Management en ethiek

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl
Ethiek is een bezinning op het geheel van ongeschreven regels en gewoonten waarmee iets als fatsoenlijk of als billijk aangegeven kan worden.
Misdaadbestrijding van binnenuit Wat doet het management om fraude en misdaad zoveel mogelijk buiten de deur te houden? Intern hanteren veel organisaties daarvoor vuistdikke handboeken waarin normen, regels en procedures zijn vastgelegd. Maar hoe serieus worden die genomen? Een externe toets of een soort ISO-standaard voor corporate integrity is er niet. Nog niet, maar dat kan de komende tijd snel veranderen. In Engeland hanteren beurs-NV’s wel al enige tijd modelverklaringen waarin het management tegenover de aandeelhouder niet alleen verantwoording aflegt over alle financiĆ«le en andere zaken in het jaarverslag, maar ook over de ondoorlaatbaarheid van de organisatie voor allerlei praktijken als fraude, belastingontduiking, corruptie en witwassen. In de Verenigde Staten wordt gestudeerd op dergelijke modelverklaringen. Dat juist nu een dergelijke gedragscode ontstaat, heeft natuurlijk alles te maken met de huidige maatschappelijke discussie over criminaliteit en bedrijfsleven. Over
de wenselijkheid en mogelijkheid om tot een gemeenschappelijk referentiekader te komen waaraan een systeem van interne controles getoetst zou kunnen worden, verscheen in september 1992 in de Verenigde Staten een rapport van het Comminee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). Wil een dergelijk systeem inderdaad effectief zijn, dan zal er op z’n minst zekerheid moeten bestaan over efficiency, betrouwbaarheid en de mate waarin door een onderneming wordt voldaan aan wenen en regelgeving.
Ethiek dient onderscheiden te worden van recht. De wet kan zaken afdwingen maar ethiek probeert te overtuigen met argumenten. Ethiek is een nadenken over de ongeschreven en niet afgedwongen regels die het menselijk samenleven reguleren. Ethiek formuleert regels waarmee een goede samenleving en een goede organisatie mogelijk worden. Ethiek veronderstelt vrijwilligheid. Dat is wat co-working space rotterdam anders dan vrijblijvendheid. Elke samenleving kan instandgehouden worden omdat de leden zich in mindere of meerdere mate houden aan de gedragsregels die, of ze nu geschreven of ongeschreven zijn, gelden voor allen.
Nieuwe morele ontwikkelingen ontstaan naar aanleiding van belangrijk geachte, indrukwekkende ervaringen, zowel bij persoonlijke rampen (bijvoorbeeld besmetting met aids door seksueel verkeer) als bij collectieve rampen (milieuramp). ‘Het ondenkbare wordt denkbaar, het mogelijke einde van leven op zich op aarde’, Koningin Beatrix der Nederlanden in haar kersttoespraak van 1993. Een nieuwe morele ontwikkeling komt tot stand door eigen initiatief en door het publieke debat in de moderne media. ‘Safe seks’ en ‘gescheiden afval’ zijn momenteel onderdeel van de algemeen onderschreven groepsmoraal in onze samenleving, als (deel)oplossing voor de hiervoor gesignaleerde rampen. Individuele moralen kunnen afwijken van de feitelijke, algemeen geaccepteerde moraal. Zo is er weer kans op nieuwe co-working space amsterdam verschuivingen (via publiek debat) in de algemeen geaccepteerde moraal. Of men zich houdt aan de eigen morele regels (normen) in de praktijk is vers twee. Afwijking van de eigen norm bij feitelijk gedrag is mogelijk, misschien wel structureel menselijk: het verschil tussen ideaal en werkelijkheid.