in de bewegingsrichting van een ‘zwaar’ lichaam tot zeewaardig jacht). stand te kunnen brengen. Hoe ‘logger’ een organisatie,
Bij een reorganisatie gaat het om een incidentele en ingrijpende verandering om schoksgewijs van een niet-gewenste toestand op tijdstip 1 een gewenste toestand op tijdstip 2 te bereiken. Deze verandering is in figuur 7. 1 5 schematisch in beeld gebracht.
Transformatie is in essentie veranderingsmanagement, dat wil zeggen: in korte tijd door een gerichte inspanning een organisatie – bestaande uit individuen en groepen – van een onbewuste beleving van de ene kantoorruimte huren utrecht toestand op T 1 tot de bewuste beleving van een nieuwe veranderingsproces toestand op T2 brengen. Veranderen gaat niet vanzelf en een veranderingsproces kan niet zomaar op zijn beloop worden gelaten. De variabelen zijn complex en het veranderingsproces dient gemanaged te worden. transformatie Transformatie veronderstelt (als gedaanteverwisseling) een geloof in de positieve kracht van organisaties en mensen daarin. Naast vormverandering van organisaties is er doorgaans kantoorruimte huren amsterdam expliciet noodzaak tot culturele en mentale omvorming van organisaties. Deze komt doorgaans niet tot stand in een vrije ontwikkelingsgang maar dient juist door op verandering gericht leiderschap tot stand te komen. Wanneer het management uitspraken wil doen over wat de organisatie moet doen c.q. over wat een organisatie kan en wil, dient men – uiteraard – te beschikken over relevante gegevens van de kantoorruimte huren schiphol organisatie: uit indrukken, gesprekken, interviews, intern en extern beschikbare documenten, enzovoort. Het management kan dit tot zijn eigen taak rekenen, maar voor systematisch onderzoek uiteindelijk zelf toch te weinig tijd hebben. Het uit te voeren onderzoek wordt in voorkomend geval dan verricht door (een) intern werkzame of door (een) extern aan te trekken organisatieadviseur(s).