Netwerkanalyse: PERT en CPM

Gerelateerde afbeelding

Netwerkanalyse: PERT en CPM netwerkanalyse Netwerkanalyse is een techniek voor het plannen van de uitvoering van doorgaans grote en complexe werken. Beheersing van tijd (en van kosten) is dan het resultaat van toepassing PERT van deze planningstechniek. Als PERT (Program Evaluation and Review Technique) werd deze techniek (in de jaren vijftig) ooit toegepast bij het ontwikkelen van wapensystemen. In de chemische industrie werd tegelijkertijd de zogenoemde ‘kritieke pad’ -methode ontCPM wikkeld, ook wel met CPM aangeduid (‘Critica! Path Method’). Bij PERT wordt gewerkt met te bereiken mijlpalen en wordt tevens rekening gehouden met onzekerheden in de schattingen van de tijdsduur. Via PERT-COST wordt verband gelegd tussen tijdsduren en kosten, waardoor de aandacht zowel op beheersing van tijd als op beheersing van kosten wordt gericht. Kostprijs-tijdrelaties worden nu in de planning mede opgenomen. Het netwerk kan worden gebruikt om tijdens de uitvoering beslissingen aangaande het verdere verloop te nemen. Neem het geval dat na uitvoering van de activiteiten a, b en c blijkt dat er om verschillende redenen vertragingen te verwachten zijn bij de activiteiten den e. Het netwerk kan dan gebruikt worden om een aantal analyses te maken en om tot een besluit te komen omtrent de verder te volgen weg. Door herziene tijdschattingen en een eventueel eerder gereedkomen van de activiteiten a en b krijgt het kritieke pad nu mogedoorlooptijd lijk een ander verloop. De minimale doorlooptijd wordt nu bijvoorbeeld zeventien maanden. Een probleem kan zich nu voordoen indien voor het project een contract is afgesloten waarin een opleveringsdatum en een boeteclausule is opgenomen voor overschrijding van die datum. De vraag is dan welke acties nu ondernomen kunnen worden om toch aan de contractuele verplichting te kunnen voldoen en welke kosten deze extra inspanningen met zich meebrengen. Deze dienen dan afgewogen te worden tegen het gestelde boetebedrag. Het probleem richt zich nu op het zoeken naar mogelijkheden om het kritieke pad met twee maanden te bekorten. Indien geen andere overwegingen een rol spelen, zal gekozen worden voor die combinatie van maatregelen die bij deze verkorting van het kritieke pad de laagste kosten met zich meebrengt. Invoering van kwaliteitsprogramma’s vergt – in een gefaseerd proces – allereerst het kwaliteitszorg ken van begrip voor kwaliteitszorg, vervolgens het creëren van (voorwaarden voor) een werkgedrag andere werkhouding. Daarna kan het werkgedrag daadwerkelijk veranderen om zo vervolgens een meer permanent karakter te krijgen via bestendiging van het ‘nieuwe’ werkgedrag. Bij een streven naar integrale kwaliteitszorg kan een betere procesbeheersing worden bereikt: fouten worden sneller kantoorruimte leeuwarden gesignaleerd en structuren kunnen worden aangepakt. De mensen aan de machines staan het dichtste bij het productieproces en vervullen dan ook een centrale rol in de beheersing van dat proces. Kwaliteitszorg leidt vrijwel zeker tot delegatie van meer taken en tot meer verantwoordelijkheid bij de uitvoerende medewerkers. Hun capaciteiten en vaardigheden worden beter dan voorheen gebruikt. Het management moet ervoor zorgen dat de mensen op de werkvloer de middelen krijgen om de nieuwe, meer verantwoordelijke taken naar behoren te kunnen uitvoeren. Daarbij moeten afdelingen eisen kunnen stellen aan interne relaties, dat wil zeggen: aan toeleverende afdelingen en medewerkers. Zij op hun beurt dienen weer te voldoen aan hun afnemers uit andere afdelingen. Hetzelfde geldt ten aanzien van externe relaties: leveranciers én klanten. De betrokkenheid van de medewerkers is daarbij bepalend.