Karakteristieken van de te huisvesten doelgroep

Het PvE-1 vormt de basis voor het opstellen van een meerjarenbeheerplan en is ten aanzien van het kwaliteitsdenken inzetbaar bij het afsluiten van prestatiecontracten. Voordat met het opstellen – of actualiseren – van een meerjarenbeheerplan kan worden begonnen, zullen er twee vragen moeten worden beantwoord: 1. op welk kwaliteitsniveau – ruimtelijk, functioneel, esthetisch en technisch – moet het gebouw worden gebracht ( PvE-I)? 219 7.2.3 VASTGOEDMANAGEMENT 2. over welke termijn moet het kwaliteitsniveau worden gehandhaafd ( exploitatieperiode/planperiode)? bedrijfsruimte te huur in rotterdam De methodieken GGA en ConditieMeting (CM) dan wel RgdBOEI┬« bieden de mogelijkheid het PvE-I op te stellen op basis van zogenoemde nulmetingen. Hierin worden alle voorkomende kenmerken – de functionele, beeld- en ruimtelijke kwaliteit – en bouwdelen – de technische kwaliteit – van het gebouw benoemd. Vervolgens wordt aan ieder kenmerk of bouwdeel een score gegeven. Samengenomen geven de scores het feitelijke kwaliteitsniveau kantoorruimte te huur in utrecht van het gebouw weer. Door vervolgens de feitelijke kwaliteit af te zetten tegen de gewenste kwaliteit ( PvE-I) krijgt men snel inzicht in de kenmerken die in negatieve of positieve zin afwijken van het PvE-I. Dit vormt de basis voor het opstellen van de meerjarenbeheerplannen. 7.2.3 Opzet PvE-I In een PvE-1 worden de eisen en wensen – beeldverwachting, ruimtelijke omvang, functionele aspecten, technische aspecten – en randvoorwaarden – de interne en externe voorwaarden – met betrekking tot het realiseren en gebruiken van een vastgoedobject vastgelegd. Het PvE-1 kan de volgende kantoor huren in amsterdam onderdelen bevatten: karakteristiek van de te huisvesten doelgroep: – wat voor organisatie? – welke belanghebbenden? eisen aan het ontwerp: welke activiteiten, deelactiviteiten en ruimten/faciliteiten? – wat zijn de kritische succesfactoren (beeldverwachting, ruimtelijk, functioneel, technisch)? randvoorwaarden: – wat zijn de interne randvoorwaarden? – wat zijn de externe randvoorwaarden? de kantoor huren bij schiphol airport vastgestelde gewenste kwaliteit; invulling van het beheerproces: – wanneer moet het PvE-I worden herzien? Om de gegevens voor deze onderdelen te verkrijgen is het ten eerste van belang aan te geven welk ondersteuningsniveau van de faciliteiten gewenst is. Hiervoor moeten de prestaties van het gebouw worden vertaald naar objectief meetbare aspecten. Karakteristieken van de te huisvesten doelgroep