Hinderbestrijding

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Ad 2 Hinderbestrijding in het gebied tussen bron en ontvanger Als het niet (voldoende) mogelijk is om de geluidhinder bij de bron aan te pakken, dan zijn hiertoe mogelijkheden verder van de bron af. Om te bewerkstelligen dat de omgeving niet meer hinder heeft van de bron van geluid dan toegestaan, kan het bevoegde bestuursorgaan zones vaststellen rondom kantoorruimte huren rotterdam industrieterreinen, wegen, en spoor-, tram- en metrowegen.
· Zonering rond industrieterreinen Indien bij de vaststelling of een herziening van een bestemmingsplan aan gronden een bestemming wordt gegeven waardoor een industrieterrein ontstaat – een nieuwe situatie dus -, moet de gemeenteraad daarbij tevens een rond het terrein gelegen zone vaststellen, waarbuiten de geluidsbelasting vanwege dat terrein de waarde van 50 dB(A) niet te boven mag gaan (art. 40 WGH). Tevoren moeten burgemeester en wethouders een akoestisch onderzoek instellen (art. 42 lid 1 WGH) waaruit blijkt welke kantoorruimte huren utrecht geluidsbelasting woningen en andere geluidsgevoelige bestemmingen in de zone zullen krijgen vanwege het nieuwe industrieterrein en welke maatregelen moeten worden getroffen om de geluidsbelasting binnen de toegestane waarde te laten blijven. Die waarde is voor woningen 50 dB(A) (art. 44 WGH), dat is de zogenoemde voorkeursgrenswaarde. Burgemeester en wethouders mogen echter binnen de grenzen van de gemeente een hogere waarde vaststellen (art. l lüa lid 1 WGH): het maximum is kantoorruimte huren amsterdam voor in een bestemmingsplan opgenomen woningen 55 dB(A) en voor aanwezige of in aanbouw zijnde woningen 60 dB(A) (art. 45 WGH). Alleen als toepassing van maatregelen, gericht op het terugbrengen van de geluidsbelasting vanwege het industrieterrein -maar ook van een weg of een spoorweg onvoldoende doeltreffend zal zijn dan wel · overwegende bezwaren ontmoet van kantoorruimte huren schiphol stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard mag een hogere waarde worden vastgesteld (art. 1 lüa lid 5 WGH).