Met betrekking tot de productiebesturing

Het boek bleek in tegenstelling tot het OPT-pakket zelf al snel een bestseller te zijn. Er zijn inmiddels miljoenen exemplaren van verkocht in allerlei talen. Vooral de wijze waarop de gevestigde regels met betrekking tot de productiebesturing ter discussie gesteld werden, bleek bij een groot publiek aan te slaan. Het OPT-pakket was opgezet om te kunnen plannen op basis van de beste kantoor huren rotterdam financiele resultaten. Goldratt gaat er in zijn theorie van uit dat het knelpunt (bottleneck) in een productieproces de uiteindelijke output van het proces bepaalt en daarmee ook de geldstroom. Door een relatief kleine uitgave is het vaak mogelijk de totale output, dus de geldstroom, te vergroten. Dus moet men er alles aan doen om het knelpunt te elimineren. Goldratt heeft zijn methodiek om bottlenecks uit een productiesysteem te halen, uitgebreid tot een systematische werkwijze ter ondersteuning van het management. De oorzaken van een siechte prestatie zijn vaak terug te vinden kantoor huren utrecht in niet-technische factoren, zoals sociale of psychische aspecten. Het gaat erom de beperkingen (constraints) die de organisatie als geheel in haar functioneren belemmeren, op te sporen en te elimineren. Zie figuur 10.10 voor een schematische weergave van een bottleneck in de pijplijn. Het knelpunt D in de stroom moet op een dusdanige manier verruimd worden, dat de bottleneck verschuift naar een ander punt, zoals B. Zo’n verruiming moet achtereenvolgens voor alle bottlenecks worden uitgevoerd. Opzet is dat de organisatie op deze manier in staat wordt gesteld haar kantoor huren amsterdam doelstellingen beter te realiseren. De bottleneck moet dan niet aangepakt worden op een wijze zoals bij het OPT-pakket het geval was. Dan ontstaan wandelende bottlenecks. De aandacht moet dan op andere problemen worden gericht.
Goldratt ontwikkelde op basis van de natuur- en bedrijfswetenschappen een denkwijze waarmee een proces van voortdurende verbetering kantoor huren schiphol op gang kan worden gebracht. Hij noemde dit de theory of constraints (TOC). Een belangrijk hulpmiddel is hierbij de gevolg-oorzaak-gevolganalyse. In het proces staat centraal: • analyseren (wat te veranderen); • creeren (naar wat te veranderen); • implementeren (hoe de verandering te implementeren).