Categorie archief: winkel huren schiphol

De hoogte van de antenne

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Indien het een andere antenne betreft dan bedoeld onder 2°: de hoogte van de antenne, met antennedrager, is, gemeten vanaf de voet, of indien deze is bevestigd aan de gevel, gemeten vanaf het punt waarop de antenne, met antennedrager, het dakvlak kruist, minder dan 5 m; G container voor huishoudelijke afvalstoffen: 1 de hoogte van de container, gemeten winkel huren rotterdam vanaf het aansluitend terrein, minder is dan 2 m; en 2 indien de container bovengronds wordt geplaatst: de bruto-oppervlakte minder is dan 4 m2; H gebouw ten behoeve van een op het openbaar net aangesloten nutsvoorziening, het telecommunicatieverkeer, het openbaar vervoer of het wegverkeer: 1 de hoogte, gemeten vanaf het aansluitend terrein, minder is dan 3 m; en 2 de bruto-oppervlakte minder is dan 15 m2; rolhek, luik of rolluik bij andere gebouwen dan woningen: 1 het rolhek, luik winkel huren utrecht of rolluik aan de binnenzijde van de uitwendige scheidingsconstructie is geplaatst; en 2 voor ten minste 90% uit glasheldere doorkijkopeningen bestaat; J magazijnstelling: 1 de hoogte, gemeten vanaf de voet, meer is dan 3 m maar minder dan 8,5 m; en
230 6 Woningwet: nieuwbouw
2 de magazijnstelling niet is voorzien van een verdiepingsvloer of loopbrug; K verandering van niet-ingrijpende aard aan een bestaand bouwwerk: 1 de verandering geen betrekking heeft op de draagconstructie van dat bouwwerk: 2 de bebouwde oppervlakte niet wordt uitgebreid; en 3 het bestaande niet-wederrechtelijke gebruik wordt gehandhaafd.
18 C Bouwwerk van beperkte omvang op erf is Lager dan 3 m en opp. is kleiner dan 5 m2 D Antenne is lager dan 40 m E Nutsgebouw of voor het telecommunicatieverkeer, het openbaar vervoer of wegverkeer is lager dan 5 m en opp. is kleiner dan 50 m De bij C, D en E bedoelde bouwwerken zijn: C Het bouwwerk van beperkte omvang (art. 3 lid 1 onder b Bblv) heeft een hoogte, gemeten vanaf het aansluitend terrein, die minder is dan 3 m, en een bruto-oppervlakte die winkel huren amsterdam minder is dan 5 m2. D Een antenne-installatie ten behoeve van onder meer mobiele telecommunicatie (art. 3 lid 1 onder e of f of lid 3 onder c Bblv) heeft een hoogte, gemeten vanaf de voet van de antenne, of indien de antenne is geplaatst op een antennedrager, gemeten vanaf de voet van de antennedrager, die minder is dan 40 m. E Het gebouw ten behoeve van een op het openbaar net aangesloten nutsvoorziening, het telecommunicatieverkeer, het openbaar vervoer of het wegverkeer (art. 3 lid 1 onder h Bblv) met een hoogte die minder is dan 5 men een bruto-oppervlakte die minder is dan 50 m2•
Noodzaak van een bouwvergunning (speciaal) Hierna worden drie specifieke vragen behandeld over het nodig zijn van een bouwvergunning. 1 Mag men een bouwplan bij de beoordeling splitsen in een winkel huren schiphol bouwvergunningplichtig deel en een bouwvergunningsvrij deel? 2 Wanneer is een bouwplan ‘een verandering van niet-ingrijpende aard aan een bestaand bouwwerk’, waarvoor geen bouwvergunning nodig is? 3 Wat geldt er als bouwer en bestuur van mening verschillen over de noodzaak van een bouwvergunning?