Organisatie als ‘instrument’ en ‘organiseren’

Gerelateerde afbeelding

Organisatie als ‘instrument’ en ‘organiseren’
organisatie Een organisatie is elk samenwerkingsverband waarin mensen bewust werkrelaties met elkaar aangaan om daardoor gemeenschappelijke doelstellingen te bereiken. Deze doelen kunnen vaak het best en het snelst door een gezamenlijke inspanning worden bereikt kantoorruimte huren rotterdam en dikwijls niet of nauwelijks als men als individuen alleen blijft werken. Op deze manier bezien is een organisatie een ‘instrument’ dat door toedoen van mensen ontstaat en dat vervolgens benut wordt om producten of diensten tot stand te brengen die in maatschappelijke behoeften en in behoeften van individuele mensen voorzien ( organiseren in instrumentele zin, zie subparagraaf 1.1.2). Een organisatie kantoorruimte huren utrecht ontstaat niet zomaar vanzelf. Organisaties als samenwerkingsverbanden van mensen en middelen ontstaan altijd als gevolg van doelbewust menselijk handelen. Dit menselijk ordenend handelen noemen we organiseren (organisatie in functionele zin, zie subparagraaf 1.1 . 2). Organiseren als activiteit is het scheppen van doelmatige verhoudingen tussen beschikbare mensen en middelen en handelingen om bepaalde doeleinden te bereiken.
6.2 Opbouw organisatiestructuur: via verticale en horizontale uitbouw
Bij het tot stand brengen van een taakverdeling ontstaat vaak een scheiding tussen leiding verticaal organiseren en uitvoering. Bij dit ‘verticaal organiseren’ doet zich dan het verschijnsel ‘hoger’ -‘lager’ voor, hetgeen in de hiĆ«rarchie in beginsel tot uitdrukking komt, zoals we reeds in kantoorruimte huren amsterdam hoofdstuk 1 zagen, in de niveaus: topleiding (of topmanagement); middenkader (of middle management); uitvoerende medewerkers en eerstelijnmanagement.
horizontale taakverdeling Een taakverdeling in horizontale richting is het bewust groeperen van werkzaamheden in afdelingen en functies die in het bedrijfsgebeuren moeten worden verricht. Dit wordt functionalisatie en afdelingsvorming genoemd. Hierdoor ontstaan uitvoeringsorganen ofwel functies voor individuele werknemers, werkgroepen en subafdelingen, die vervolgens weer tot afdelingen, hoofdfuncties en hulpfuncties moeten worden gegroepeerd. Zowel bij horizontale differentiatie (zie subparagraaf 6.2.5) als bij interne specialisatie (zie subparagraaf 6.2.6) is dit het geval. Bij horizontale differentiatie wordt in het bijzonder naar gelijksoortigheid van werkzaamheden gegroepeerd; bij interne specialisatie wordt primair naar samenhang tussen werkzaamheden kantoorruimte huren schiphol gegroepeerd. Elk van de ‘lagen’ en elk van de uitvoeringsorganen heeft in de bedrijfshiĆ«rarchie een eigen taakstelling en een daarbij horende eigen verantwoordelijkheid (zie hoofdstuk 1). De directie moet de eenheid van gezichtspunt en gelijkgerichtheid van het handelen in de uitvoerende activiteiten van de afdelingen handhaven. Er moet met andere woorden eenheid van leiding zijn. De leiding moet op alle niveaus in de organisatie verankerd worden, zodat op alle niveaus van uitvoering ook inderdaad eenheid van gezichtspunt en gelijkgerichtheid bij het handelen totstandkomen.