Tagarchief: kantoor huren in amsterdam

Profit Vastgoedbelegger

Invulling van het generieke model voor verschillende vastgoedorganisaties Vastgoedorganisatie Interne factor Externe factor Profit Vastgoedbelegger A D i rect rendement I ndirect rendement Vastgoedbelegger B Di rect rendement Indirect rendement Vastgoedbelegger C Totaal H uisvesti ngssatisrendement factie H uisvestingsmanage- Kwaliteit H uisvestingsment (CREM) satisfactie rendementNon-profit Huisvesti ngsmanage- Kwal iteit Huisvestingsment (CREM) satisfactie kosten Randvoorwaarde Kenmerken Kwa liteit Hu isvesti ngssatisfactie Kwa l iteit Totaal Huisvestingskosten portfoliomanagement Fi na ncieel-kwa 1 iteit F inancieelklant Financieelklant-kwaliteit K wa 1 iteit-gebru i kerfinancieel Kwal iteitgebruiker 181 6.4 VASTGOEDMANAGEMENT Portefeuillemanagement in een profitorganisatie Een profitvastgoedorganisatie houdt vastgoed aan om een financieel rendement te behalen. Het rendement van vastgoed is hierbij op te delen in direct rendement en indirect rendement. Het directe rendement wordt bepaald door de kasstromen die door de ontwikkeling en/of exploitatie van vastgoed worden gegenereerd. Daarnaast bedrijfsruimte te huur in rotterdam kan het vastgoed in de loop der tijd in waarde veranderen ( indirect rendement) . Een ordening van de vastgoedobjecten uit de portefeuille op basis van direct en indirect financieel rendement geeft de vastgoedmanager snel kantoorruimte te huur in utrecht inzicht in de objecten die aan de rendementsdoelstelling bijdragen, en welke dat niet doen. Echter, duurzaam rendement verkrijgt men alleen als men vastgoed van goede kwaliteit levert. Het is daarom raadzaam om in de ordening een indicatie van de kwaliteit van het vastgoed te geven op basis van direct en indirect rendement. Het kwaliteitsoordeel wordt hierbij vastgesteld met de in paragraaf 7.3.2 genoemde kantoor huren in amsterdam methodiek Gebouw in Gebruik.Analyse (GGA). Figuur 6-10 Portfoliomanagement profitvastgoedorganisatie: inzicht in direct en indirect rendement en de kwaliteit van het vastgoed Direct financieel rendement (cashflow) hoog Indirect financieel rendement (waarde groei) laag H oog Gewenst gebied * Goede kantoor huren bij schiphol airport  kwaliteit 1 laag Ongewenst gebied Il Slechte kwaliteit Grafisch ziet de portfolioanalyse er zo uit ( figuur 6-9). Op basis van de door de vastgoedmanager gestelde normen ten aanzien van direct en indirect rendement – aangegeven met de onderbroken horizontale en verticale lijn – ontstaat een matrix met vier cellen: + + direct en indirect rendement voldoen aan de interne normen; + – het directe rendement voldoet niet aan de norm, maar de waardegroei voldoet aan de norm; – + het indirecte rendement voldoet niet aan de norm, maar de exploitatie voldoet aan de financiële normen; het directe en het indirecte rendement voldoen niet aan de financiële normen.

De vastgoedorganisatie

Strategische planning biedt de vastgoedorganisatie de volgende voordelen: een strategisch plan is het tastbare bewijs van het strategische planningsproces. Op zich zegt de missie of het doel van de vastgoedorganisatie bedrijfsruimte te huur in rotterdam niet zo veel. Dat levert de vastgoedmanager slechts beperkte informatie. Hij leert veel meer van het opstellen van het strategische plan. In dit proces worden de keuzes gemaakt die leiden tot de strategie en de doelstellingen van de vastgoedorganisatie. Een plan dwingt vastgoedmanagers om zaken op papier te zetten kantoorruimte te huur in utrecht en daarbij na te denken over de toekomst. Zo wordt planning een bewust proces waarbij (latent) aanwezige kennis toepasbaar wordt; – via het strategische planningsproces worden doelstellingen bepaald op basis van feiten, uitgesproken meningen en veronderstellingen. Dat is beter en concreter dan wanneer deze worden bepaald door de vage wens van het management om kantoor huren in amsterdam het bijvoorbeeld beter te doen dan vorig jaar. Wensen zijn nuttig, maar bieden vrijwel geen leidraad voor de dagelijkse complexe praktijk van het vastgoedmanagement; intern maakt een strategisch plan een betere coördinatie en communicatie mogelijk. Het geeft richtlijnen voor de dagelijkse praktijk van het vastgoedmanagement. Men kan zich concentreren op de belangrijkste punten van een vooraf bepaalde prioriteitenlijst, in plaats van dat men door toeval of tijdsdruk een bepaalde volgorde kantoor huren bij schiphol airport krijgt opgelegd. Ook voorkomt men dat in de dagelijkse praktijk veel tijd verloren gaat, omdat men niet bij elke handeling opnieuw de richting hoeft vast te stellen. Het strategische plan geeft richting aan de activiteiten. Aan de hand van het plan is bovendien een goede voortgangscontrole mogelijk; strategische planning heeft als belangrijk voordeel dat het de noodzaak van de doelstellingen en strategie voor de betrokkenen helder maakt. Het geeft vertrouwen in een goede afloop. Of, zoals de bekende oorlogsstrateeg Carl von Clausewitz in de ! Se eeuw opmerkte in zijn bekende handboek over ( oorlogs )strategie: “Van oneindige waarde is de morele indruk die deze voorbereidingen maken; ieder raakt overtuigd van de goede afloop. Dat (strategische planning) is het beste middel.” Met deze voordelen staat voor ons de toegevoegde waarde van strategische planning voldoende vast. De vraag is dan: als de voordelen zo evident zijn, waarom wordt het dan pas sinds de jaren zeventig in het bedrijfsleven toegepast? Volgens de grondlegger van het strategisch management, Harry Igor Ansoff is het verschil tussen vroeger en nu dat we tegenwoordig bewust doen wat men vroeger onbewust deed. Planning is in dat opzicht niets nieuws en zeker ook niet alleen voor grote bedrijven weggelegd. De bakker op de hoek is net zo met planning bezig als de wereldwijd opererende vastgoedmanagementorganisatie. De bakkerseenmanszaak kan best draaien zonder 162 VASTGOEDMANAGEMENT OP BELEIDSVLAK/STRATEGISCH NIVEAU 6 formele strategische planning. Alles zit immers in het hoofd van de bakker, ook – zij het vaak onbewust – de strategische planning. De vastgoedmanagementorganisatie kan – wil zij haar processen beheerst laten verlopen – echter niet zonder strategische planning.

Gedragscodes gebaseerd op wettelijke randvoorwaarden

 

Met beleidsprincipes wordt bedoeld: gedragscodes gebaseerd op wettelijke randvoorwaarden, algemene normen en waarden, alsmede specifieke eigen principes en gewoonten (cultuur). Ze zijn van toepassing op zowel prioriteiten als wegen en middelen. Het gaat hier vooral om wat in het maatschappelijk verkeer fatsoenlijk is in relatie tot doel en middelen. Strategie omvat de bedrijfsruimte te huur in rotterdam uiteindelijke keuze van wegen, mensen en middelen, planning, prioriteiten en beleidsprincipes. 5. 7 Bedrijfsprofiel vastgoedbedrijf Het probleem bij het opstellen van doelen en het formuleren van de strategie is dat de omgeving – en daardoor het aantal belanghebbenden bij het vastgoedbedrijf – zeer groot is. Door de enorme omvang van de omgeving kan het vastgoedbedrijf onmogelijk in de totale kleine kantoorruimte te huur in utrecht vraag naar vastgoeddiensten voorzien. Op basis van beslissingen uit het marktonderzoek ontstaat een marktsegment en een geografisch gebied waarin het vastgoedbedrijf werkzaam is of wil zijn. In de volgende figuur zijn twee bedrijfsprofielen weergegeven. Het grijze bedrijfsprofiel betreft een vastgoedorganisatie die in elk marktsegment actief is, op een Europese schaal. De vastgoedorganisatie met het witte bedrijfsprofiel is actief op de Nederlandse kantoren-, winkel- en kantoor huren in amsterdam bedrijfsruimtenmarkt. Strategie bestaat op diverse niveaus: het strategische, tactische en operationele niveau. In tabel 5-1 zijn de belangrijkste kenmerken van het strategievormingsproces weergegeven. Later in dit hoofdstuk zullen deze niveaus van vastgoedmanagement verder worden uitgewerkt. Op dit moment is het alleen van belang dat we ons realiseren dat het vastgoedmanagementproces meerdere niveaus kent. Elk vastgoedbedrijf zal een keuze moeten maken welke niveaus van het kantoor huren bij schiphol airport vastgoedmanagementproces het wel of niet voor zijn rekening neemt. Organisaties maken hierbij hun eigen keuzes, waardoor het bedrijfsprofiel er een nieuwe dimensie bij krijgt. In onderstaande figuur is het bedrijfsprofiel van het op de Nederlandse kantoren-, winkel- en bedrijfsruimtenmarkt 143 5.7 VASTGOEDMANAGEMENT opererende vastgoedbedrijf uitgebreid. Dit bedrijf neemt het totale vastgoedmanagement voor zijn rekening, van dienstverlening tot strategische vastgoedvraagstukken tot de operationele zaken van het vastgoedmanagement.

Vastgoedmanagementconcept


Het bedrijfsruimte te huur in rotterdam succesvol exploiteren van vastgoed begint met het  kantoorruimte te huur in utrecht kiezen van de juiste uitgangssituatie. De vraag naar vastgoed (huisvesten) moet centraal staan, niet het gebouw zelf. Voor gebruikers, beheerders en/of eigenaren van vastgoed is de kantoor huren in amsterdam wezenlijke doelstelling de optimale bruikbaarheid en/of verhuurbaarheid van vastgoed tegen de laagste kosten.
Dit betekent dat exploitatie dan wel vastgoedbeheer effectief en efficiënt moet plaatsvinden. Dus doelgericht werken en waar nodig bijsturen. Ofwel analyseren, ontwikkelen van een beleidsvisie en toetsen, richten op en gericht blijven op het gewenste effect. En afgestemd op het kantoor huren bij schiphol airport gewenste effect het vastgoedbedrijf inrichten (zie figuur 5-1).