Alle berichten van admin

Management en ethiek

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl
Ethiek is een bezinning op het geheel van ongeschreven regels en gewoonten waarmee iets als fatsoenlijk of als billijk aangegeven kan worden.
Misdaadbestrijding van binnenuit Wat doet het management om fraude en misdaad zoveel mogelijk buiten de deur te houden? Intern hanteren veel organisaties daarvoor vuistdikke handboeken waarin normen, regels en procedures zijn vastgelegd. Maar hoe serieus worden die genomen? Een externe toets of een soort ISO-standaard voor corporate integrity is er niet. Nog niet, maar dat kan de komende tijd snel veranderen. In Engeland hanteren beurs-NV’s wel al enige tijd modelverklaringen waarin het management tegenover de aandeelhouder niet alleen verantwoording aflegt over alle financiële en andere zaken in het jaarverslag, maar ook over de ondoorlaatbaarheid van de organisatie voor allerlei praktijken als fraude, belastingontduiking, corruptie en witwassen. In de Verenigde Staten wordt gestudeerd op dergelijke modelverklaringen. Dat juist nu een dergelijke gedragscode ontstaat, heeft natuurlijk alles te maken met de huidige maatschappelijke discussie over criminaliteit en bedrijfsleven. Over
de wenselijkheid en mogelijkheid om tot een gemeenschappelijk referentiekader te komen waaraan een systeem van interne controles getoetst zou kunnen worden, verscheen in september 1992 in de Verenigde Staten een rapport van het Comminee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). Wil een dergelijk systeem inderdaad effectief zijn, dan zal er op z’n minst zekerheid moeten bestaan over efficiency, betrouwbaarheid en de mate waarin door een onderneming wordt voldaan aan wenen en regelgeving.
Ethiek dient onderscheiden te worden van recht. De wet kan zaken afdwingen maar ethiek probeert te overtuigen met argumenten. Ethiek is een nadenken over de ongeschreven en niet afgedwongen regels die het menselijk samenleven reguleren. Ethiek formuleert regels waarmee een goede samenleving en een goede organisatie mogelijk worden. Ethiek veronderstelt vrijwilligheid. Dat is wat co-working space rotterdam anders dan vrijblijvendheid. Elke samenleving kan instandgehouden worden omdat de leden zich in mindere of meerdere mate houden aan de gedragsregels die, of ze nu geschreven of ongeschreven zijn, gelden voor allen.
Nieuwe morele ontwikkelingen ontstaan naar aanleiding van belangrijk geachte, indrukwekkende ervaringen, zowel bij persoonlijke rampen (bijvoorbeeld besmetting met aids door seksueel verkeer) als bij collectieve rampen (milieuramp). ‘Het ondenkbare wordt denkbaar, het mogelijke einde van leven op zich op aarde’, Koningin Beatrix der Nederlanden in haar kersttoespraak van 1993. Een nieuwe morele ontwikkeling komt tot stand door eigen initiatief en door het publieke debat in de moderne media. ‘Safe seks’ en ‘gescheiden afval’ zijn momenteel onderdeel van de algemeen onderschreven groepsmoraal in onze samenleving, als (deel)oplossing voor de hiervoor gesignaleerde rampen. Individuele moralen kunnen afwijken van de feitelijke, algemeen geaccepteerde moraal. Zo is er weer kans op nieuwe co-working space amsterdam verschuivingen (via publiek debat) in de algemeen geaccepteerde moraal. Of men zich houdt aan de eigen morele regels (normen) in de praktijk is vers twee. Afwijking van de eigen norm bij feitelijk gedrag is mogelijk, misschien wel structureel menselijk: het verschil tussen ideaal en werkelijkheid.

Sociaal-maatschappelijke factoren

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Het consumentisme wint de laatste jaren sterk aan invloed. De consument wil dat aan zijn wensen en eisen steeds meer tegemoet wordt gekomen. Soms komen deze uitingen naar voren via actiegroepen, maar veelal ook in meer georganiseerde vorm, zoals via de Consumentenbond. Daarnaast ontstaan wensen die liggen op het vlak van een aanpassing van de werkomgeving aan een zich wijzigend mens- en maatschappijbeeld, denk bijvoorbeeld aan het streven naar kwaliteit van arbeid, medezeggenschap en medeverantwoordelijkheid. Vaak co-working space rotterdam wordt dit mede ingegeven door het hogere opleidingsniveau, als gevolg waarvan
steeds minder mensen nog bereid zijn om ongeschoold werk te verrichten. De omstandigheid dat er steeds meer tweeverdieners komen, heeft voor veel bedrijven gevolgen voor het te voeren personeelsbeleid, bijvoorbeeld ten aanzien van werktijden en overplaatsing naar andere steden of landen. In verband met medezeggenschap valt overigens op dat de representativiteit van de vakbeweging verder afneemt. Het aantal vakbondsleden daalt, terwijl de beroepsbevolking toeneemt. Per saldo nam de organisatiegraad daardoor af van 3 7% in 1980 en 27% in 200 1. Vanuit het consumentisme komen wensen naar voren over producten (onder andere over veiligheid en effecten op het milieu). Daarnaast treden bij het tot uitdrukking brengen van maatschappelijke wensen veelal actiegroepen op die eisen naar voren brengen. Daarbij wordt meestal een beroep gedaan op de puliciteitsmedia om deze kenbaar te maken. Geen enkele organisatie kan deze factoren negeren. Integendeel, als na beoordeling blijkt dat de eisen gerechtvaardigd zijn, dient er, waar mogelijk, in positieve zin op te worden ingespeeld. De toenemende maatschappelijke complexiteit valt voor een deel te verklaren uit de individualisering van de samenleving. De behoefte van mensen om op een eigen manier hun leven te leiden vereist meer persoonlijke dienstverlening en maatwerk. Nederlanders krijgen het overigens steeds drukker, zo meldt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in 2001. Nederlanders zijn met name aan betaalde arbeid meer tijd gaan besteden: 2, l uur per hoofd van de bevolking. De co-working space amsterdam stijging is veroorzaakt doordat meer mensen gingen werken: vooral vrouwen en jongeren tot 1 9 jaar. Ook het aantal werkende ouderparen groeit. Binnen de EU is de groei van het aantal tweeverdienders met kinderen in Nederland in de jaren 1992 tot 2000 het grootst. Van tweederde (67%) van de Nederlandse ouders had in 2000 beiden een betaalde baan. Ook het aantal mensen dat arbeid en zorg combineert steeg: van 38 naar 47% van de mensen vanaf 20 jaar. De 24-uurseconomie blijkt echter nog niet echt op gang te komen: De werkgelegenheid concentreert zich vooral nog tijdens traditionele (kantoor-)uren. Sinds 1 99 S zijn Nederlanders nauwelijks méér in de avonden, weekeinden en nachten gaan werken. Wat wel verschoof was het aantal taken op het gebied van huishouden of verzorging dat buiten traditionele uren, in de avonden en het weekeinde werd uitgevoerd. Ruim eenvijfde van de bevolking ouder dan 20 jaar deed in 2000 na half zes ’s avonds boodschappen.

Wat betekent eigenlijk “het niets”?

Gerelateerde afbeelding

Wat betekent eigenlijk “het niets”? Bestaat dat wel? Het is opmerkelijk helder in mijn hoofd en ik begin de vraagstelling logisch te beredeneren. Stel dat ik een steen neem en deze steen halveer. De ene helft gooi ik weg en de andere helft houd ik over. Dan heb ik nog steeds een stuk steen in mijn handen. Stel eens dat ik de steen oneindig vaak achter elkaar halveer en elke keer een helft behoud en de andere helft wegdoe. Volgens mijn redenering heb ik na het oneindige halveren nog altijd iets over, want de helft van iets kan niet niets zijn. Hoe klein het deeltje tijdelijk kantoor huren utrecht steen ook is, het wordt nooit nul. Dat betekent volgens mij dat er ooit iets moet zijn geweest, waaruit de wereld met al het leven is ontstaan. Anders was er niets geweest. Er kan volgens mij niet iets ontstaan vanuit het niets, tenzij je in het scheppingsverhaal gelooft. Maar ook daar was er iets, namelijk God. Dat betekent dus dat wij voortkomen vanuit een iets, wat dat ook is. Ik ben tevreden met deze logische redenering en ben benieuwd wat Renard daar morgen op weet te zeggen. Zachtjes schud ik neuriënd mijn hoofd heen en weer, terwijl ik door het kleine raam naar buiten kijk. Deze tik heb ik overgehouden uit mijn jeugd. Het was mijn manier om in slaap te vallen. Als ik alleen ben, doe ik het nog geregeld. Het moet beaamd worden dat het vandaag een bijzondere dag was; ik heb een onderzoeksreis aangeboden gekregen, maar ik ben er nog niet helemaal uit of ik op het verzoek van Renard in moet gaan. Aan de ene kant trekt een reis naar de tijdelijk kantoor huren schiphol Verenigde Staten me sterk aan, maar aan de andere kant begrijp ik nog steeds niet wat Renard precies van me wil. En de vraag over het ontstaan van het alles uit het iets of uit het niets heeft zijn intenties niet veel duidelijker gemaakt. Met de overtuiging dat ik morgen het antwoord op de vraag van Renard weet, val ik in een diepe slaap; gelukkig dit maal zonder de hulp van mijn slaapvriendjes. Ik droom heel helder.

Sociale contacten

Gerelateerde afbeelding

Vrienden en familie komen nauwelijks meer over de vloer. Ik schaam me voor mijn leefsituatie en dat doet pijn. De telefoon staat standaard op voicemail en als er aan de deur wordt gebeld, doe ik niet open uit angst dat daar weer een postbode met een aangetekende brief staat. Zo houd ik mijn vrienden en familie buiten de deur en worden onze sociale contacten dus tot een minimum beperkt. Alleen Kathleen heeft nog wat contacten op de universiteit en gaat af en toe weg met vriendinnen. Voor haar is het echter zwaar dat ze financieel niet meer kan meekomen met haar vriendinnen. Ondanks mijn depressieve gevoelens probeer ik zo positief mogelijk te blijven. Als ik mezelf en Kathleen niet opkalefater, draaien we helemaal door. Niet alleen ik, maar ook Kathleen kampt nu met slapeloze nachten. Ze piekert constant over de dag van morgen en ze krijgt geen rust meer in haar kop, wat haar radeloos maakt. Dat heeft een negatief effect op haar studieresultaten en het gebrek tijdelijk kantoor huren rotterdam aan slaap maakt haar sikkeneurig en opvliegend, wat niet bij haar karakter past. Het is een kant die ik helemaal niet kende van Kathleen. Ik voel me vooral schuldig naar haar toe; hoe heb ik in mijn hebzucht naar meer, meer en nog eens meer in hemelsnaam zo onverantwoordelijk kunnen handelen? Hoe langer ik in de schuldsanering zit, des te prominenter deze vraag opspeelt.
Het zat eraan te komen, maar een breekpunt in onze relatie is op maandag 13 april 2009, de dag dat Kathleen 31 jaar oud wordt. Bij de HEMA heb ik twee tompoezen gehaald om haar verjaardag te vieren. Als verrassing heb ik bij de Spullenhulp een engeltje op de kop getikt dat op een wereldbol zit. Het engeltje is helaas niet genoeg om onze relatie te redden. Kathleen barst bij de koffie uit in een niet te stoppen huilbui. Ze kan de armoede niet meer aan en ervaart dat ze langzaam maar zeker in een sociaal isolement terechtkomt. Hoe moet je aan je tijdelijk kantoor huren amsterdam  vriendinnen vertellen dat je wekelijks een voedselpakket bij de voedselhulp ophaalt? Haar studie oppakken lukt steeds slechter en daardoor zit ze hele dagen thuis. “De armoede grijpt me naar de keel,” zegt ze, terwijl ze een wurgbeweging naar haar hals maakt. “Zelfs een normaal verjaardagscadeau zit er niet meer in.”

De totale managementfunctie

Gerelateerde afbeelding

Onder kwaliteitszorg wordt dat aspect van de totale managementfunctie verstaan, dat het kwaliteitsbeleid bepaalt en ten uitvoer brengt. Er kan een onderscheid worden gemaakt tussen technische en relatieve kwaliteit. Toepassing van het relatieve kwaliteitsbegrip vraagt om integrale kwaliteitszorg. Deze kwaliteitszorg integreert en stuurt alle activiteiten en beslissingen die van invloed zijn op de kwaliteit. Belangrijke redenen voor de belangstelling voor kwaliteitszorg flexplek huren rotterdam hebben te maken met de toenemende concurrentie, het kwaliteitsbewuster worden van de afnemer, de omvang van de kwaliteitskosten en veranderingen in de wetgeving.
MANS is een organisatie die zich inspant voor vergroten van de kwaliteitsbewustzijn in het bedrijfsleven. Aan de uitvoering van integrale kwaliteitszorg zal een kwaliteitssysteem ten grondslag moeten liggen. Als een kwaliteitssysteem voldoet aan, door een externe instantie bepaalde, normen en eisen dan kan een kwaliteitscertificaat worden toegekend.
Algemeen • Duyvis, W., en Reedijk, J., Kwaliteitsmanagement, Kluwer, Deventer, 1994. • Bakker, C.G., 1Kz, Leerboek integrale kwaliteitszorg, EPN, Houten, 1998. • Schuurman, EJ.H., Handboek Integrale Kwaliteitszorg, Kluwer, Deventer, 1991. • Blauw, J.N., Op weg naar kwaliteit, Kluwer, Deventer, 1994. • Jeanson, M., en Zegers. R., Verbeterteams op maat, Kluwer, Deventer, 1994. • Hinton, T., en Schaeffer, W., Customer Focused Quality, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NewYersey, 1994·
Achtergronden van het flexplek huren amsterdam kwaliteitsdenken • Imai, M., Kaizen, Kluwer, Deventer, 1990. • Japan Management Association, Kanban – Just in Time, Kluwer, Deventer, 1992. • Crosby, P.B., Quality is Free, Winterpart, Crosby ass., 1979. • Crosby, P.B., Quality without tears, Winterpart, Crosby ass., 1981. • Cros by, P.B., Quality education system, Winterpart, Crosby ass., 1988. Management en Arbeid Nieuwe Stijl • Hart, W.J. ter, Management en Arbeid Nieuwe Stijl, Elsevier, Amsterdam, 1984.
Certificering van Kwaliteitssystemen • Falk, P.T.M. (e.a.), Certificatie in de Praktijk, Kluwer, Deventer, 1994. • Kerk.laan, L.A.EM., Certificatieplan MKB, Kluwer, Deventer, 1992. • Kanter, R., The ISO 9000 Answer book, Oliver Wight, New Port Beach, 1994. • Arnold, K., The new managers quide to ISO 9000, Free Press, New York, 1994.

Empowerment

Gerelateerde afbeelding

Vloeit voort uit het besef dat centrale sturing onmogelijk is; uitvoerend personeel moet daarom ‘in staat worden gesteld’ zelfstandig beslissingen te nemen; bij bemoeizuchtige chefs een loze kreet, in sommige bedrijven al sinds de oorlog heel gewoon. Flexibilisering Een even vaag als gekoesterd begrip met betrekking tot arbeid; externe flexibiliteit is het vermogen van een bedrijf om werknemers in te huren; interne flexibiliteit gaat over de inzetbaarheid van vast personeel; bij flexibiliteit vóór werknemers bepalen werknemers wanneer ze willen werken; bij flexibiliteit ván werknemers bepaalt de baas wanneer ze moeten werken; de tweede flexplek huren rotterdam groep is doorgaans lager opgeleid en wordt slechter betaald dan de eerste; voorstanders van flexibilisering zitten vooral in de eerste groep. Integraal management De laatste vijf jaar erg populair bij (semi)overheid; is alternatief voor het lijn/stafmodel; maakt middenmanagement verantwoordelijk voor een aantal doelen en stelt daarvoor de middelen ter beschikking. Intern ondernemerschap Heeft dezelfde achtergrond als empowerment; het stimuleren van denkkracht en creativiteit aan de basis; niet voor elk bedrijf geschikt; zou voor olieraffinaderijen een regelrechte ramp zijn. Just-in-time Uit Japan overgewaaide methodiek om de voorraad te beperken en toeleveranciers exact op tijd te laten leveren; was in de jaren tachtig de openbaring voor Amerikaanse en Europese autofabrikanten; nu vrij breed ingevoerd. Kennismanagement Wordt algemeen als zeer belangrijk beschouwd, ofschoon niemand de goede definitie van kennis heeft; volgens sommigen stroomt kennis als energie door computersystemen van bedrijven en verspreidt zich zo; anderen menen dat mensen kennisdragers zijn; volgens hen gaapt er een gat tussen data en kennis; alleen menselijke interpretatie en overdracht kunnen die flexplek huren amsterdam kloof dichten. Lerende organisatie Ligt in het verlengde van kennismanagement; werknemers zelf zoeken voortdurend naar nieuwe wegen om hun werk zo goed mogelijk te doen; een open sfeer is onontbeerlijk; ‘buurten’ bij collega’s om ontbrekende kennis te vergaren is er een essentieel onderdeel van.

De zeven fasen in de ontwikkeling

Gerelateerde afbeelding

De zeven fasen in de ontwikkeling van een organisatie worden hierna besproken. Fase 1: Groei door creativiteit Dit is de start- of pioniersfase van de organisatie, waarbij creativiteit de belangrijkste factor is. De nadruk ligt op het ontwikkelen van product en markt. Er is in deze fase nauwelijks sprake van een formele organisatie. In de organisatie is veel informele communicatie aanwezig. Wanneer de organisatie sterk groeit ontstaat een leiderschapscrisis. Het is noodzakelijk de werkzaamheden meer te organiseren en te besturen. Het wordt duidelijk tijd voor een ander management. Fase 2: Groei door dirigeren Het nieuwe management flexplek huren rotterdam zal de nadruk gaan leggen op een sterke besturing of houdt zich bezig met het dirigeren van de organisatie om de uitbouw van de organisatie te realiseren. Organisatiemedewerkers worden in hun zelfstandig functioneren beperkt. Wanneer dit een langere tijd voortduurt, ontstaat een situatie waarbij organisatiemedewerkers of afdelingen een drang krijgen naar meer verantwoordelijkheid. Er ontstaat een autonomiecrisis. Fase 3: Groei door delegatie Door het instellen van meer autonomie in de organisatie ontstaat meer zelfstandigheid in de organisatie. Dit wordt verwezenlijkt door delegatie: het overdragen van verantwoordelijkheden en bevoegdheden naar lagere niveaus in de organisatie. Het voordeel hiervan is dat organisatiemedewerkers meer gemotiveerd worden. De topleiding heeft het gevoel de touwtjes niet meer in handen te hebben. Het resultaat hiervan is een beheerscrisis. Fase 4: Groei door flexplek huren amsterdam coördinatie Om het verloren terrein te herwinnen zullen extra coördinatiemechanismen moeten worden ingebouwd. Het gevolg hiervan is dat er een toename zal zijn van communicatie en informatie; dat moet aan regels en procedures gebonden worden. De organisatie krijgt daardoor een onflexibel karakter. Een bureaucratische crisis tekent zich af.

De zendingsorganisatie

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Toch stelt Mintzberg dat de innovatieve organisatie de organisatievorm is van de tweede helft van de 2oste eeuw. Met name in relatief jonge bedrijfstakken zoals: de reclame, automatisering, filmindustrie, lucht en ruimtevaart en onderzoek, heeft deze organisatievorm een prominente plaats ingenomen.
6 De zendingsorganisatie Een zendingsorganisatie is gebaseerd op een sterke ideologie. Hiervan is sprake indien er bij de organisatieleden een uitgebreid systeem van waarden en overtuigingen bestaat dat deze organisatie onderscheidt van andere organisaties. Deze waarden en overtuigingen zijn diep verankerd in de organisatie. Er is sprake van charismatisch leiderschap. De vergaderruimte huren rotterdam doelstelling van de organisatie is duidelijk en inspirerend. Een ideologie kan over een van de hiervoor beschreven configuraties worden gelegd. Vaak gaat het hierbij dan om een ondernemers- of een innovatieve organisatie. Indien de ideologie de voornaamste drijfveer is ontstaat de zendingsorganisatie.
De zendingsorganisatie heeft de vorm van een amorfe massa (zie figuur 9.35). Er wordt in kleine eenheden door leden in dezelfde richting samengewerkt. Er bestaan weinig statusverschillen tussen de leden onderling. In de zuiverste vorm nemen de leden afwisselend elkaars werk over. De organisatie wordt bijeengehouden door standaardisatie van normen. In dit verband wordt er een groot belang gehecht aan selectie van nieuwe leden, indoctrinatie en vergaderruimte huren amsterdam socialisatie. Zendingsorganisaties kunnen zeer succesvol zijn omdat de organisatieleden geen conflicten kennen, zich volledig identificeren met de organisatie en zich hiervoor volledig inzetten. Het gevaar is aanwezig dat zendingsorganisaties geïsoleerd raken. Een voorbeeld van een zendingsorganisatie is de traditionele Israëlische kibboets.

Structurering

Gerelateerde afbeelding

Als we naar het omspanningsvermogen kijken zijn er altijd twee dimensies aanwezig: • de horizontale dimensie: het aantal direct ondergeschikten aan wie een leider leiding geeft. Dit wordt spanwijdte, spanbreedte of ‘span of control genoemd’; • de verticale dimensie: het aantal niveaus waaraan (in) direct leiding wordt gegeven. Het gaat hier om de mate waarin de wil van de leider tot de laagste organisatieniveaus doordringt. Dit wordt span diepte of ‘depth of control’ genoemd.
De grootte van het omspanningsvermogen wordt hoofdzakelijk door de volgende factoren bepaald:6 • de aard van de leider: deze is afhankelijk van de persoonlijkheidskenmerken en de deskundigheid van de leider en flexplek huren rotterdam de beschikbare tijd; • de aard van de medewerkers: het gaat hierbij om de persoonlijkheidskenmerken en de deskundigheid van de medewerkers; • de aard van de organisatie: deze is afhankelijk van de mate van delegatie, de ingebouwde communicatielijnen, de mate van planning, de toegepaste arbeidsverdeling, de organisatiecultuur en de besluitvormingsprocedures in de organisatie; • de aard van het werk: deze is afhankelijk van de variëteit, de complexiteit, de routinematigheid en de eenvormigheid van de te verrichten werkzaamheden; • het karakter van het werk: de vraag of het werk beleids- of uitvoeringsintensief van karakter is.
Uit deze factoren blijkt dat het omspanningsvermogen in iedere situatie apart bekeken moet worden. Wanneer zich een situatie voordoet dat een leider aan te veel ondergeschikten leiding geeft, kan op verschillende manieren naar een oplossing worden gezocht: • Meer delegatie van taken, met de daarbij behorende verantwoordelijkheden en bevoegdheden aan het onderliggend niveau. De leider moet hierbij nog over voldoende mogelijkheden beschikken om de flexplek huren amsterdam gedelegeerde taken te controleren en bij te sturen. • Het toevoegen van een assistent-manager. Deze staat hiërarchisch onder de leider, maar is naar de ondergeschikten toe ten aanzien van uitvoerings-en/ofbeleidsmatige taken volledig bevoegd (zie figuur 9.8).

Organisatiegerichte methoden

Gerelateerde afbeelding

Uit onderzoek is tevens gebleken dat de mens in staat is om maximaal geconcentreerd te denken en te werken aan een zestal aandachtsgebie- aandachtsgebieden den tegelijkertijd. Belangrijk daarbij is dat de concentratie niet wegebt door onafgemaakt werk, wat is blijven liggen. Hiermee raak je je concentratie op de aandachtsgebieden kwijt. In een Personal Efficiency Program wat ontwikkeld is door het lnstitute for Business Technology bestaat de kern van dit probleem uit drie woorden: Doe het nu! Door dingen te doen die je nu kunt en moet doen onstaat een discipline, waardoor meer tijd overblijft voor de concentratie op de hoofdaandachtsgebieden.
Een organisatiegerichte flexplek huren rotterdam methode richt zich voornamelijk op het optima- organisatiegerichte methode Ier functioneren van de organisatie of onderdelen daarbinnen (bijvoor- organisatie of onderdelen beeld divisies, afdelingen en business units).
Risicomanagement Aan ondernemen zijn allerlei risico’s verbonden. Het bedrijfspand kan door een brand zwaar beschadigd worden, het computersysteem kan een aantal uren onbruikbaar zijn, de omzet van een bepaald product kan ernstig tegenvallen. Genoemde risico’s zijn niet allemaal van dezelfde orde. Risico’s kunnen gesplitst worden in twee categorieën: dynamische en statische risico’s. Van dynamische risico’s (ook wel speculatieve of ondernemingsrisi- dynamische risico’s co’s genoemd) wordt gesproken, wanneer het risico zowel tot winst als verlies kan leiden. Voorbeelden hiervan zijn de introductie van een nieuw product of de investering in een nieuwe onderneming. Hiernaast onderscheiden we flexplek huren amsterdam statische risico’s (of zuivere risico’s). De- statische risico’s ze risico’s kunnen we herkennen doordat er uitsluitend negatieve consequenties aan verbonden zijn. Voorbeelden hiervan zijn brand, overstroming of criminaliteit. In het kader van deze paragraaf willen we alleen ingaan op de statische risico’s.