Tagarchief: kleine kantoorruimte te huur in utrecht

Interne processenperspectief

Interne processenperspectief De prestatiemetingen binnen dit perspectief zijn gericht op de processen die de grootste invloed hebben op de tevredenheid van afnemers en de realisering van de financiële doelstellingen. Men onderscheidt de prestatiemetingen voor kosten, kwaliteit en tijd van de dienstverlening, alsmede de concurrentiekracht van de eigen producten en diensten. Leer- en groeiperspectief Dit perspectief, dat betrekking heeft op leerresultaten en toekomstige groei, maakt de infrastructuur zichtbaar die een vastgoedbedrij f moet opbouwen als het op de lange termijn wil blijven groeien en zichzelf verbeteren. Het gaat hierbij om het vermogen van de organisatie om te kunnen veranderen, de zogenoemde lenigheid van de organisatie. Daarnaast spelen het denkvermogen kantoor huren rotterdam (de menselijke capaciteit van de organisatie) en de informatiesystemen een belangrijke rol. 1 0.1.8 Audit Een onderdeel van het beheerproces is het toetsen van de meerjarenbeheerplannen en uitgevoerde jaarplannen middels een audit. Doelstelling van een audit is te komen tot een oordeel over de inhoudelijke invulling van de meerjarenbeheerplannen. Zijn deze consistent en betrouwbaar binnen de kleine kantoorruimte te huur in utrecht afgesproken kaders? Toetsing op de volgende aspecten: kwaliteitsbeheersing: het controleren en beoordelen van de inventarisatie en inspectie op basis van veldwerk. Het doel is uitspraken te kunnen doen over de betrouwbaarheid en de consistentie. Zijn alle bouwdelen volgens afspraak opgenomen en op juiste wijze beoordeeld en gescoord? Zijn alle voorkomende bouwdelen op dezelfde wijze benoemd? geldbeheersing: het analyseren en beoordelen van de meerjarenbeheerplannen met het doel uitspraken te doen over: effectiviteit: zijn voor alle bouwdelen de juiste onderhoudsmaatregelen opgenomen in aansluiting op de inspectie en in relatie tot het PvE-1? Daarnaast zal worden nagegaan of het PvE-I in overeenstemming is met het strategische voorraadbeleid; consistentie: zijn de meerjarenbeheerplannen kantoor huren in amsterdam vergelijkbaar in opbouw en in de toepassing van normen, zoals opgenomen in het onderhoudsmaatregelenbestand? tijdbeheersing: zijn de producties/resultaten binnen de afgesproken periode gerealiseerd of behaald? – informatiebeheersing: is de informatie volgens de gemaakte afspraken zoals vastge- 354 MANAGEMENTCYCLUS 1 0.2 legd in het onderhoudsmodel? Tevens zal worden gekeken of deze informatie ook kantoor huren bij schiphol airport kan worden geleverd door de medewerkers binnen de organisatie; organisatiebeheersing: zijn de afgesproken interne procedures door de medewerkers gevolgd?

Gedragscodes gebaseerd op wettelijke randvoorwaarden

 

Met beleidsprincipes wordt bedoeld: gedragscodes gebaseerd op wettelijke randvoorwaarden, algemene normen en waarden, alsmede specifieke eigen principes en gewoonten (cultuur). Ze zijn van toepassing op zowel prioriteiten als wegen en middelen. Het gaat hier vooral om wat in het maatschappelijk verkeer fatsoenlijk is in relatie tot doel en middelen. Strategie omvat de bedrijfsruimte te huur in rotterdam uiteindelijke keuze van wegen, mensen en middelen, planning, prioriteiten en beleidsprincipes. 5. 7 Bedrijfsprofiel vastgoedbedrijf Het probleem bij het opstellen van doelen en het formuleren van de strategie is dat de omgeving – en daardoor het aantal belanghebbenden bij het vastgoedbedrijf – zeer groot is. Door de enorme omvang van de omgeving kan het vastgoedbedrijf onmogelijk in de totale kleine kantoorruimte te huur in utrecht vraag naar vastgoeddiensten voorzien. Op basis van beslissingen uit het marktonderzoek ontstaat een marktsegment en een geografisch gebied waarin het vastgoedbedrijf werkzaam is of wil zijn. In de volgende figuur zijn twee bedrijfsprofielen weergegeven. Het grijze bedrijfsprofiel betreft een vastgoedorganisatie die in elk marktsegment actief is, op een Europese schaal. De vastgoedorganisatie met het witte bedrijfsprofiel is actief op de Nederlandse kantoren-, winkel- en kantoor huren in amsterdam bedrijfsruimtenmarkt. Strategie bestaat op diverse niveaus: het strategische, tactische en operationele niveau. In tabel 5-1 zijn de belangrijkste kenmerken van het strategievormingsproces weergegeven. Later in dit hoofdstuk zullen deze niveaus van vastgoedmanagement verder worden uitgewerkt. Op dit moment is het alleen van belang dat we ons realiseren dat het vastgoedmanagementproces meerdere niveaus kent. Elk vastgoedbedrijf zal een keuze moeten maken welke niveaus van het kantoor huren bij schiphol airport vastgoedmanagementproces het wel of niet voor zijn rekening neemt. Organisaties maken hierbij hun eigen keuzes, waardoor het bedrijfsprofiel er een nieuwe dimensie bij krijgt. In onderstaande figuur is het bedrijfsprofiel van het op de Nederlandse kantoren-, winkel- en bedrijfsruimtenmarkt 143 5.7 VASTGOEDMANAGEMENT opererende vastgoedbedrijf uitgebreid. Dit bedrijf neemt het totale vastgoedmanagement voor zijn rekening, van dienstverlening tot strategische vastgoedvraagstukken tot de operationele zaken van het vastgoedmanagement.

het gezichtspunt

Voor het kleine kantoorruimte te huur in utrecht vastgoedmanagement betekent dit nog

nadrukkelijker dat men moet denken en kijken vanuit het gezichtspunt van de vastgoedgebruiker. In een ontspannen vastgoedmarkt neemt de kantoor huren rotterdam vastgoedgebruiker aan dat de vastgoedmanager het vastgoedbeheer effectief en efficiënt organiseert. Anders zijn beheer en gebruik van vastgoed immers niet tegen een scherpe prijs aan te bieden en dat moet, wil de vastgoedeigenaar concurrerend zijn in de vastgoedmarkt. Een geoliede vastgoedorganisatie heeft de ruimte en is in staat specifieke wensen van vastgoedgebruikers creatief en flexibel in te vullen. De moderne vastgoedmanager is gericht op waardecreatie. Dit vraagt om het vermogen in te kunnen spelen op wat consumenten nu en in de toekomst belangrijk vinden, en te begrijpen wat van betekenis is voor de vastgoedgebruiker.
De vastgoedmanager ziet zich bovendien gesteld voor vragen die van belang zijn voor het  kleine bedrijfsruimte huren in leeuwarden productieproces. Bijvoorbeeld hoe het vastgoed een bijdrage kan leveren aan productiviteitsverbetering en het terugdringen van het ziekteverzuim. Maar het blijft moeilijk de toekomst te voorspellen. Moeten we rekening houden met een krimp van de bevolking van 16 naar 12 miljoen? Dat de bevolkingssamenstelling vergrijst en verkleurt kunnen we zelf goed waarnemen, maar de vertaling naar gepaste huisvesting is niet eenvoudig. De vervaging van de grenzen tussen wonen en werken is in gang gezet door de mogelijkheden van ICT en gestimuleerd door de vele lange files. De invloed van de technologie op het wonen zal groter worden, omdat veel diensten zoals beveiliging, gezondheid, enz. op afstand aangeboden kunnen worden en vooral ouderen langer zelfstandig kunnen blijven wonen. De globalisering zal met zich meebrengen dat internationaal georiënteerde mensen zich steeds vaker als een zwerm over de wereld zullen bewegen en in feite overal kunnen wonen. Ze zijn bereid daarvoor veel te betalen en niet van plan zich lokaal aan andere mensen te binden. De grote kantoorruimte te huur in groningen verschuiving van de economische macht naar Azië heeft nu al invloed op onze industrie en concurrentiekracht. Dit kan leiden tot een terugval in onze inkomsten en van ons welvaartspeil. En het veranderende klimaat zorgt voor een stijging van de waterspiegel. Misschien wordt zelfs wonen op water een serieuze optie.

Drukbezette manager

Drukbezette manager

We maken het kantoor huren rotterdam zelf mee wanneer we een afspraak hebben met een drukbezette manager. We zijn op tijd voor de kleine kantoorruimte te huur in utrecht afspraak, maar worden in de wacht gezet bij de secretaresse. Hij moet nog even dat ene telefoontje afhandelen, er dringt een medewerker zijn kamer binnen met een kleine vraag. En soms is het probleem echt groot. Managers worden voortdurend overvraagd: fysiek, intellectueel en emotioneel. Dan hebben we het Bedrijfsruimte huren in groningen nog niet gehad over de hoeveelheid rapporten op zijn bureau – en soms in stapels naast het bureau – of de digitale informatie die bij hem binnenkomt via de e-mail. Het is een stroom aan informatie die niet te stuiten is en moeilijk te beheersen. Ieder bericht, hoe groot of klein ook, vraagt om een antwoord. Echte antwoorden kunnen pas worden verkregen als er aandacht is voor de Kleine bedrijfsruimte huren in leeuwarden vragen. Dat kost, naast de vergaderingen en andere verplichtingen, tijd. Het grote gevaar voor de manager is dat deze bij wijze van spreken niet meer van zijn werkplek komt. Het zicht op de rest van de onderneming verdwijnt en vragen dan wel problemen moeten een lange weg afleggen om de manager te bereiken. Intussen is veel tijd verspeeld om goed na te denken hoe te reageren op ontstane sjtuaties. En zo verandert iedere vraag of probleem in een urgente vraag of probleem voor de manager die niet meer de tijd krijgt om goed na te denken hoe te handelen. De inbreng van de manager verzwakt door gebrek aan tijd voor een gedegen voorbereiding, vooral in situaties waarin hij tegenover personen komt te zitten die dankzij een lagere werkbelasting wel goed beslagen ten ijs komen. Onder deze omstandigheden is het uitgesloten dat de manager in staat is de strategie van het bedrijf te implementeren. Om het beste uit vastgoed te halen is het juist nodig om proactief en met de blik op de langere termijn te werken, omdat vastgoed behept is met een zekere traagheid ten opzichte van de marktdynamiek. De traagheid van vastgoed is gelegen in het feit dat als we iets aan vastgoed willen veranderen, we veel belanghebbenden mee moeten zien te krijgen. Deze hebben alle te maken met een of meerdere aspecten van het vastgoed, procedures en beschouwingsniveaus. Het is de manager die vanuit zijn helikopterblik op een integrale en systematische wijze invulling kan geven aan effectief en efficiënt vastgoedmanagement. Hiervoor heeft de vastgoedmanager een helder en werkbaar denkkader nodig, het vastgoedmanagementconcept (zie hoofdstuk 5). In de praktijk komen we bij voortduring de gehaaste manager tegen, die zich bezighoudt met operationele zaken omdat hij dat leuk vindt, omdat eigen mensen toch niet over de juiste capaciteiten beschikken of omdat de druk om de ondernemingsdoelstellingen te halen zo groot is dat alle energie hierop wordt gericht. Het is maar weinig vastgoedmanagers gegeven om te sturen vanuit de helikopterblik, managers die in staat zijn de vraagstukken integraal te benaderen en zich niet laten verleiden om te veel met specialisten aan de gang te gaan. In dat laatste geval worden vraagstukken op een geïsoleerde wijze aangepakt, met het risico op suboptimale oplossingen. De manager heeft in beginsel de macht, maar zijn worsteling met de beschikbare tijd maakt zijn onmacht zichtbaar.

Waardecreatie van de vastgoedmanager

Waardecreatie van de vastgoedmanager


In het woord ‘management’ zijn twee Latijnse woorden te herkennen: manus (hand) en agere (handelen). Management heeft dus te maken met iets naar je hand zetten. Het kleine kantoorruimte te huur in utrecht naar je hand zetten van processen en vooral van mensen, die betrokken zijn bij het managen van vastgoed en het vastgoedbedrijf.
Een voorbeeld. WoonbronMaasoevers – met 35.000 woningen – biedt aan een brede klantengroep een thuis. Hart voor de klant en voor de stad is de bedrijfsruimte te huur in rotterdam rode draad in de bedrijfsvoering. WoonbronMaasoevers zet zich in voor een sterke stad waar mensen goed kunnen wonen, werken en hun vrije tijd beleven. Bovendien wil WoonbronMaasoevers voor haar klanten woonarrangementen en woonmilieus ontwikkelen waarin zij zich thuis voelen. Door onderscheid, in plaats van uniformiteit. Daarbij is WoonbronMaasoevers zeer maatschappelijk betrokken bij de klanten die het nodig hebben. WoonbronMaasoevers
denkt niet meer in gewoon huren of kopen, maar in wonen volgens het grote kantoorruimte te huur in groningen Klant Kiest-model. WoonbronMaasoevers heeft bewust gekozen de verantwoordelijkheden daar te leggen waar ze horen: in de wijk. Daar zitten de klanten, en de (sociale) partners waar WoonbronMaasoevers mee samenwerkt. In zelfsturende vestigingen en teams wordt de bedrijfsruimte te huur in leeuwarden klant veel beter bediend en krijgt zeggenschap meer kans. WoonbronMaasoevers is een lerende organisatie, waarin teams eigen verantwoordelijkheden hebben en resultaatgericht en efficiënt hun werk doen. (Bron: website WoonbronMaasoevers Rotterdam, februari 2005)
De waarde volgens welke de vastgoedmanager werkt is afgeleid van de bedrijfsdoelstelling van het vastgoedbedrijf en gebaseerd op een inventarisatie van wat belanghebbenden zoals klanten, aandeelhouders, medewerkers, leveranciers en omwonenden van het vastgoedbedrijf van belang achten. De vastgoedmanager moet met kennis van zaken activiteiten ondernemen die gericht zijn op het behalen van de bedrijfsdoelstelling. Hiervoor moet hij de vastgoedorganisatie inrichten en de beschikbare middelen toewijzen om het mogelijk te maken noodzakelijke werkzaamheden uit te voeren.