Huidig strategisch profiel

Gerelateerde afbeelding

Vaststellen van de strategische kloof
In de voorgaande stappen van het strategieformuleringsproces zijn achtereenvolgens vastgesteld: de huidige uitgangspositie in de vorm van het strategische profiel, de verwachte kansen en kantoorruimte huren rotterdam bedreigingen, en de eigen sterke en zwakke punten. De vraag die nu aan de orde is, luidt: zal de organisatie over bijvoorbeeld drie lot vijf jaar nog steeds de gestelde doelstellingen kunnen realiseren? Met andere woorden: zal er op termijn al dan niet sprake zijn van een strategische kloof, ofwel van een afwijking tussen de doelstellingen en de verwachte werkelijkheid? In figuur 4.14 is deze strategische vraagstelling schematisch weergegeven.
Ter vaststelling van de kantoorruimte huren utrecht strategische kloof dient dus te worden nagegaan op welke resultaten de organisatie bij ongewijzigd beleid zal kunnen rekenen. Met behulp van een raming bij ongewijzigd beleid kan dit worden nagegaan. De raming bij ongewijzigd beleid is bedoeld om na le gaan of de organisatie in staat is de gestelde doelen le realiseren zonder dat het beleid wordt aangepast. Dit dient uiteraard te gebeuren tegen de achtergrond van de informatie uit de voorafgaande slappen van het strategieformuleringsproces.
Men kan bijvoorbeeld nagaan kantoorruimte huren amsterdam wat de invloed zal zijn van het ontstaan van een nieuwe markt (kans) en het niet beschikken over een sterk verkoopapparaat (zwakte). Het effect kan zijn dat een doelstelling, bijvoorbeeld een toename van de omzet, niet kan worden gehaald. Ook het
toetreden van een nieuwe concurrent op de markt (bedreiging) ten opzichte waarvan de eigen onderneming een kostennadeel heeft (zwakte), zal tot de conclusie leiden dat zonder beleidswijziging de resultaten zullen teruglopen.
De resultaten van de raming bij ongewijzigd beleid kunnen worden vergeleken met de doelstellingen. Hieruit blijkt of er sprake is van een strategische kloof en wordt het duidelijk of het bedrijf de strategie zal moelen aanpassen. ongewijzigd beleid Ongewijzigd beleid houdt dus in dat er geen andere dingen worden gedaan dan nu reeds worden gedaan. Zo dient men wel kantoorruimte huren schiphol rekening te houden met bijvoorbeeld de gevolgen van normale prijsaanpassingen, maar niet met die van een nieuwe prijspolitiek waartoe nog niel is besloten. Blijkt dat in de toekomst bijvoorbeeld het rendement op het geïnvesteerde vermogen of de cashflow achterblijven bij wat wenselijk wordt geacht, dan zullen alternatieven dienen le worden ontwikkeld om de kloof tussen norm en werkelijkheid te dichten.