DTA is een krachtig middel

DTA is een krachtig middel om mogelijke gebeurtenissen en beslissingen die genomen kunnen worden in een project inzichtelijk te maken en het project te waarderen rekening houdend met die mogelijkheden. Er kleven echter een aantal theoretische beperkingen aan DTA. 1. DTA modelleert beslissingen die zowel met specifiek als met systematisch risico te maken hebben. Dit zijn twee heel verschillende risico’s. Specifiek risico is projectgebonden en als zodanig beïnvloedbaar en vooral afhankelijk van het project zelf. Systematisch risico is marktgebonden en staat buiten de invloedssfeer van het project. 2. DTA werkt met subjectieve flexplek huren rotterdam kansen. Deze kansen worden door het management van een project ingeschat. Voor specifieke risico’s is dit een aanvaardbare methode. Voor zulke risico’s is geen of beperkte marktervaring beschikbaar en deze risico’s kunnen door het management van een project het best ingeschat worden. Voor marktrisico’s ligt dat anders. Die risico’s kunnen niet op die manier worden ingeschat en hebben een meer objectief op marktgegevens gebaseerd karakter; 3. Bij DTA is het kiezen van de discontovoet een onderwerp flexplek huen utrecht van discussie. De DTA die we in het eerste voorbeeld uitwerkten is een call optie: men kan 1 jaar wachten met investeren en heeft het recht de optie niet uit te oefenen. Een optie is een gehefboomd product en heeft daarmee een hoger risico dan de asset (in het voorbeeld het vastgoed) zelf. De hefboom van een optie houdt in dat een wijziging in de achterliggende waarde zich vertaalt in een grotere wijziging van de waarde van de optie zelf. Bij een neerwaartse markt neemt in ons voorbeeld de achterliggende waarde met 20% af: van 100 naar 80, de waarde van de optie is in die situatie 0. Het risico verbonden aan opties betekent dat we een hogere discontovoet zouden moeten kiezen. Daarnaast is het risico in het begin van de DTA groter dan aan het eind. Aan het begin liggen alle mogelijkheden nog open, aan het eind zijn die beperkt. Dat pleit voor het gebruik van een hogere discontovoet voor het begin als voor het eind. HOOFDSTUK 6 – SPECIALE ONDERWERPEN 147 Real Options Analysis is een theoretisch flexplek huren amsterdam raamwerk dat de twee laatst geformuleerde beperkingen ondervangt. Voor de eerste beperking van de subjectieve kansen geldt dat die toepasbaar zijn op specifieke risico’s. Dat pleit voor een hybride benadering waarin de twee technieken worden gecombineerd. We komen daar later op terug. Real Option Analysis (ROA) Het theoretische raamwerk van ROA is in de ’80-er jaren van de vorige eeuw opgebouwd. ROA is gebaseerd op de theorieën rond financiële opties maar verschilt daar op een aantal kernpunten sterk van. Op de financiële markten is een optie het recht (en niet de plicht) om een flexplek huren schiphol achterliggende waarde (S) tegen een vooraf afgesproken prijs (de uitoefenprijs X) te kopen (bij een call optie) of te verkopen (bij een put optie) gedurende of aan het eind van een bepaalde periode. In het eerste geval spreken we van een Amerikaanse optie, in het tweede geval van een Europese optie. Er zijn ook varianten waarbij het recht op vooraf bepaalde momenten mag worden uitgeoefend. Dit soort opties worden Bermuda opties genoemd. Voor het recht dat de optienemer verwerft, betaalt deze een prijs: de optiepremie. Tegenover het recht van de optienemer staat de plicht van de optieschrijver om, bij het uitoefenen van de optie, de achterliggende waarde te leveren (bij een call) of te kopen (bij een put) voor de uitoefenprijs. Voor publiek verhandelbare opties zal de optieschrijver een garantie moeten geven. Voor niet publiek verhandelbare opties wordt dat overgelaten aan de partijen die een contract sluiten.