De gemeenteraad

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

De gemeenteraad kan dus alleen afzien van het vaststellen van een exploitatieplan als het verhaal van kosten verzekerd is en het niet noodzakelijk is een van deze vijf punten te regelen. De punten kantoor huren hoofddorp 3, 4 en 5 zijn locatie-eisen.
Verplichte onderdelen van het exploitatieplan zijn (art. 6.13 lid 1 Wro): a een kaart van het exploitatiegebied; b een omschrijving van de werken en werkzaamheden voor het bouwrijp maken van het exploitatiegebied, de aanleg van nutsvoorzieningen, en het inrichten van de openbare ruimte in het exploitatiegebied; c een exploitatieopzet, bestaande uit: 1° voor zover nodig een raming van de inbrengwaarden van de gronden; 2° een raming van de andere kosten in verband met de exploitatie, waaronder een raming van de planschade die voor kantoor huren emmen vergoeding in aanmerking zou komen; 3° een raming van de opbrengsten van de exploitatie, en de peildatum van deze drie ramingen; en bij 6° de wijze van toerekening van de te verhalen kosten aan de uit te geven gronden.
Facultatief is het bijvoegen van een kaart waarop het voorgenomen grondgebruik is aangegeven en de gronden welke de gemeente beoogt te verwerven.
Bij een exploitatieplan kan worden bepaald dat het verboden is bepaalde werken of werkzaamheden uit te voeren totdat voor de betreffende gronden een uitwerkingsplan (art. 3.6 lid 1 onder b Wro) in werking is getreden. Bij het exploitatieplan kan worden bepaald dat burgemeester en kantoor huren ridderkerk wethouders ontheffing kunnen verlenen van dit verbod (art. 6.12 lid 6 Wro). Door dit gebruiksverbod in een exploitatieplan bij een uit te werken bestemmingsplan kan, zolang geen uitwerkingsplan in werking is getreden, worden voorkomen dat de gewenste wijze van uitvoering van de exploitatie wordt doorkruist.
Gebruik van grond kan aldus worden gekoppeld aan het exploitatieplan; nog belangrijker is dat in de Woningwet is geregeld dat een bouwvergunning voor een bouwplan waarvoor een exploitatieplan moet worden vastgesteld (art. 6.2.1 Bra), alleen mag worden verleend als er geen strijd is met een exploitatieplan of met de krachtens het exploitatieplan gestelde eisen (art. 44 lid 2 onder g Wonw). De verplichte weigering bouwvergunning is een ingrijpend instrument waarmee kantoor huren weert het exploitatieplan kan worden gehandhaafd. Zolang het exploitatieplan niet onherroepelijk is, moeten burgemeester en wethouders volgens art. Süa Wonw de beslissing op een aanvraag om bouwvergunning aanhouden voor een bouwplan in een exploitatieplan indien er geen grond is om de vergunning te weigeren en het exploitatieplan, dat voor de in de aanvraag begrepen grond is vastgesteld, nog niet onherroepelijk is. De aanhouding duurt totdat een exploitatieplan onherroepelijk is. Niettemin