Numeriek voorspellen

Diverse onderzoeken naar numeriek voorspellen hebben aangetoond dat intuitieve voorspellingen deze regel overtreden en dat proefpersonen weinig tot geen acht slaan op voorspelbaarheid.10 In een van deze onderzoeken kregen proefpersonen stukjes tekst te lezen waarin de prestaties flexplek huren rotterdam van verschillende leraren in opleiding tijdens een oefenles werden beschreven. Sommige proefpersonen moesten de kwaliteit van de in de tekst beschreven les beoordelen, uitgedrukt in percentielen, in relatie tot de gespecificeerde populatie. Andere proefpersonen moesten voorspellen wat de kwaliteit van iedere leraar over vijf jaar zou zijn, wederom in percentielen. De oordelen waren in beide gevallen identiek. Anders gezegd, de voorspelling van een verafgelegen criterium (de kwaliteit van een leraar na flexplek huen utrecht een periode van vijf jaar) was identiek aan de beoordeling van de informatie waarop die voorspelling was gebaseerd (de kwaliteit van de oefenles). De studenten die deze voorspellingen maakten, waren zich ongetwijfeld bewust van de beperkte voorspelbaarheid van vakkennis op basis van een enkele proefles; toch waren hun voorspellingen even extreem als hun beoordelingen. De illusie van validiteit. We hebben gezien dat mensen vaak voorspellingen doen door een uitkomst (bijvoorbeeld een beroep) te kiezen die de meeste overeenkomstigheid heeft met de input (bi1voorbeeld een karakterbeschrijving). Het vertrouwen dat ze in hun voorspelling hebben, is primair afhankelijk van de mate van representativiteit (met andere woorden, de kwaliteit van de overeenkomstigheid flexplek huren amsterdam russen de gekozen uitkomst en input), zonder dat er acht wordt geslagen op factoren die de accuratesse van de voorspelling beperken. Mensen ontwikkelen dus veel vertrouwen in de voor
spelling dat iemand bibliothecaris is als ze een beschrijving krijgen van iemand die voldoet aan het stereotiepe beeld van de bibliothecaris, zelfs al is deze beschrijving summier, onbetrouwbaar of verouderd. Dit ongerechtvaardigde vertrouwen, geproduceerd door de overeenkomsten tussen de voorspelde uitkomst en de gegeven input, wordt de illusie van validiteit genoemd. Deze illusie blijft aanwezig, zelfs al wordt de voorspellende partij zich bewust van de beperkte accuratesse van zijn voorspelling. We zien vaak dat psychologen die intakegesprekken voeren veel vertrouwen in hun eigen voorspellingen ontwikkelen, zelfs al blijkt uit de literatuur dat flexplek huren schiphol dergelijke gesprekken een zeer beperkte validiteit hebben. Het nog immer grote belang van het klinische intakegesprek toont de kracht van de illusie aan.