De uniforme openbare voorbereidingsprocedure

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Procedure De uniforme openbare voorbereidingsprocedure van de Awb is van toepassing (afdeling 3.4 Awb). Daarbij gelden enige extra eisen: burgemeester en wethouders geven niet alleen in een of meer dag-, nieuws-, of huis-aan-huisbladen kennis van het ontwerp, maar doen dat ook in de Staatscourant. De kennisgeving vindt ook elektronisch plaats: op de officiële internetsite van de gemeente en op de internetsite die dienst gaat doen als ‘landelijke voorziening kantoor huren hoofddorp voor alle visies, plannen, besluiten, verordeningen of AMvB’s’ (art. 1.2.2 Bro). De bestuurlijke vooroverlegpartners krijgen de kennisgeving elektronisch toegezonden, bijvoorbeeld per e-mail. Ten aanzien van de gemeenten is toezending alleen verplicht aan de besturen van bij het plan een belang hebbende gemeenten (art. 3.8 lid 1 onder b Wro). Burgemeester en wethouders publiceren de kennisgeving voorafgaand aan de terinzagelegging (art. 3:12 Awb). Dit betekent dat de datum van de publicatie minstens één dag voor de aanvang van de terinzagelegging moet liggen. Eenieder kan kantoor huren emmen zienswijzen naar keuze mondeling of sèhriftelijk naar voren brengen bij de gemeenteraad. Een zienswijze moet gemotiveerd zijn.
Uit de stukken blijkt in hoeverre en op welke wijze de gemeente gehoor heeft gegeven aan de in het vooroverleg door de bestuurlijke partners gemaakte opmerkingen. Indien dat naar het oordeel van Rijk of provincie in onvoldoende mate is geschied, zal zeker van die zijde worden aangedrongen op nader bestuurlijk overleg. In dat overleg zal duidelijker worden of de gemeente bereid is de wensen van Rijk of provincie te honoreren. Indien dat niet het geval is en het betreft kantoor huren ridderkerk een voor Rijk of provincie essentieel onderdeel, dan kan worden gestart met de voorbereiding van een interventie, bijvoorbeeld door het geven van een aanwijzing omtrent de inhoud van het bestemmingsplan of het voorbereiden van een beroepschrift tegen het bestemmingsplan. Deze voorbereiding kan in het overleg aan de gemeente worden gemeld. Rijk of provincie dienen tijdens de daarvoor beschikbare termijn van zes weken een zienswijze in. Na afloop van deze terinzageligging/zienswijzetermijn stelt de gemeenteraad het bestemmingsplan binnen 12 weken vast (art. 3.8 lid 1 onder 3 Wro). In die periode beslissen Rijk of provincie definitief welke juridische maatregelen zullen worden getroffen indien de gemeente niet bereid blijkt de zienswijze over te nemen. Het vaststellingsbesluit van de gemeente wordt binnen twee weken na de kantoor huren weert vaststelling bekendgemaakt door terinzagelegging op het gemeentehuis.
Burgemeester en wethouders plaatsen de kennisgeving van het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan tevens in de Staatscourant en op de website van de landelijke voorziening. Gelijktijdig verzenden zij de kennisgeving langs elektronische weg aan de diensten en bestuursorganen aan wie de kennisgeving van het ontwerp was toegezonden.