Het RIVM (Rijksinstituut voor volksgezondheid en milieu)

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Het verslag moet jaarlijks binnen drie maanden na afloop van het verslagjaar aan het bestuursorgaan dat de milieuvergunning verleent, worden overgelegd. De gegevens die moeten worden verstrekt, zijn beperkt tot de gegevens die het bestuursorgaan nodig heeft voor de beslissing kantoor huren rotterdam omtrent de vergunningverlening, het te voeren milieubeleid, de controle op de voortgang van de uitvoering van het beleid en voor de uitvoering van bindende EU-besluiten. Bij of krachtens AMvB kan worden bepaald in hoeverre een bestuursorgaan bij het aanbrengen van beperkingen of het verbinden van voorschriften aan een milieuvergunning kan afwijken of nadere eisen kan stellen ten aanzien van de milieuverslaglegging. Bij de milieuvergunning kunnen dus voor de milieuverslaglegging minder of extra verplichtingen worden opgelegd dan de standaardverplichtingen kantoor huren utrecht uit de AMvB.
Desgevraagd krijgt eenieder in het bedrijf binnen uiterlijk zes maanden na het verslagjaar inzage in het verslag of een kopie tegen kostprijs. Het bedrijf maakt tevoren bekend dat het verslag verkrijgbaar is.
Volgens art. 12.12 Wm beheert het RIVM (Rijksinstituut voor volksgezondheid en milieu) een openbaar register dat kantoor huren amsterdam gegevens bevat over de externe veiligheid, dat wil zeggen gegevens over: de veiligheid buiten inrichtingen waar gevaarlijke stoffen aanwezig zijn of krachtens een Wm-vergunning aanwezig mogen zijn; en de veiligheid buiten transportroutes en buisleidingen waarover of waardoor gevaarlijke stoffen worden vervoerd, voor kantoor huren schiphol zover die veiligheid kan worden beïnvloed door een ongeval waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken.