Categorie archief: kantoor huren hoofddorp

Wettelijke grondslag

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Bestuursdwang Art. 5:21 Awb omschrijft bestuursdwang als:
‘het door feitelijk handelen door of vanwege een bestuursorgaan optreden tegen hetgeen in strijd met bij of krachtens enig wettelijk voorschrift gestelde verplichtingen is of wordt gedaan, gehouden of nagelaten’.
De definitie maakt duidelijk kantoor huren hoofddorp dat het bij bestuursdwang gaat om een feitelijke handeling. Voordat het desbetreffende bestuursorgaan kan overgaan tot het toepassen van bestuursdwang, zal het eerst een besluit moeten nemen om
116 3 Bestuursrecht algemeen
tot bestuursdwang over te gaan. Een dergelijk besluit moet op schrift worden gesteld en is een beschikking, aldus art. 5:24 Awb.
Hier komt een aantal aspecten van bestuursdwang aan de orde. Zo bestaat de bevoegdheid tot toepassing van bestuursdwang slechts indien zij bij of krachtens de wet is toegekend. Daarnaast geeft de Awb een aantal formaliteiten waaraan bestuursdwang moet voldoen. Om de uitoefening van kantoor huren emmen bestuursdwang effectief te doen zijn, kent de Awb aan de bestuursorganen een aantal bevoegdheden toe. Het bestuursorgaan dient het besluit tot toepassing van bestuursdwang schriftelijk aan de overtreder mee te delen, waarmee de rechtsbeschermingsmogelijkheden voor de overtreder worden geopend. De kosten van bestuursdwang zijn in principe voor rekening van de overtreder. Er bestaat in kantoor huren ridderkerk het algemeen geen verplichting tot het toepassen van bestuursdwang, het is een min of meer vrije bevoegdheid, die wordt beperkt door de algemene beginselen van behoorlijk bestuur.
Wettelijke grondslag De bevoegdheid tot toepassing van bestuursdwang bestaat slechts indien zij bij of krachtens de wet is toegekend (art. 5:22 Awb). De bedoelde wet is niet de Awb zelf. Voor de bevoegdheid van kantoor huren weert het college van burgemeester en wethouders moet de wettelijke grondslag in de Gemeentewet (art.125) worden gezocht; voor het college van Gedeputeerde Staten in de Provinciewet en voor het bestuur van het waterschap in de Waterschapswet.