Een verbouwing

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Een aanvraag bouwvergunning moet aan dergelijke gebruiksvoorschriften van de bouwverordening worden getoetst. Het Bouwbesluit 2003 schrijft voor dat in bouwwerken voorzieningen zijn voor drinkwater, elektriciteit, gas en afvoer van afvalwater. De bouwverordening schrijft voor winkel huren rotterdam dat deze voorzieningen zijn aangesloten op de openbare distributienetten en voor afvalwater op de openbare riolering. Een bouwvergunning moet dus geweigerd worden als niet is voorzien in deze aansluiting. Als het bouwplan in de aansluiting voorziet en het bestemmingsplan niet in de weg staat aan de aansluiting maar naburige eigenaren de aansluiting verhinderen, is de belemmering van privaatrechtelijke winkel huren utrecht aard op grond waarvan de bouwvergunning niet kan worden geweigerd. Dergelijke problemen kan men voorkomen door aan de bouwvergunning voorwaarden (onder de huidige Woningwet ‘voorschriften of beperkingen’) te verbinden als bedoeld in art. 56 Wonw, aldus de Afdeling bestuursrecht (ABRvS 9 juli 1999, AB 1999/447).
Het tegengaan van bouwen op verontreinigde bodem De Woningwet verplicht de gemeente om in de bouwverordening voorschriften op te nemen tegen het bouwen op verontreinigde bodem. Deze winkel huren amsterdam voorschriften hebben uitsluitend betrekking op bouwwerken (art. 8 lid 3 Wonw): a waarin voortdurend of nagenoeg voortdurend mensen zullen verblijven en b voor het bouwen waarvan een reguliere bouwvergunning is vereist.
De voorschriften hebben echter geen betrekking op bouwwerken die naar aard en omvang gelijk zijn te stellen met bouwvergunningsvrije of lichtbouwvergunningplichtige bouwwerken en die de grond raken, of ten aanzien waarvan het bestaande, niet-wederrechtelijke gebruik niet wordt gehandhaafd.
Een verbouwing op een winkel huren schiphol etage kan dus niet worden verhinderd vanwege bodemverontreiniging. Op een bouwplan waardoor wederrechtelijk gebruik zal ontstaan, hebben de bodemverontreinigingsvoorschriften uit de bouwverordening wel betrekking.