De fysieke stroom

De fysieke stroom kan varieren van concrete artikelen, zoals staalband waarvan men een buis maakt, tot moeilijker te beschrijven processen, zoals patienten die als gezonde mensen het ziekenhuis verlaten. Zelfs aanvragen
voor sociale uitkeringen die leiden tot een uitkering, kunnen op deze wijze worden besehreven. Bij een blaek-boxbesehouwing gaat men eerst alleen de invoer en uitvoer van het proees in besehouwing nemen, zonder in te gaan op wat er binnen de organisatie gebeurt. Bij deze besehouwing worden vaak abstraete termen gebruikt. Details worden aehterwege gelaten. Op deze wijze blijft de situatie overzichtelijk. Stapsgewijs kan vervolgens de organisatie verder worden ontleed in subsystemen.
Subsystemen zijn kantoor huren per uur rotterdam eenheden in het systeem die op ziehzelfkunnen worden besehouwd zonder het overzieht op het totaal te verliezen.
Deze ontleding noemt men het inzoomen op het systeem. Voor een uitgebreide besehouwing van de systeemkundige methode wordt verwezen naar In ’t Veld e.a. (2007). In het kader van logistiek management was het in eerste instantie gebruikelijk om de totale goederenstroom kantoor huren per uur utrecht tussen oerprodueenten en eonsumenten onder te verdelen in twee deeltrajeeten, namelijk een trajeet material management en een trajeet physical distribution management.
Materialmanagement omvat het geheel van aetiviteiten dat wordt ontplooid om de grondstoffen- en halffabrieatenstromen ende daarmee gepaard gaande gegevensstromen zo efficient mogelijk kantoor huren per uur amsterdam naar en door het produetieproees te voeren, alsmede de werkzaamheden die worden verriebt om een zo effieient mogelijke benutting van het produetieapparaat te bewerkstelligen.
Physieal distribution management houdt zieh bezig met de goederenstromen en de ermee verbanden gegevensstromen die beginnen aan het einde van het produetieproees en eindigen bij de eonsument.
Business logisties is de verzamelnaam voor alle aetiviteiten die worden uitgevoerd om de ingaande en uitgaande kantoor huren per uur schiphol goederenstromen te beheersen.
Business logisties wordt in het Nederlands doorgaans vertaald met begrippen als bedrijfslogistiek, logistiek management of integrale goederenstroombesturing.