Maandelijks archief: september 2017

De totale managementfunctie

Gerelateerde afbeelding

Onder kwaliteitszorg wordt dat aspect van de totale managementfunctie verstaan, dat het kwaliteitsbeleid bepaalt en ten uitvoer brengt. Er kan een onderscheid worden gemaakt tussen technische en relatieve kwaliteit. Toepassing van het relatieve kwaliteitsbegrip vraagt om integrale kwaliteitszorg. Deze kwaliteitszorg integreert en stuurt alle activiteiten en beslissingen die van invloed zijn op de kwaliteit. Belangrijke redenen voor de belangstelling voor kwaliteitszorg flexplek huren rotterdam hebben te maken met de toenemende concurrentie, het kwaliteitsbewuster worden van de afnemer, de omvang van de kwaliteitskosten en veranderingen in de wetgeving.
MANS is een organisatie die zich inspant voor vergroten van de kwaliteitsbewustzijn in het bedrijfsleven. Aan de uitvoering van integrale kwaliteitszorg zal een kwaliteitssysteem ten grondslag moeten liggen. Als een kwaliteitssysteem voldoet aan, door een externe instantie bepaalde, normen en eisen dan kan een kwaliteitscertificaat worden toegekend.
Algemeen • Duyvis, W., en Reedijk, J., Kwaliteitsmanagement, Kluwer, Deventer, 1994. • Bakker, C.G., 1Kz, Leerboek integrale kwaliteitszorg, EPN, Houten, 1998. • Schuurman, EJ.H., Handboek Integrale Kwaliteitszorg, Kluwer, Deventer, 1991. • Blauw, J.N., Op weg naar kwaliteit, Kluwer, Deventer, 1994. • Jeanson, M., en Zegers. R., Verbeterteams op maat, Kluwer, Deventer, 1994. • Hinton, T., en Schaeffer, W., Customer Focused Quality, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NewYersey, 1994·
Achtergronden van het flexplek huren amsterdam kwaliteitsdenken • Imai, M., Kaizen, Kluwer, Deventer, 1990. • Japan Management Association, Kanban – Just in Time, Kluwer, Deventer, 1992. • Crosby, P.B., Quality is Free, Winterpart, Crosby ass., 1979. • Crosby, P.B., Quality without tears, Winterpart, Crosby ass., 1981. • Cros by, P.B., Quality education system, Winterpart, Crosby ass., 1988. Management en Arbeid Nieuwe Stijl • Hart, W.J. ter, Management en Arbeid Nieuwe Stijl, Elsevier, Amsterdam, 1984.
Certificering van Kwaliteitssystemen • Falk, P.T.M. (e.a.), Certificatie in de Praktijk, Kluwer, Deventer, 1994. • Kerk.laan, L.A.EM., Certificatieplan MKB, Kluwer, Deventer, 1992. • Kanter, R., The ISO 9000 Answer book, Oliver Wight, New Port Beach, 1994. • Arnold, K., The new managers quide to ISO 9000, Free Press, New York, 1994.

Empowerment

Gerelateerde afbeelding

Vloeit voort uit het besef dat centrale sturing onmogelijk is; uitvoerend personeel moet daarom ‘in staat worden gesteld’ zelfstandig beslissingen te nemen; bij bemoeizuchtige chefs een loze kreet, in sommige bedrijven al sinds de oorlog heel gewoon. Flexibilisering Een even vaag als gekoesterd begrip met betrekking tot arbeid; externe flexibiliteit is het vermogen van een bedrijf om werknemers in te huren; interne flexibiliteit gaat over de inzetbaarheid van vast personeel; bij flexibiliteit vóór werknemers bepalen werknemers wanneer ze willen werken; bij flexibiliteit ván werknemers bepaalt de baas wanneer ze moeten werken; de tweede flexplek huren rotterdam groep is doorgaans lager opgeleid en wordt slechter betaald dan de eerste; voorstanders van flexibilisering zitten vooral in de eerste groep. Integraal management De laatste vijf jaar erg populair bij (semi)overheid; is alternatief voor het lijn/stafmodel; maakt middenmanagement verantwoordelijk voor een aantal doelen en stelt daarvoor de middelen ter beschikking. Intern ondernemerschap Heeft dezelfde achtergrond als empowerment; het stimuleren van denkkracht en creativiteit aan de basis; niet voor elk bedrijf geschikt; zou voor olieraffinaderijen een regelrechte ramp zijn. Just-in-time Uit Japan overgewaaide methodiek om de voorraad te beperken en toeleveranciers exact op tijd te laten leveren; was in de jaren tachtig de openbaring voor Amerikaanse en Europese autofabrikanten; nu vrij breed ingevoerd. Kennismanagement Wordt algemeen als zeer belangrijk beschouwd, ofschoon niemand de goede definitie van kennis heeft; volgens sommigen stroomt kennis als energie door computersystemen van bedrijven en verspreidt zich zo; anderen menen dat mensen kennisdragers zijn; volgens hen gaapt er een gat tussen data en kennis; alleen menselijke interpretatie en overdracht kunnen die flexplek huren amsterdam kloof dichten. Lerende organisatie Ligt in het verlengde van kennismanagement; werknemers zelf zoeken voortdurend naar nieuwe wegen om hun werk zo goed mogelijk te doen; een open sfeer is onontbeerlijk; ‘buurten’ bij collega’s om ontbrekende kennis te vergaren is er een essentieel onderdeel van.

De zeven fasen in de ontwikkeling

Gerelateerde afbeelding

De zeven fasen in de ontwikkeling van een organisatie worden hierna besproken. Fase 1: Groei door creativiteit Dit is de start- of pioniersfase van de organisatie, waarbij creativiteit de belangrijkste factor is. De nadruk ligt op het ontwikkelen van product en markt. Er is in deze fase nauwelijks sprake van een formele organisatie. In de organisatie is veel informele communicatie aanwezig. Wanneer de organisatie sterk groeit ontstaat een leiderschapscrisis. Het is noodzakelijk de werkzaamheden meer te organiseren en te besturen. Het wordt duidelijk tijd voor een ander management. Fase 2: Groei door dirigeren Het nieuwe management flexplek huren rotterdam zal de nadruk gaan leggen op een sterke besturing of houdt zich bezig met het dirigeren van de organisatie om de uitbouw van de organisatie te realiseren. Organisatiemedewerkers worden in hun zelfstandig functioneren beperkt. Wanneer dit een langere tijd voortduurt, ontstaat een situatie waarbij organisatiemedewerkers of afdelingen een drang krijgen naar meer verantwoordelijkheid. Er ontstaat een autonomiecrisis. Fase 3: Groei door delegatie Door het instellen van meer autonomie in de organisatie ontstaat meer zelfstandigheid in de organisatie. Dit wordt verwezenlijkt door delegatie: het overdragen van verantwoordelijkheden en bevoegdheden naar lagere niveaus in de organisatie. Het voordeel hiervan is dat organisatiemedewerkers meer gemotiveerd worden. De topleiding heeft het gevoel de touwtjes niet meer in handen te hebben. Het resultaat hiervan is een beheerscrisis. Fase 4: Groei door flexplek huren amsterdam coördinatie Om het verloren terrein te herwinnen zullen extra coördinatiemechanismen moeten worden ingebouwd. Het gevolg hiervan is dat er een toename zal zijn van communicatie en informatie; dat moet aan regels en procedures gebonden worden. De organisatie krijgt daardoor een onflexibel karakter. Een bureaucratische crisis tekent zich af.