Tagarchief: bedrijfsruimte te huur in rotterdam

De pro-act-fase

Pro-act ( refiectiefase) De pro-act-fase is een voorbereidende fase. In deze fase gaat het in essentie om onderzoek naar mogelijke nieuwe resultaatgebieden en het ontwerpen van mogelijke interventiestrategieën bedrijfsruimte te huur in rotterdam die het management kan gebruiken in de re-act- en planfase. De pro-act-fase wordt alleen in complexe besturende processen apart onderscheiden. Deze activiteiten worden ook wel de strategie-, architectuur- of ontwerpfunctie genoemd. Bijvoorbeeld: het ontwikkelen van een mooi zorgcentrum om als woningcorporatie te laten zien wat men in huis heeft. 2. Plan (onderhandelingsfase) In de plan- of onderhandelingsfase wordt een plan opgesteld waarin is opgenomen welke kantoorruimte te huur in utrecht resultaten men wil bereiken (‘soli’) en hoe men dat wil doen. Daarbij wordt rekening gehouden met eventuele kaders die als randvoorwaarden aan het proces zijn opgelegd. Elk resultaat wordt precies gedefinieerd aan de hand van ‘smart’ doelstellingen of normen. Tevens wordt vastgelegd hoe men deze doelstellingen via prestatieindicatoren wil gaan meten. Bijvoorbeeld: strategisch plan, meerjarenonderhoudsplan, contracten. 337 10 VASTGOEDMANAGEMENT 3. Do (uitvoeringsfase) In kantoor huren in amsterdam deze fase vinden alle uitvoerende activiteiten van het proces plaats. Het goedgekeurde plan uit de vorige fase vormt daarbij het uitgangspunt. Tijdens de uitvoering vindt permanente meting van de vastgestelde prestatie-indicatoren plaats. De activiteiten in deze fase zijn verbonden met de reguliere, operationele processen. 4. Check ( acceptatiefase) Deze fase vergelijkt werkelijk behaalde resultaten met de kantoor huren bij schiphol airport resultaten die waren gepland (‘gap’). De verschillen worden geëvalueerd en de oorzaken van opgetreden verschillen worden achterhaald. Bijvoorbeeld: audits, benchmarking. In figuur 10-1 zijn de verschillende fasen van de managementcyclus schematisch weergegeven.

Uitvoeringspakketten

Kosten Hijskraan voor renovatie flat Noord-Brabantlaan in Eindhoven moest plotseling weg “Hier kunnen we ons moeder van 87 straks niet mee confronteren,” zegt Lou Berkvens bij het gapende gat in de gevel van haar flat aan de Noord-Brabantlaan in Eindhoven. ”Als de voorgevel vandaag niet goed dichtgemaakt kan worden, moet ze bij ons slapen. Het ziet er hier uit alsof er een bedrijfsruimte te huur in rotterdam bom is ontploft.” (Bron: Eindhoven Plus, 4 oktober 2000) Moraal: de bron van de inkomsten ligt bij de huurder. Laat om deze reden de huurder niet in de kou staan! Nadat alle onderhoudswerkzaamheden van het betreffende jaar zijn uitgevoerd, kan middels nacalculatie worden bezien in hoeverre prijzen en manuurnormen moeten worden bijgesteld. Na de uitvoering van het werk komen de zogenaamde uitvoeringspakketten terug bij de opzichter en de werkvoorbereider. Zij verwerken deze en vergelijken werkelijk gemaakte kosten met de begroting. De uitkomsten kantoorruimte te huur in utrecht van deze analyse kunnen voor drie doeleinden gebruikt worden: – maatregelen om een efficiënte uitvoering van de toekomstige onderhoudswerkzaamheden te verzekeren; – correctie van de gebruikte begrotingsnormen, wanneer blijkt dat die normen te hoog of te laag zijn; – voor het opstellen en bijstellen van de begrotingen teneinde over een betrouwbaar meerjarenplan te beschikken. Verschillen kantoor huren in amsterdam in de begroting kunnen een gevolg zijn van: – afwijking in hoeveelheden (bijvoorbeeld: meer of minder manuren of materialen besteed dan begroot); afwijking in de kosten per eenheid (bijvoorbeeld: hogere of lagere kosten per manuur of materiaalsoort dan begroot). Grote verschillen in de begroting kunnen in principe niet optreden omdat ervan uitgegaan is dat het meerjarenplan in oorsprong juist is kantoor huren bij schiphol airport opgezet en steeds wordt geactualiseerd. Er kunnen dan prijs- en hoeveelhedenverschillen naar voren komen. De algemene formules luiden: Hoeveelheidsverschil = (Qb – QJ x Pb Prijsverschil = ( Pb – PJ x Q”” 323 9.3. 12 Qb = de begrote hoeveelheid Qw = de werkelijk bestede hoeveelh

Het Nederlands recht

Het Nederlands recht kent een drietal overeenkomsten waarmee arbeid kan worden verricht, te weten: 1. de arbeidsovereenkomst; 2. de opdracht: een overeenkomst tot het verrichten van enkele diensten; 3. de overeenkomst tot de aanneming van werk. In de bouwwereld worden al deze overeenkomsten toegepast. Zo hebben opdrachtgevende instanties en aannemers werknemers in dienst op basis van arbeidsovereenkomsten, geeft de opdrachtgever een opdracht tot bijvoorbeeld het ontwerpen van een kantoorgebouw aan een architect en besteedt de opdrachtgever de bouwwerkzaamheden uit aan een aannemer door middel van een overeenkomst tot de aanneming van werk. Met name de overeenkomst tot de aanneming van werk speelt bij het vastgoedbeheer een belangrijke rol. Om deze reden wordt deze contractvorm nader uitgewerkt. Bedacht moet worden dat de overeenkomst tot de aanneming van werk een bijzondere, met name in de wet genoemde overeenkomst is, waarop algemene bepalingen uit Boek 3 en Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek van bedrijfsruimte te huur in rotterdam toepassing zijn. Kenmerkend voor de regeling in het Burgerlijk Wetboek is het verbrokkelde, onsamenhangende karakter, dat de rechtsverhouding opdrachtgever-aannemer bij lange na niet volledig regelt. Desondanks ontmoet kantoorruimte te huur in utrecht dit gebrek in de regelgeving weinig bezwaren, aangezien de bouw bij uitstek een terrein is waar het gebruik van algemene (standaard) voorwaarden toepassing heeft gevonden (Schoorlemmer, 1 998). Zo is de verhouding aannemer-opdrachtgever geregeld via de Uniforme Administratieve Voorwaarden 1 989. In het Uniform Aanbestedings Reglement VAR 200 1 zijn de aanbestedingsregels tussen opdrachtgever en aannemer geregeld. De Standaardvoorwaarden Rechtsverhouding architect-opdrachtgever 1 997 regelen de rechtsverhouding tussen kantoor huren in amsterdam architect en opdrachtgever. Het Burgerlijk Wetboek geeft de volgende definitie van een aannemingsovereenkomst: Aanneming van het werk is de overeenkomst, waarbij de ene partij, de aannemer, zich jegens de andere partij, de opdrachtgever, verbindt om buiten dienstbetrekking een werk van stoffelijke aard tot stand te brengen en op te leveren tegen een door de opdrachtgever te betalen prijs in geld. De kantoor huren bij schiphol airport aanduiding ‘buiten dienstbetrekking’ maakt duidelijk dat het hier geen arbeidsovereenkomst betreft. De aanduiding ‘een werk van stoffelijke aard’ maakt duidelijk dat het bij de aanneming van werk niet gaat om de verrichting van enkele diensten, zoals het geval is bij de opdracht.

Karakteristieken van de te huisvesten doelgroep

Het PvE-1 vormt de basis voor het opstellen van een meerjarenbeheerplan en is ten aanzien van het kwaliteitsdenken inzetbaar bij het afsluiten van prestatiecontracten. Voordat met het opstellen – of actualiseren – van een meerjarenbeheerplan kan worden begonnen, zullen er twee vragen moeten worden beantwoord: 1. op welk kwaliteitsniveau – ruimtelijk, functioneel, esthetisch en technisch – moet het gebouw worden gebracht ( PvE-I)? 219 7.2.3 VASTGOEDMANAGEMENT 2. over welke termijn moet het kwaliteitsniveau worden gehandhaafd ( exploitatieperiode/planperiode)? bedrijfsruimte te huur in rotterdam De methodieken GGA en ConditieMeting (CM) dan wel RgdBOEI® bieden de mogelijkheid het PvE-I op te stellen op basis van zogenoemde nulmetingen. Hierin worden alle voorkomende kenmerken – de functionele, beeld- en ruimtelijke kwaliteit – en bouwdelen – de technische kwaliteit – van het gebouw benoemd. Vervolgens wordt aan ieder kenmerk of bouwdeel een score gegeven. Samengenomen geven de scores het feitelijke kwaliteitsniveau kantoorruimte te huur in utrecht van het gebouw weer. Door vervolgens de feitelijke kwaliteit af te zetten tegen de gewenste kwaliteit ( PvE-I) krijgt men snel inzicht in de kenmerken die in negatieve of positieve zin afwijken van het PvE-I. Dit vormt de basis voor het opstellen van de meerjarenbeheerplannen. 7.2.3 Opzet PvE-I In een PvE-1 worden de eisen en wensen – beeldverwachting, ruimtelijke omvang, functionele aspecten, technische aspecten – en randvoorwaarden – de interne en externe voorwaarden – met betrekking tot het realiseren en gebruiken van een vastgoedobject vastgelegd. Het PvE-1 kan de volgende kantoor huren in amsterdam onderdelen bevatten: karakteristiek van de te huisvesten doelgroep: – wat voor organisatie? – welke belanghebbenden? eisen aan het ontwerp: welke activiteiten, deelactiviteiten en ruimten/faciliteiten? – wat zijn de kritische succesfactoren (beeldverwachting, ruimtelijk, functioneel, technisch)? randvoorwaarden: – wat zijn de interne randvoorwaarden? – wat zijn de externe randvoorwaarden? de kantoor huren bij schiphol airport vastgestelde gewenste kwaliteit; invulling van het beheerproces: – wanneer moet het PvE-I worden herzien? Om de gegevens voor deze onderdelen te verkrijgen is het ten eerste van belang aan te geven welk ondersteuningsniveau van de faciliteiten gewenst is. Hiervoor moeten de prestaties van het gebouw worden vertaald naar objectief meetbare aspecten. Karakteristieken van de te huisvesten doelgroep

Profit Vastgoedbelegger

Invulling van het generieke model voor verschillende vastgoedorganisaties Vastgoedorganisatie Interne factor Externe factor Profit Vastgoedbelegger A D i rect rendement I ndirect rendement Vastgoedbelegger B Di rect rendement Indirect rendement Vastgoedbelegger C Totaal H uisvesti ngssatisrendement factie H uisvestingsmanage- Kwaliteit H uisvestingsment (CREM) satisfactie rendementNon-profit Huisvesti ngsmanage- Kwal iteit Huisvestingsment (CREM) satisfactie kosten Randvoorwaarde Kenmerken Kwa liteit Hu isvesti ngssatisfactie Kwa l iteit Totaal Huisvestingskosten portfoliomanagement Fi na ncieel-kwa 1 iteit F inancieelklant Financieelklant-kwaliteit K wa 1 iteit-gebru i kerfinancieel Kwal iteitgebruiker 181 6.4 VASTGOEDMANAGEMENT Portefeuillemanagement in een profitorganisatie Een profitvastgoedorganisatie houdt vastgoed aan om een financieel rendement te behalen. Het rendement van vastgoed is hierbij op te delen in direct rendement en indirect rendement. Het directe rendement wordt bepaald door de kasstromen die door de ontwikkeling en/of exploitatie van vastgoed worden gegenereerd. Daarnaast bedrijfsruimte te huur in rotterdam kan het vastgoed in de loop der tijd in waarde veranderen ( indirect rendement) . Een ordening van de vastgoedobjecten uit de portefeuille op basis van direct en indirect financieel rendement geeft de vastgoedmanager snel kantoorruimte te huur in utrecht inzicht in de objecten die aan de rendementsdoelstelling bijdragen, en welke dat niet doen. Echter, duurzaam rendement verkrijgt men alleen als men vastgoed van goede kwaliteit levert. Het is daarom raadzaam om in de ordening een indicatie van de kwaliteit van het vastgoed te geven op basis van direct en indirect rendement. Het kwaliteitsoordeel wordt hierbij vastgesteld met de in paragraaf 7.3.2 genoemde kantoor huren in amsterdam methodiek Gebouw in Gebruik.Analyse (GGA). Figuur 6-10 Portfoliomanagement profitvastgoedorganisatie: inzicht in direct en indirect rendement en de kwaliteit van het vastgoed Direct financieel rendement (cashflow) hoog Indirect financieel rendement (waarde groei) laag H oog Gewenst gebied * Goede kantoor huren bij schiphol airport  kwaliteit 1 laag Ongewenst gebied Il Slechte kwaliteit Grafisch ziet de portfolioanalyse er zo uit ( figuur 6-9). Op basis van de door de vastgoedmanager gestelde normen ten aanzien van direct en indirect rendement – aangegeven met de onderbroken horizontale en verticale lijn – ontstaat een matrix met vier cellen: + + direct en indirect rendement voldoen aan de interne normen; + – het directe rendement voldoet niet aan de norm, maar de waardegroei voldoet aan de norm; – + het indirecte rendement voldoet niet aan de norm, maar de exploitatie voldoet aan de financiële normen; het directe en het indirecte rendement voldoen niet aan de financiële normen.

De vastgoedorganisatie

Strategische planning biedt de vastgoedorganisatie de volgende voordelen: een strategisch plan is het tastbare bewijs van het strategische planningsproces. Op zich zegt de missie of het doel van de vastgoedorganisatie bedrijfsruimte te huur in rotterdam niet zo veel. Dat levert de vastgoedmanager slechts beperkte informatie. Hij leert veel meer van het opstellen van het strategische plan. In dit proces worden de keuzes gemaakt die leiden tot de strategie en de doelstellingen van de vastgoedorganisatie. Een plan dwingt vastgoedmanagers om zaken op papier te zetten kantoorruimte te huur in utrecht en daarbij na te denken over de toekomst. Zo wordt planning een bewust proces waarbij (latent) aanwezige kennis toepasbaar wordt; – via het strategische planningsproces worden doelstellingen bepaald op basis van feiten, uitgesproken meningen en veronderstellingen. Dat is beter en concreter dan wanneer deze worden bepaald door de vage wens van het management om kantoor huren in amsterdam het bijvoorbeeld beter te doen dan vorig jaar. Wensen zijn nuttig, maar bieden vrijwel geen leidraad voor de dagelijkse complexe praktijk van het vastgoedmanagement; intern maakt een strategisch plan een betere coördinatie en communicatie mogelijk. Het geeft richtlijnen voor de dagelijkse praktijk van het vastgoedmanagement. Men kan zich concentreren op de belangrijkste punten van een vooraf bepaalde prioriteitenlijst, in plaats van dat men door toeval of tijdsdruk een bepaalde volgorde kantoor huren bij schiphol airport krijgt opgelegd. Ook voorkomt men dat in de dagelijkse praktijk veel tijd verloren gaat, omdat men niet bij elke handeling opnieuw de richting hoeft vast te stellen. Het strategische plan geeft richting aan de activiteiten. Aan de hand van het plan is bovendien een goede voortgangscontrole mogelijk; strategische planning heeft als belangrijk voordeel dat het de noodzaak van de doelstellingen en strategie voor de betrokkenen helder maakt. Het geeft vertrouwen in een goede afloop. Of, zoals de bekende oorlogsstrateeg Carl von Clausewitz in de ! Se eeuw opmerkte in zijn bekende handboek over ( oorlogs )strategie: “Van oneindige waarde is de morele indruk die deze voorbereidingen maken; ieder raakt overtuigd van de goede afloop. Dat (strategische planning) is het beste middel.” Met deze voordelen staat voor ons de toegevoegde waarde van strategische planning voldoende vast. De vraag is dan: als de voordelen zo evident zijn, waarom wordt het dan pas sinds de jaren zeventig in het bedrijfsleven toegepast? Volgens de grondlegger van het strategisch management, Harry Igor Ansoff is het verschil tussen vroeger en nu dat we tegenwoordig bewust doen wat men vroeger onbewust deed. Planning is in dat opzicht niets nieuws en zeker ook niet alleen voor grote bedrijven weggelegd. De bakker op de hoek is net zo met planning bezig als de wereldwijd opererende vastgoedmanagementorganisatie. De bakkerseenmanszaak kan best draaien zonder 162 VASTGOEDMANAGEMENT OP BELEIDSVLAK/STRATEGISCH NIVEAU 6 formele strategische planning. Alles zit immers in het hoofd van de bakker, ook – zij het vaak onbewust – de strategische planning. De vastgoedmanagementorganisatie kan – wil zij haar processen beheerst laten verlopen – echter niet zonder strategische planning.

Gedragscodes gebaseerd op wettelijke randvoorwaarden

 

Met beleidsprincipes wordt bedoeld: gedragscodes gebaseerd op wettelijke randvoorwaarden, algemene normen en waarden, alsmede specifieke eigen principes en gewoonten (cultuur). Ze zijn van toepassing op zowel prioriteiten als wegen en middelen. Het gaat hier vooral om wat in het maatschappelijk verkeer fatsoenlijk is in relatie tot doel en middelen. Strategie omvat de bedrijfsruimte te huur in rotterdam uiteindelijke keuze van wegen, mensen en middelen, planning, prioriteiten en beleidsprincipes. 5. 7 Bedrijfsprofiel vastgoedbedrijf Het probleem bij het opstellen van doelen en het formuleren van de strategie is dat de omgeving – en daardoor het aantal belanghebbenden bij het vastgoedbedrijf – zeer groot is. Door de enorme omvang van de omgeving kan het vastgoedbedrijf onmogelijk in de totale kleine kantoorruimte te huur in utrecht vraag naar vastgoeddiensten voorzien. Op basis van beslissingen uit het marktonderzoek ontstaat een marktsegment en een geografisch gebied waarin het vastgoedbedrijf werkzaam is of wil zijn. In de volgende figuur zijn twee bedrijfsprofielen weergegeven. Het grijze bedrijfsprofiel betreft een vastgoedorganisatie die in elk marktsegment actief is, op een Europese schaal. De vastgoedorganisatie met het witte bedrijfsprofiel is actief op de Nederlandse kantoren-, winkel- en kantoor huren in amsterdam bedrijfsruimtenmarkt. Strategie bestaat op diverse niveaus: het strategische, tactische en operationele niveau. In tabel 5-1 zijn de belangrijkste kenmerken van het strategievormingsproces weergegeven. Later in dit hoofdstuk zullen deze niveaus van vastgoedmanagement verder worden uitgewerkt. Op dit moment is het alleen van belang dat we ons realiseren dat het vastgoedmanagementproces meerdere niveaus kent. Elk vastgoedbedrijf zal een keuze moeten maken welke niveaus van het kantoor huren bij schiphol airport vastgoedmanagementproces het wel of niet voor zijn rekening neemt. Organisaties maken hierbij hun eigen keuzes, waardoor het bedrijfsprofiel er een nieuwe dimensie bij krijgt. In onderstaande figuur is het bedrijfsprofiel van het op de Nederlandse kantoren-, winkel- en bedrijfsruimtenmarkt 143 5.7 VASTGOEDMANAGEMENT opererende vastgoedbedrijf uitgebreid. Dit bedrijf neemt het totale vastgoedmanagement voor zijn rekening, van dienstverlening tot strategische vastgoedvraagstukken tot de operationele zaken van het vastgoedmanagement.

Vastgoedmanagementconcept


Het bedrijfsruimte te huur in rotterdam succesvol exploiteren van vastgoed begint met het  kantoorruimte te huur in utrecht kiezen van de juiste uitgangssituatie. De vraag naar vastgoed (huisvesten) moet centraal staan, niet het gebouw zelf. Voor gebruikers, beheerders en/of eigenaren van vastgoed is de kantoor huren in amsterdam wezenlijke doelstelling de optimale bruikbaarheid en/of verhuurbaarheid van vastgoed tegen de laagste kosten.
Dit betekent dat exploitatie dan wel vastgoedbeheer effectief en efficiënt moet plaatsvinden. Dus doelgericht werken en waar nodig bijsturen. Ofwel analyseren, ontwikkelen van een beleidsvisie en toetsen, richten op en gericht blijven op het gewenste effect. En afgestemd op het kantoor huren bij schiphol airport gewenste effect het vastgoedbedrijf inrichten (zie figuur 5-1).

Waardecreatie van de vastgoedmanager

Waardecreatie van de vastgoedmanager


In het woord ‘management’ zijn twee Latijnse woorden te herkennen: manus (hand) en agere (handelen). Management heeft dus te maken met iets naar je hand zetten. Het kleine kantoorruimte te huur in utrecht naar je hand zetten van processen en vooral van mensen, die betrokken zijn bij het managen van vastgoed en het vastgoedbedrijf.
Een voorbeeld. WoonbronMaasoevers – met 35.000 woningen – biedt aan een brede klantengroep een thuis. Hart voor de klant en voor de stad is de bedrijfsruimte te huur in rotterdam rode draad in de bedrijfsvoering. WoonbronMaasoevers zet zich in voor een sterke stad waar mensen goed kunnen wonen, werken en hun vrije tijd beleven. Bovendien wil WoonbronMaasoevers voor haar klanten woonarrangementen en woonmilieus ontwikkelen waarin zij zich thuis voelen. Door onderscheid, in plaats van uniformiteit. Daarbij is WoonbronMaasoevers zeer maatschappelijk betrokken bij de klanten die het nodig hebben. WoonbronMaasoevers
denkt niet meer in gewoon huren of kopen, maar in wonen volgens het grote kantoorruimte te huur in groningen Klant Kiest-model. WoonbronMaasoevers heeft bewust gekozen de verantwoordelijkheden daar te leggen waar ze horen: in de wijk. Daar zitten de klanten, en de (sociale) partners waar WoonbronMaasoevers mee samenwerkt. In zelfsturende vestigingen en teams wordt de bedrijfsruimte te huur in leeuwarden klant veel beter bediend en krijgt zeggenschap meer kans. WoonbronMaasoevers is een lerende organisatie, waarin teams eigen verantwoordelijkheden hebben en resultaatgericht en efficiënt hun werk doen. (Bron: website WoonbronMaasoevers Rotterdam, februari 2005)
De waarde volgens welke de vastgoedmanager werkt is afgeleid van de bedrijfsdoelstelling van het vastgoedbedrijf en gebaseerd op een inventarisatie van wat belanghebbenden zoals klanten, aandeelhouders, medewerkers, leveranciers en omwonenden van het vastgoedbedrijf van belang achten. De vastgoedmanager moet met kennis van zaken activiteiten ondernemen die gericht zijn op het behalen van de bedrijfsdoelstelling. Hiervoor moet hij de vastgoedorganisatie inrichten en de beschikbare middelen toewijzen om het mogelijk te maken noodzakelijke werkzaamheden uit te voeren.

De NVM

De NVM

NVM wil vooral eigen nest niet bevuilen Er is een intern praatje bij de kantoorruimte te huur in utrecht NVM. En een PR-praatje. Eïet interne praatje lekte gisteren uit. Makelaars vinden dat niet leuk. Er is opschudding binnen de bedrijfsruimte te huur in rotterdam  makelaarsvereniging NVM. Consultant dhr. … schetste eergisteren in een congres met spilfiguren uit de vastgoedwereld een inktzwart scenario over de regionale huizenmarkt. Hij voorspelt de komende twee jaar forse prijsdalingen. (…) Hij gaf eergisteren ruiterlijk toe dat hij niet wist dat er tijdens het congres een persvertegenwoordiger aanwezig was. “We hebben een intern praatje en een PR-praatje gehouden.” Hij vond het verhaal voor het grote publiek niet geschikt. Dat zou onrust veroorzaken. “Mijn uitspraken waren louter bedoeld om te prikkelen.” Met zijn opmerking zet dhr. … zijn eigen geloofwaardigheid op het spel. Waarom zou hij de massa een verhaal onthouden dat tijdens een bijeenkomst met vakbroeders op tafel komt? Daarmee laadt hij de verdenking op zich dat consumenten niet altijd eerlijke prognoses voorgeschoteld krijgen. Het NVM-bestuur in de kantoorruimte te huur in t centrum van groningen regio reageerde als door een wesp gestoken. Volgens bestuurslid dhr. … klopt niets van de voorspelling van dhr. …, die in de makelaarswereld waarschijnlijk de zwartepiet krijgt toegeschoven voor de ‘coming-out’. Ook de NVM-bestuurder dhr. … maakt zichzelf ongeloofwaardig, te meer daar dhr. … NVM-consultant is. Zo opmerkelijk is zijn sombere voorspelling ook niet. Eerder voorspelde ING al dat de huizenmarkt ten opzichte van augustus 2008 elf procent onderuitgaat. NVM- bestuurder dhr. … lijkt het interne praatje vooral verborgen te willen houden.
Wil de eigenaar van vastgoed meer uit het vastgoed halen dan is afgesproken, dan is het de kleine bedrijfsruimte huren in leeuwarden kunst om alle partijen die betrokken zijn bij het vastgoed te binden aan een gemeenschappelijke doelstelling. Hierbij versterkt ieders afzonderlijke inspanning het te behalen gemeenschappelijke resultaat. Duidelijke voorbeelden van gemeenschappelijke belangen zijn vastgoedbeheerders die winkels beheren waarbij de beheerver- goeding afhangt van de winkelomzet en beheerders van vakantieparken op basis van verhuuromzet.