De minister van Verkeer en Waterstaat

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

De minister van Verkeer en Waterstaat bereidt een rijksinpassingsplan voor om op een locatie een rivierverruimende maatregel te treffen waarna hij het ontwerp voor het plan ter inzage legt. Vervolgens besluiten hij en de minister van VROM gezamenlijk over de vaststelling van het kantoor huren hoofddorp rijksinpassingsplan nadat gelegenheid is gegeven zienswijzen in te dienen. Indien een rijksinpassingsplan wordt vastgesteld zonder dat tot coördinatie is besloten, treedt de minister van VROM in de plaats van zowel burgemeester en wethouders als de gemeenteraad (art. 3.28 lid 2 Wro). Bij het ‘startbesluit’ wordt ook de minister aangewezen die de gecoördineerde voorbereiding en bekendmaking van de besluiten zal verrichten. In het besluit kan (analoog aan de regeling bij de provinciale coördinatie) worden kantoor huren emmen bepaald dat de voor de verwezenlijking van het nationale beleid benodigde besluiten door het Rijk worden genomen in plaats van de bestuursorganen die dat normaliter doen. De minister van VROM en de in het besluit aangewezen minister (in het voorbeeld dus de minister van Verkeer en Waterstaat) nemen dan gezamenlijk de uitvoeringsbesluiten.
De coördinatie door het Rijk vindt plaats volgens de procedure die bij gemeentelijke coördinatie is beschreven. Evenals de provincie heeft het Rijk de mogelijkheid om in de plaats te treden van de bestuursorganen kantoor huren ridderkerk indien die niet de benodigde besluiten nemen. De coördinerende minister en de vakminister nemen dan in de plaats van het bestuursorgaan het besluit (art. 3.36 lid 1 Wro). De vakminister is de minister tot wiens taakgebied het besluit behoort: de minister van Verkeer en Waterstaat zal bijvoorbeeld samen met de coördinerende minister in de plaats treden van een waterschap dat weigert een benodigd besluit te nemen.
4.3.4 Grondgebruik en grondverwerving Op grond van de Belemmeringenwet privaatrecht (Belwp) moeten rechthebbenden gedogen dat openbare werken van algemeen nut worden aangelegd en in stand kantoor huren weert gehouden (art. 1 Belwp). Tegenover het gedogen staat het recht op volledige schadevergoeding. Een bekend voorbeeld is de plicht om te gedogen dat er kabels en leidingen in de grond worden aangelegd en gehouden. Deze Belemmeringenwet kent speciale procedureregels en stelt een beroepsgang op het gerechtshof open tegen het besluit om een gedoogverplichting op te leggen.