Beslistermijn

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Een bestuursorgaan overweegt om een bestuursdwangaanschrijving te doen tegen de eigenaar van een illegaal bouwwerk. Deze aanschrijving is een beschikking die niet door de belanghebbende eigenaar is aangevraagd. Het bestuursorgaan dient de eigenaar de gelegenheid te geven om op kantoorruimte huren rotterdam het voornemen tot de aanschrijving te reageren.
Art. 4:8 lid 2 Awb bepaalt verder nog dat het bestuursorgaan de gelegenheid tot bedenkingen niet hoeft te geven indien de belanghebbende een wettelijke verplichting tot het verstrekken van gegevens heeft, en hij die gegevens niet heeft verstrekt.
100 3 Bestuursrecht algemeen
• Voorbeeld Een belastingplichtige voldoet niet aan zijn verplichting om een aangiftebiljet in te vullen. In dat geval hoeft kantoorruimte huren utrecht de Belastingdienst hem niet te horen voordat ambtshalve een aanslag wordt opgelegd.
Art. 4:9 Awb geeft belanghebbende de keuze om de zienswijze schriftelijk of mondeling naar voren te brengen.
Art. 4:11 Awb bepaalt dat het bestuursorgaan toepassing van art. 4:7 en 8 Awb achterwege kan laten, indien: a de vereiste kantoorruimte huren amsterdam spoed zich daartegen verzet; b de belanghebbende al in de gelegenheid is gesteld zijn zienswijze bij een eerdere beschikking of een ander bestuursorgaan naar voren te brengen en zich sindsdien geen nieuwe feiten of omstandigheden hebben voorgedaan; of c het met de beschikking beoogde doel slechts kan worden bereikt als de belanghebbende daarvan niet reeds tevoren in kennis is gesteld.
Dit artikel heeft kantoorruimte huren schiphol betrekking op beschikkingen die niet het beoogde effect zouden hebben als de belanghebbende daarvan tevoren op de hoogte is.
•Voorbeeld De memorie van toelichting bij de Awb noemt als voorbeelden: last tot binnentreden van een woning en machtiging tot het afluisteren van een telefoongesprek.