Het Nederlands recht

Het Nederlands recht kent een drietal overeenkomsten waarmee arbeid kan worden verricht, te weten: 1. de arbeidsovereenkomst; 2. de opdracht: een overeenkomst tot het verrichten van enkele diensten; 3. de overeenkomst tot de aanneming van werk. In de bouwwereld worden al deze overeenkomsten toegepast. Zo hebben opdrachtgevende instanties en aannemers werknemers in dienst op basis van arbeidsovereenkomsten, geeft de opdrachtgever een opdracht tot bijvoorbeeld het ontwerpen van een kantoorgebouw aan een architect en besteedt de opdrachtgever de bouwwerkzaamheden uit aan een aannemer door middel van een overeenkomst tot de aanneming van werk. Met name de overeenkomst tot de aanneming van werk speelt bij het vastgoedbeheer een belangrijke rol. Om deze reden wordt deze contractvorm nader uitgewerkt. Bedacht moet worden dat de overeenkomst tot de aanneming van werk een bijzondere, met name in de wet genoemde overeenkomst is, waarop algemene bepalingen uit Boek 3 en Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek van bedrijfsruimte te huur in rotterdam toepassing zijn. Kenmerkend voor de regeling in het Burgerlijk Wetboek is het verbrokkelde, onsamenhangende karakter, dat de rechtsverhouding opdrachtgever-aannemer bij lange na niet volledig regelt. Desondanks ontmoet kantoorruimte te huur in utrecht dit gebrek in de regelgeving weinig bezwaren, aangezien de bouw bij uitstek een terrein is waar het gebruik van algemene (standaard) voorwaarden toepassing heeft gevonden (Schoorlemmer, 1 998). Zo is de verhouding aannemer-opdrachtgever geregeld via de Uniforme Administratieve Voorwaarden 1 989. In het Uniform Aanbestedings Reglement VAR 200 1 zijn de aanbestedingsregels tussen opdrachtgever en aannemer geregeld. De Standaardvoorwaarden Rechtsverhouding architect-opdrachtgever 1 997 regelen de rechtsverhouding tussen kantoor huren in amsterdam architect en opdrachtgever. Het Burgerlijk Wetboek geeft de volgende definitie van een aannemingsovereenkomst: Aanneming van het werk is de overeenkomst, waarbij de ene partij, de aannemer, zich jegens de andere partij, de opdrachtgever, verbindt om buiten dienstbetrekking een werk van stoffelijke aard tot stand te brengen en op te leveren tegen een door de opdrachtgever te betalen prijs in geld. De kantoor huren bij schiphol airport aanduiding ‘buiten dienstbetrekking’ maakt duidelijk dat het hier geen arbeidsovereenkomst betreft. De aanduiding ‘een werk van stoffelijke aard’ maakt duidelijk dat het bij de aanneming van werk niet gaat om de verrichting van enkele diensten, zoals het geval is bij de opdracht.