Economisch haalbaar

Het object heeft een IRR van 7,2% en is daarmee economisch haalbaar. We laten zien wat er gebeurt als dit gebouw in 20 jaar volledig wordt afgeschreven en de rente voor het berekenen van de kapitaalslasten 5,0% bedraagt. De periode van 20 jaar is misschien niet realistisch maar maakt het goedkoop kantoor huren rotterdam voorbeeld overzichtelijker. De effecten van een afschrijvingsperiode van 40 jaar kunnen hetzelfde zijn maar leveren voor dit boek een te grote tabel op (Overigens geldt dit systeem alleen voor lagere overheden: zij hanteren het kasstelsel. De rijksoverheid hanteert een ander stelsel: zij betaalt de investering in eens en schrijft in het geheel niet af). Een economisch haalbare belegging met een IRR van 7,2% levert bij het toepassen van de regels gedurende de eerste 9 jaar een verlies op de resultatenrekening op. Dit wordt ook weerspiegeld in het direct rendement volgens de boekwaarde: de netto kasstroom gedeeld door de boekwaarde. Vanaf jaar 16 loopt het direct rendement op basis van de boekwaarde sterk op: het oude gebouw wordt winstgevend. Het direct goedkoop kantoor huren utrecht rendement op basis van de DCF-waarde laat een consistenter beeld zien. Tot slot vragen we in deze paragraaf nog aandacht voor het feit dat een afschrijving geen kasstroom is. Afschrijvingen horen thuis in het rijk van de boekhouders. Kasstromen in het rijk van de waardering. We vermelden dit expliciet omdat onze ervaring leert dat afschrijvingen soms wel als kasstroom worden opgenomen in een DCF waardering. Een gewaarschuwd mens telt voor twee. 3.20 Kostprijsdekkende huur goedkoop kantoor huren amsterdam De vergelijking voor de berekening van de contante waarde is een vergelijking met x onbekenden. Als we x – 1 van de onbekenden kennen, dan kunnen we de ontbrekende onbekende berekenen. Zo is bij de berekening van de IRR de rente r de onbekende. Bij de berekening van de DCF-waarde is de investering de onbekende. Op die manier kunnen we ook de huur als onderdeel van de netto kasstroom tot onbekende maken. Zo kunnen we de kostprijsdekkende huur berekenen. De kostprijsdekkende huur is de aanvangshuur waarvoor, gegeven een jaarlijkse huuraanpassing (i) en een rendementseis (r), geldt dat de contante waarde van de huren (CWhuren) gedurende een periode (N) gelijk is aan de contante waarde van de goedkoop kantoor huren schiphol investering (CWr) plus de contante waarde van de exploitatielasten (CWEx) verminderd met de contante waarde van de restwaarde (CWRw). Dit is weergegeven in onderstaande vergelijking. De kostprijsdekkende huur dekt dus niet alleen de investering maar alle (exploitatie)kosten rekening houdend met een restwaarde. w Bij een gelijkblijvende huurindex i en een kostprijsdekkende aanvangshuur van H1, kan de vergelijking ook geschreven worden als hierna afgebeeld. Bij de aangenomen huurindex moeten we er wel rekening mee houden dat deze bij het verouderen van een gebouw achter zal gaan lopen op de CPI. Afhankelijk van het soort gebouw is dat 0, 5% tot 1 ,0% .