Het geïnvesteerde eigen vermogen (EV)

Bereken voor elk jaar: – De stand van het door de bank geïnvesteerde vermogen (VV: vreemd vermogen); – De stand van het geïnvesteerde eigen vermogen (EV); – De Loan-To-Value (LTV: het vreemd vermogen als percentage van het totale vermogen); – De hefboom (het quotiënt van het flexplek huren rotterdam vreemd en eigen vermogen). G In deze vraag gaan we in op de gevolgen van verschillende momenten en manieren van betalen van een schuldverplichting. G 1 U leent € 10.000 bij een bank tegen 5,0% rente. U lost de lening annuïtair af in een periode van 3 jaar. U kunt bij dit vraagstuk gebruik maken van de BET (PAYMENT) formule van Excel. Wat is de annuïteit bij begin jaar betaling? Wat is de annuïteit bij eind jaar betaling? Wat is het percentuele verschil tussen de eind en de begin jaar betaling? Zet vanuit flexplek huren utrecht het perspectief van de bank de kasstroom en het saldoverloop van de lening uit zowel voor begin- als voor eindjaar betalingen. Bereken in beide gevallen het rendement van de bank. HOOFDSTUK 7 – VRAAGSTUKKEN 191 G2 In plaats van 3 jaarlijkse betalingen betaalt u aan het eind van elk half jaar, dus in 6 termijnen. Stel: de bank rekent per half jaar de helft van het jaar percentage van 5%, d.w.z. 2,5%. Bereken de half jaarlijkse annuïteit bij deze rente. Hoeveel betaalt u per jaar? Wat is percentuele verschil tussen flexplek huren amsterdam deze betaling en de eindjaar annuïteit uit vraag G 1? Zet de kasstroom en het saldoverloop vanuit het perspectief van de bank uit, gegeven de halfjaarlijkse rente en de berekende half jaar betaling. Wat is het eindsaldo van de lening? Wat valt u op aan het eindsaldo en hoe kunt u dit verklaren? Welke rente zou de bank per half jaar moeten rekenen om op jaarbasis de 5,0% te realiseren? Wat is de half jaarlijkse betaling bij deze rente? Zet gegeven deze rente en de berekende betaling het saldoverloop flexplek huren schiphol vanuit het perspectief van de bank uit. Wat is nu het eindsaldo? H Vastgoedberekeningen zijn meestal in perioden van 1 jaar uitgewerkt en gebaseerd op einde jaar kasstromen. Die kasstromen vallen niet altijd daadwerkelijk op het einde van het jaar. Deze vraag gaat over hoe we niet einde jaar kasstromen omrekenen naar einde jaar kasstromen. Bij deze vraag gaat het om huurbetalingen.