Belanghebbende

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Volgens art. 1:2 Awb wordt onder ‘belanghebbende’ verstaan: degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken. Een belang is in elk geval rechtstreeks als het een eigen, objectief flexplek huren rotterdam bepaalbaar, actueel en persoonlijk belang is, dat rechtstreeks bij het besluit is betrokken. De aanvrager van een besluit, bijvoorbeeld degene die een milieuvergunning aanvraagt, is per definitie belanghebbend. Naast de aanvrager kunnen ook anderen belanghebbende zijn, bijvoorbeeld degene die last heeft van de gevolgen van de milieuvergunning van zijn buurman. Het belang van dit begrip is, dat alleen voor belanghebbenden bezwaar of beroep openstaat ingevolge de Awb. Degenen die geen belang flexplek huren utrecht hebben zijn van de mogelijkheden van de Awb uitgesloten. Het begrip ‘belang’ is niet in de Awb gedefinieerd. Wel is in art. 1:2 lid 2 bepaald dat de aan bestuursorganen toevertrouwde belangen, als hun belangen worden beschouwd. Het derde lid vervolgt dat de algemene en collectieve belangen die rechtspersonen krachtens hun doelstellingen en blijkens hun feitelijke werkzaamheden behartigen, als hun belangen worden beschouwd.
De rechter kijkt bij rechtspersonen zowel naar de statuten als naar de feitelijke werkzaamheden.
• Voorbeeld In een zaak bij de Afdeling geschillen van bestuur ging het om een ingevolge art. 12 lid 1 Natuurbeschermingswet verleende vergunning voor de bouw van vier bungalows en een ontsluitingsweg, grenzend aan een beschermd natuurmonument. Verweerder stelde in zijn verweerschrift dat appellanten geen belanghebbenden waren en derhalve op grond van art. 19 lid 1 Natuurbeschermingswet niet in hun beroep moesten worden ontvangen. Art. 19 lid 1 Natuurbeschermingswet geeft alleen belanghebbenden het recht tegen bepaalde flexplek huren amsterdam beslissingen die worden genomen op grond van genoemde wet, beroep in te stellen. Appellante sub 1 had krachtens haar statuten tot doel de bevordering van het natuurbehoud en het milieubeheer, beide in de ruimste zin, ten dienste van de samenleving in het gebied van het stadsgewest Nijmegen, waaronder zij verstond Nijmegen en omgeving. Appellante sub 2 was een landelijke vereniging die krachtens art. 2 van haar statuten -voor zover hier van belang – ten doel had het behoud van de das alsook het behoud van diens (potentiële) leefmilieu en habitat, alsmede het behoud van alle andere in Nederland inheemse marterachtigen en hun leefgebied alsmede de bescherming en verbetering van het (natuurlijke) leefmilieu. Gezien het feit dat de belangen flexplek huren schiphol van natuurbehoud, die mede door de Natuurbeschermingswet worden beschermd, zich bij uitstek lenen om te worden behartigd door rechtspersonen die zich via hun doelstelling en feitelijke werkzaamheid deze belangen aantrekken, beschouwde de Afdeling hen als belanghebbenden. Mitsdien kunnen zij in hun beroepen worden ontvangen. (AGRvS 6 december 1993, nr. Gl 0.92.0017, BR 1994, blz. 937, Beroepen)