Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Intrekken van een vergunning of een ontheffing Indien niet overeenkomstig de vergunning of de ontheffing of de daaraan verbonden voorschriften is of wordt gehandeld, kan het bestuursorgaan de vergunning kantoorruimte huren rotterdam of de ontheffing intrekken (art. 18.12 Wm). Intrekken kan ook als de algemene regels (de AMvB’s) die op de vergunning of ontheffing betrekking hebben, worden overtreden. Voordat het bestuursorgaan tot intrekken overgaat, stelt het de overtreder in de gelegenheid zijn handelen in overeenstemming met de voorschriften te brengen. Er is na de bezwaarschriftenprocedure rechtstreeks beroep mogelijk op de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Gedogen Gedogen is het kantoorruimte huren utrecht bewust niet optreden tegen wetsovertredingen. Een bestuursorgaan kan bijvoorbeeld bewust niet optreden, hoewel een bedrijf zonder de vereiste milieuvergunning in werking is. Gedogen is uiteraard in strijd met de bedoeling van de wet. Bovendien brengt het rechtsonzekerheid teweeg, zeker als het gedogen niet op een besluit van het bestuursorgaan berust en de overtreding kenbaar voortgezet wordt. Niet-optreden veroorzaakt bij anderen nog meer overtredingen. Toch is het niet zo dat de wet het bestuursorgaan verplicht om op te treden: de wet zegt dat het bestuursorgaan bestuursdwang kantoorruimte huren amsterdam kan toepassen, een dwangsom kan opleggen en een vergunning kan intrekken. Er wordt van uitgegaan dat het bestuursorgaan alleen in sommige overmachts- en overgangssituaties mag nalaten om op te treden.
•Voorbeeld In haar uitspraak formuleerde de Afdeling bestuursrechtspraak de volgende mening over gedogen: ‘Wat betreft de vraag of verweerders ook van de bevoegdheid tot het aanzeggen van bestuursdwang kantoorruimte huren schiphol gebruik dienen te maken, geldt bij toepassing van de milieuwetgeving als uitgangspunt, dat in het kader van de handhaving tegen niet naleving wordt opgetreden. Er kunnen zich echter uitzonderlijke situaties voordoen, waarin van handhaving door middel van bestuursdwang kan worden afgezien, het zogeheten gedogen.