De vestigingsplaatskeuze

Over de vestigingsplaatskeuze spreken we in paragraaf 8.1. Daarmee legt een onderneming beslissingen vast voor een langere termijn: de vestigingsplaats is dus een strategische beslissing. Daarna bespreken we de basisgegevens voorde systematische lay-outplanning in paragraaf 8.2. Vervolgens komt de systematische handlinganalyse (SHA) aan bod in paragraaf 8.3. Een overzicht van de interne magazijnfuncties wordt gegeven in paragraaf 8.4. De drie functies, te weten het in opslag brengen, de opslag zelf en het orderverzamelen, worden besproken en de daarbij te gebruiken hulpwerktuigen kamen aan bod. Met een bespreking van ICT-toepassingen voor warehousing (WMS) in paragraaf 8.5 wordt het hoofdstuk besloten.
In hoofdstuk 3 hebben we kantoor huren rotterdam aangegeven dat er in het kader van de logistieke grondvorm een antwoord moet worden gegeven op de vraag welke de locaties van de voorraadpunten moeten zijn. In feite betreft dat een discussie over de plaats en de functie van magazijnen, depots of distributiecentra.
Een distributiecentrum (DC) kan in principe drie functies vervullen, te weten: 1 het opslaan van goederen (de voorraadfunctie); 2 het hergroeperen van goederen (de groepagefunctie); 3 het overladen op een ander transportmiddel (de overslagfunctie). Beknopt samengevat, moeten de volgende vragen zijn beantwoord alvorens men kan besluiten tot oprichting van een kantoor huren utrecht of meer DC’s: Wat is de aard van de goederen? Waar ligt de geografische locatie van de aanbodpunten van de goederen? Waar zijn de afnemers van de goederen gevestigd? Wat is de aard van het distributiekanaal? Kunnen de voorraadfunctie, de groepagefunctie ende overslagfunctie worden overgedragen aan een distribuant, aan een logistiek dienstverlener of moet de fabrikant deze functies zelfvervullen? Met welke transportmiddelen hebben we te maken bij de aan- en afvoer van de goederen? Wat is de maximale en wat is de minimale hoeveelheid goederen die per tijdseenheid door het DC moet kunnen worden verwerkt? Welke servicegraad wensen we voor de kantoor huren amsterdam afnemers te realiseren? Welke kosten zijn er verbanden aan het transport, de handling ende opslag?
Het resultaat van deze goederenstroomanalyse is de bepaling van het optimale aantal distributiecentra ende optimale locaties van die distributiecentra. De locatiemodellen kan men ruwweg indelen in analytische en heuristische modellen. Analytische modellen zoeken naar de beste locatie uit een verzameling alternatieven, met behulp van technieken waarvan kan worden bewezen kantoor huren schiphol dat ze wiskundig het optimum bepalen. Omdat een locatieprobleem wiskundig heel complex kan worden, vergt de oplossing van een analytisch model doorgaans veel rekentijd van een computer. Dit geldt in mindere mate voor de heuristische modellen.