Flora- en faunawet

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Geen andere bevredigende oplossing. De toetsing van dit criterium houdt in dat er een onderzoek naar alternatieven of alternatieve locaties moet zijn gedaan of alsnog moet worden winkel huren rotterdam uitgevoerd. Met ‘geen andere bevredigende oplossing’ wordt niet alleen bedoeld dat er geen alternatieve locaties beschikbaar zijn. Ook alternatieve oplossingen voor het probleem dat aan plannen ten grondslag ligt moeten worden onderzocht. In het geval van bijvoorbeeld de aanleg van een industrieterrein moet ook worden onderzocht of er geen alternatieven zijn voor verbetering van de werkgelegenheid. In het geval winkel huren utrecht van bijvoorbeeld de bouw van een nieuwe woonwijk moet ook worden onderzocht of niet op andere wijze in de woningbehoefte kan worden voorzien. Als er een reëel alternatief voorhanden is waarbij het belang van de betreffende soort(e n) niet in het geding is, moet voor dat reële alternatief worden gekozen. Dan is toetsing aan de beide andere criteria niet langer nodig. Omgekeerd is het zo dat, als er geen reëel alternatief is, daaruit niet kan worden geconcludeerd dat er dan noodzakelijkerwijze sprake is van dwingende redenen van groot openbaar belang. De vraag of hiervan sprake is dient los van de beide andere criteria te worden beantwoord. Dwingende winkel huren amsterdam redenen van groot openbaar belang. De toetsing van het criterium van een dwingende reden van groot belang houdt onder meer in dat er sprake moet zijn van een algemeen belang en dus niet van een particulier belang of het belang van enkelingen.
• Voorbeeld Dwingende redenen van groot openbaar belang kunnen zijn: aanleg en versterking van dijken, zandsuppletie en andere maatregelen tegen overstromingen; verbetering van de werkgelegenheid (door bijvoorbeeld de aanleg van een bedrijventerrein); verbetering winkel huren schiphol van infrastructuur uit oogpunt van verkeersveiligheid of een betere bereikbaarheid; natuurontwikkeling of sanering met het oog op voor het milieu wezenlijke gunstige effecten en dergelijke.