Europese ondernemingsraad

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Europese ondernemingsraad wint terrein De Europese Richtlijn van 1 994 inzake de instelling van een Europese ondernemingsraad heeft voor Nederland geleid tot de op 5 februari 1997 van kracht kantoorruimte huren rotterdam geworden Wet op de Europese ondernemingsraden. Richtlijn en Wet hebben tot doel het recht op informatie en grensoverschrijdende raadpleging van werknemers over grensoverschrijdende aangelegenheden, werkzaam in aangelegenheden multinationale ondernemingen, te verbeteren. Voor een goed begrip: een multinationale onderneming is – kort samengevat – een onderneming met ten minste duizend werknemers in de lidstaten en in ten minste twee lidstaten elk honderdvijftig werknemers. Onder raadpleging vvordt in de richtlijn verstaan de gedachtewisseling kantoorruimte huren utrecht en het instellen van een dialoog tussen werknemersvertegenwoordigers en hoofdbestuur. Euro-OR De Europese ondernemingsraad (Euro-OR) wint langzaam maar zeker terrein. Bij een aantal internationaal opererende ondernemingen functioneert al een Euro-OR met daarin ook Nederlandse ondernemingsraadsleden. Het gaat dan met name om bedrijven, waarvan de hoofdzetel is gevestigd in Duitsland en Frankrijk. Maar ook in Engeland zijn reeds enkele Euro-OR’ en werkzaam, die op kantoorruimte huren amsterdam vrijwillige basis tot stand zijn gekomen. Recent onderzoek liet zien dat voor 105 Nederlandse concerns een Euro-OR vereist is, waarvan er inmiddels meer dan 3 5 één hebben (onder andere Philips. Shell, Unilever. Hoogovens, Canon, Grontmij). Grontmij geeft de Euro-OR naast een informatierecht een consultatierecht, zo werd recent gemeld. Ook Shell acht het nodig dit te doen. 19.1.q1m.1 Onderhandelende Euro-OR De Euro-OR’ en van Genera! Motors IGM) en Ford hebben in samenwerking met Europese vakbonden vergaande overeenkomsten op Europees niveau met concerndirecties afgesloten. Bij GM gebeurde dat nadat het management in het voorjaar kantoorruimte huren schiphol van 2001 een forse reorganisatie met banenverlies had aangekondigd. Bij Ford onderhandelde de Euro-OR over de randvoorwaarden voor de verzelfstandiging van Fords componentendivisie Visteon. Hierna volgen enkele belangrijke en soms toch wel spectaculaire elementen uit deze overeenkomsten.
garanties voor de oprichting van een Euro-OR bij Visteon; afnamegaranties van Ford voor Viste on; vervangende productiegaranties voor producten die vervallen; nalevingsprocedure.
General Motors: geen gedwongen ontslagen en geen benadeling van werknemers; garanties met betrekking tot baanzekerheid; afspraken over uitvoering van de overeengekomen punten op nationaal niveau; garanties met betrekking tot de productie in Luton en Ellesmere Port !compleet met aantallen en types).