De Vereniging Logistiek Management

De basis van deze definitie is opgesteld door de Vereniging Logistiek Management (VLM, zie ook paragraaf 12.1). We hebben aan de basisdefinitie ook de retourstromen ende opbouw van de relatie met de klant toegevoegd. Dat wil zeggen dat de wensen van de klant centraal staan.
Logistiek valt niet meer weg te denken uit de westerse maatschappij. Het is een belangrijk hulpmiddel om aan de wensen van de klant te kunnen voldoen. Korte levertijden, voldoen aan de specifieke eisen van de klant voor aangepaste producten en efficient beheer van voorraden zijn voorbeelden van enkele uitdagingen waar logistiek zieh voor geplaatst ziet.
De logistieke functie kan het zieh door deze eisen niet langer permitteren om alleen maar ‘volgend’ te zijn. Initiatieven tot verbetering van de marktprestatie zijn niet alleen een marketingvraagstuk. Op eenzelfde wijze is optimalisatie van de productenaanvoer niet alleen een inkoopvraagstuk en is de omloopsnelheid van het vermogen dat vastligt in voorraden niet langer enkel een financieel beslissingsprobleem.
Vereniging Logistiek Management
Deze verbreding van de logistieke functie heeft tot gevolg dat de grenzen Verbreding van tussen functionele gebieden in organisaties aan het vervagen zijn. Tabe! 1.1 de logistieke toont het ontwikkelingspad van kantoorruimte huren rotterdam de logistieke functie in grote lijnen. functie
TABEL 1.1 Ontwikkelingspad van de logistiek 1970 Omstreeks 1970 krijgt de logistieke functie vorm. Van oudsher wordt een onderscheid gemaakt in de productielogistiek (material management) en de distributielogistiek (physical distribution), zie paragraaf 1.3. In 1973 wordt de Vereniging Logistiek Management (VLM) opgericht.
1980 De computer is sterk in kantoorruimte huren utrecht opmars. Vooral voor berekeningen van de materiaalbehoefte blijkt deze computer een geschikt hulpmiddel te zijn. De meeste computerbewerkingen worden in de nachtelijke uren per batch verwerkt. De overdag beschikbare informatie loopt dan meestal achter op de realiteit. Stapels met papieren output gebruikt men als informatiebron.
1990 Rand 1990 zien we de uitbreiding van het logistieke werkveld in de richting van inkooplogistiek en reverse logistics. Vandaar dat we bewust de vierdeling binnen het vakgebied Business Logistics onderscheiden.
1995 De aandacht van de logistiek verlegt zieh meer en meer naar zaken buiten de eigen onderneming. Vooral samenwerking met leveranciers staat hoog op de agenda. lnkoop, productie en distributie kantoorruimte huren amsterdam worden daarmee in het licht geplaatst van supply chain management.
2000 Vanaf 2000 wordt samenwerking met afnemers het parool. De vraagkant van de logistiek staat bekend onder de naam demand management. Rand de traditionele processen binnen inkoop, productie, distributie en reverse, ontwikkelt zieh een schil van activiteiten, waar logistiek pregnant bij betrokken is. Door emerging technologies als radio frequency identification (RFID) en SOA wordt het mogelijk am partners met kantoorruimte huren schiphol verschillende informatiesystemen goed met elkaar te laten communiceren.
Nieuwe manieren van samenwerken in de keten worden ge·lntroduceerd: de in paragraaf 1.1 besproken regierol van knooppunten en het Cross Chain Contra! Center (4C).