Maandelijks archief: april 2017

Charlie Chaplin in Modern Times

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Andere gevolgen van Taylors ideeën waren dat het bestuur en beheer van productieafdelingen over de hele industriële wereld verbeterde. Na de productie werden de administratie en de verkoop ook volgens zijn methoden benaderd. Verder werden allerlei normen ontwikkeld voor de productie maar ook voor de materialen. Planningstechnieken werden meer ontwikkeld en toegepast, met de bijbehorende voortgangscontrole. Actuele zaken als arbeidsstudies, arbeidskunde, functieomschrijvingen en -classificatie zijn rechtstreeks tot zijn ideeën terug te voeren. Taylor heeft de werkwijze in organisaties fundamenteel veranderd en is een belangrijke figuur in de geschiedenis van het vakgebied organisatiekunde .
In Europa was Henry Fayol (1841-1925) de eerste die een samenhan- Henryfayol gend stelsel van opvattingen ontwikkelde over de wijze waarop organisaties in hun geheel bestuurd zouden moeten worden. Zijn ervaringen als directeur van een mijnbouwmaatschappij brachten hem tot het formuleren van een theorie van het algemene management, dus de gehele organisatie betreffend. In dit opzicht wijkt hij dus af van Taylor, die zijn systeem opbouwde vanuit en voor de productieafdeling. Zijn theorie is tevens bedoeld voor andere vergaderruimte groningen typen organisaties dan industriële ondernemingen. Hij meende dat algemene principes geformuleerd konden worden die overal gelden waar mensen samenwerken en dat deze principes
als vak aangeleerd konden en ook moesten worden. Zijn Genera! Management-theorie was bedoeld als onderwijsmodel. Hij onderscheidde zes onafhankelijke managetnentgebieden: • technisch • commercieel • financieel • zeltbeschermend (hieronder verstaat hij veiligheid van mensen en eigendommen) • boekhouding • besturing De besturing zorgt voor de onderlinge samenhang op de overige gebieden. Deze besturing is uiteraard het belangrijkste onderdeel van de functie van managers en bestaat uit vijf taken: • plannen of vooruitzien: het opstellen van een actieplan voor de toekomst; • organiseren: de opbouw van de organisatie met mensen en middelen; • bevel voeren: ervoor zorgen dat mensen aan het werk blijven; • coördineren: het onderling afstemmen van de activiteiten; • controleren: erop toezien dat de resultaten in overeenstemming met het plan zijn.

De samenwerking in franchisevorm

Gerelateerde afbeelding

De samenwerking in franchisevorm voldoet in de praktijk uitstekend en biedt voor veel kleine ondernemers een goed toekomstperspectief. Kortgezegd heeft het franchisesysteem zowel de voordelen van een grootbedrijf, als de voordelen van het kleinbedrijf.  Uitdemedia Albert Heijn hanteert franchiseformule Naast eigen winkels heeft Albert Heijn winkels die volgens de franchiseformule worden geëxploiteerd. In 1981 is Albert Heijn gestart met franchising van de eigen supermarktformule. Hierbij verstrekt Albert Heijn het winkelconcept, waaronder het uitgebreide assortiment, aan zelfstandige ondernemers. Deze franchisenemers maken gebruik van centrale diensten van Albert Heijn, zoals inkoop en reclamecampagnes. De franchisenemers hanteren ook de centrale richtlijnen wat betreft verkoopprijzen, winkelindeling en inrichting. Voor het ‘lenen’ van de formule en de daarmee samenhangende faciliteiten betaalt de franchisenemer Albert Heijn een vergoeding. Binnen de samenwerking behouden de deelnemers hun volledige zelfstandigheid: zij opereren voor eigen rekening en risico. Bron: Wtbsttt Albert Hltljn, september 1998
Uit de praktijk blijkt dat franchising een effectief concurrentiemiddel is tegenover de grote (vrijwillig) filiaalondernemingen in Nederland. Bij een filiaalbedrijf zijn alle winkelvestigingen in eigendom van één onderneming. Het succes blijkt tevens uit het feit dat ook filiaalbedrijven gebruik maken van het franchisesysteem. Een traditioneel filiaalbedrijf als Ahold en HEMA bestaat hedentendage uit een percentage franchisenemers. Tevens tenderen flexplek groningen inkoopcombinaties steeds meer naar franchising Enkele voorbeelden van dure franchise-ondernemingen zijn: Hubo en McDonald’s.
De hiervoor genoemde samenwerkingsverbanden zijn succesvol indien de gezamenlijke doelstellingen die ten grondslag lagen aan de samenwerking, worden gerealiseerd. Bijvoorbeeld als het bundelen van de inkoop voor een sterkere positie zorgt ten opzichte van het grootwinkelbedrijf. Naast de hiervoor behandelde samenwerkingsvormen bestaan er nog veel meer vormen van samenwerking in de detailhandel.

Een groot marktaandeel

Gerelateerde afbeelding

Beschikken over een groot marktaandeel was tot voor kort alleen het voorrecht van een grote organisatie. Terwijl deze juist bekend staan om hun relatief hoge vaste kosten. Er zijn dan ook veel voorbeelden van organisaties die met een klein relatief marktaandeel toch uitstekend een boterham kunnen verdienen omdat ze andere kostenvoordelen hebben zoals lagere loonkosten, huistvestingskosten, marketingbudgets enzovoort.
Voor het goed kunnen toepassen van het BCG-model zal dit daarom altijd moeten worden aangepast aan de bedrijfstak en moeten worden afgestemd op de onderneming.
2.3.3 Extern onderzoek als onderdeel van de situatieanalyse
De omgeving van veel organisaties is heel veranderlijk van aard en daarom is het van groot belang om continu alert te blijven. Door middel van extern onderzoek worden ontwikkelingen uit de externe vergaderruimte groningen omgeving in kaart gebracht en vertaald naar mogelijke kansen en bedreigingen voor de organisatie. Extern onderzoek is een onderdeel van de situatieanalyse en kan gelijktijdig met het intern onderzoek worden uitgevoerd (figuur 2.16). Het extern onderzoek kan evenals het intern onderzoek worden verricht door (een combinatie van) zowel eigen medewerkers als externen.
Het resultaat van een extern onderzoek is dat de belangrijkste kansen en bedreigingen voor de organisatie zijn vastgelegd. Een voorbeeld van kansen en bedreigingen voor de financiële sector is weergegeven in figuur 2.17.

Economische Samenwerking en Ontwikkeling

Gerelateerde afbeelding

De vergrijzing van de bevolking brengt een stijging mee van de collectie- vergrijzing ve uitgaven. Daartegenover staat eveneens een positieve invloed op de inkomsten van de overheid. Gebruikelijk is dat er sprake is van een positief verband tussen het arbeidsinkomen en leeftijd. 6 Uit een onderzoek van het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS) is gebleken dat de inkomsten uit de directe belastingen (voornamelijk uit inkomen) tot 2010 met circa 26 procent stijgen, als gevolg van de bevolkingsgroei en de vergrijzing van de bevolking. Na 2010 treedt er een stabilisatie van de inkomsten op. Wanneer de arbeidsparticipatie in Nederland stijgt tot het gemiddelde in de OESO-landen (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling), gaat daar tevens een grote positieve invloed vanuit. De toename van de belastinginkomsten is dan bijna twee keer zo hoog.
In een bevolkingsprognose van het css uit 1991, wordt geschat dat in het jaar 2030 het aandeel van de 65-plussers tot 21,4 procent (in 1987 nog 12,4 procent) gestegen is. Deze demografische ontwikkeling wordt veelal in relatie gebracht met allerlei aspecten van onze verzorgingsstaat. Zo zal het beroep dat gedaan wordt op onder meer de medische diensten en bejaardenzorg snel toenemen.
Steeds meer organisaties ontdekken dat de groep jongbejaarden (tussen 60 en 70 jaar) een aantrekkelijke doelgroep kan zijn. Ten behoeve van de ‘Voortgangsrapportage Ouderenbeleid’ heeft het Nederlands Instituut voor Gerontologie een typologie ontwikkeld van de jongbejaarden. Uit onderzoek blijkt dat aan de ene kant het gezinsinkomen van jongbejaarden weliswaar lager is dan gemiddeld, maar aan de andere kant blijkt ook dat het inkomen per gezinslid het hoogst is van alle flexplek groningen leeftijdsgroepen. Tevens blijkt uit de studie dat ‘senioren’ per persoon Bo procent meer uitgeven aan vakanties dan de groep tussen 30 en 50 jaar, ze geven 40 procent meer uit aan voeding, 16 procent meer aan studie en vervoer, 7 5 procent meer aan de woning en 50 procent meer aan persoonlijke hygiëne en geneeskundige verzorging. Uit het onderzoek komt het in figuur 1.2 geschetste beeld van typen jongbejaarden naar voren.

Provinciale Staten

Gerelateerde afbeelding

Een lid van Provinciale Staten mag een aantal handelingen niet verrichten, zoals (art. 15 Provw): in geschillen optreden als advocaat, procureur of adviseur voor de provincie of het provinciaal bestuur dan wel ten behoeve van de wederpartij van de provincie of het provinciaal bestuur; in geschillen optreden als gemachtigde voor de provincie of het provinciaal bestuur; optreden als vertegenwoordiger of adviseur voor derden tot het aangaan van overeenkomsten met de provincie; het rechtstreeks of middellijk aangaan van een overeenkomst betreffende: – het aannemen van werk voor de provincie; – het buiten dienstbetrekking tegen beloning verrichten van werkzaamheden voor de provincie; – het doen van leveranties aan de provincie; – het verhuren van roerende zaken aan de provincie; – het verwerven van betwiste vorderingen ten laste van de provincie; – het van de provincie onderhands verwerven van onroerende zaken of beperkte rechten waaraan deze zijn onderworpen; – het onderhands huren of pachten van de provincie.
Gedeputeerde Staten De leden van Gedeputeerde Staten worden door en uit Provinciale Staten gekozen. Het aantal leden bedraagt minstens drie en hoogstens negen, dit ter beoordeling van Provinciale Staten. Samen met de Commissaris van de Koningin vormen de gedeputeerden het college van Gedeputeerde Staten (art. 34 Provw).
Voor gedeputeerden gelden enkele onverenigbare betrekkingen. Een gedeputeerde mag onder meer niet zijn (art. 35c Provw): minister; staatssecretaris; lid van Provinciale Staten; voorzitter of lid van het bestuur van of ambtenaar in dienst van een in de provincie gelegen gemeente of waterschap; ambtenaar in flexplek groningen dienst van een bij een gemeenschappelijke regeling ingesteld lichaam waarvan een orgaan aan het toezicht van Gedeputeerde Staten is onderworpen; ambtenaar door of vanwege het Rijk aangesteld, tot wiens taak het behoort het verrichten van werkzaamheden in het kader van het toezicht op de provincie.
Commissaris van de Koningin De Commissaris van de Koningin wordt bij Koninklijk Besluit benoemd en herbenoemd voor de tijd van zes jaar. Om tot Commissaris te worden benoemd, is vereist dat men Nederlander is.
Voor de Commissaris gelden onder meer de volgende onverenigbare betrekkingen (art. 67 Provw): lid van Provinciale Staten;
52 2 Staatsrecht algemeen
ambtenaar door of vanwege het provinciaal bestuur aangesteld of daaraan ondergeschikt; voorzitter of lid van het bestuur van een in de provincie gelegen gemeente of waterschap.
Commissies Provinciale Staten kunnen commissies instellen, waaraan, behalve adviesbevoegdheden, ook bevoegdheden van Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten kunnen worden toegekend (art. 80 en 81 Provw). Een commissielid dient aan dezelfde benoembaarheideisen te voldoen als de leden van Provinciale Staten.
Griffier Iedere provincie heeft een griffier, die door Provinciale Staten wordt benoemd (art. 97 en 98 Provw). De positie van de griffier is vergelijkbaar met die van de secretaris van een gemeente.

Staatsrecht

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Staatsrecht Het staatsrecht bevat de belangrijkste regels van het staatsbestel. Hiertoe worden gerekend: Regels met betrekking tot de samenstelling en inrichting van de staat en zijn organen. Bij deze regels moet worden gedacht aan wetten zoals: de Grondwet, de Provinciewet, de Gemeentewet en de Wet op de Raad van State. Regels met betrekking tot de functie-uitoefening van de organen van de staat. Bij deze regels moet wederom worden gedacht aan de Grondwet, de Provinciewet en de Gemeentewet, maar dan speciaal die onderdelen die betrekking hebben op de bevoegdheden van de desbetreffende bestuursorganen. Regels met betrekking tot de positie van de burgers tegenover de organen van de staat. Bij deze regels moet worden gedacht aan een wet als de Kieswet en het gedeelte in de Grondwet dat betrekking heeft op grondrechten van de burgers.
1 .4.2 Bestuursrecht De overheid zorgt niet alleen voor wetgeving (in de zin van algemene regelgeving) en voor rechtspraak. De samenleving moet ook bestuurd worden door
22 1 Recht algemeen
de overheid. Het besturen vindt plaats door het maken van speciale regelingen, door het verlenen van vergunningen, het geven van subsidies en het nemen van andere besluiten voor individuele gevallen. In de twintigste eeuw is de overheidsinvloed op de samenleving sterk toegenomen. Daarmee nam ook de behoefte toe om het bestuur zelf aan regels te binden. Indien er bevoegdheden (macht) aan een orgaan of een functionaris worden toegekend, is het in het algemeen van groot belang dat die macht gecontroleerd kan worden en wel aan de hand van vastgestelde regels. De regels waar het bestuur aan gebonden is, zijn te vinden in het vergaderruimte groningen bestuursrecht. Het bestuursrecht bevat ook de regels voor beantwoording van de vraag hoe de burger zich kan beschermen tegen bestuurshandelingen die men niet juist vindt. Het bestuursrecht geeft regels voor de verschillende takken van overheidswerkzaamheden (ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, verkeer en vervoer, belastingen enzovoort). Sommige onderdelen ervan zijn uitgegroeid tot zelfstandige rechtsgebieden, zoals het belastingrecht.
Het verschil tussen staatsrecht en bestuursrecht wordt wel treffend als volgt weergegeven: het staatsrecht betreft de staat in ruste; het bestuursrecht betreft de staat in beweging.
Een voorbeeld waarbij het bestuursrecht voluit aan de orde komt, is het illegaal bouwen van een bouwwerk. In de Woningwet is geregeld dat men voordat men gaat bouwen, een bouwvergunning nodig heeft. Als de vergunning geweigerd is, kan men daartegen een bezwaarschrift indienen en men kan tegen de beslissing op het bezwaarschrift in beroep gaan bij de rechtbank. Men kan daarna in hoger beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Als de weigering ook na het beroep in stand blijft en men zonder vergunning het bouwwerk bouwt, mogen burgemeester en wethouders dit laten afbreken op kosten van de bouwer. Tegen dat besluit kan weer een bezwaarschrift worden ingediend en op dezelfde wijze als bij de genoemde weigering van de bouwvergunning beroep worden ingesteld. In de Woningwet is geregeld dat de bouwvergunning nodig is en wanneer ze verleend moet worden. In de Awb is de regeling opgenomen over de bevoegdheid van bestuursorganen om illegaal verrichte handelingen ongedaan te maken. Ook zijn in deze wet de regels te vinden voor de totstandkoming van besluiten en aan welke eisen ze moeten voldoen. Bovendien komt daarin het indienen van de bezwaar- en beroepschriften aan de orde.
1

Het genootschap Terra Nova

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Daarna moeten we een voor een knielen voor het aangezicht van de geestelijke helpers van het genootschap. Als mijn naam wordt omgeroepen, doe ik wat me wordt opgedragen en loop naar de plaats tussen de graven van de Tempeliers. Daar ga ik op mijn knieën zitten en buig diep mijn hoofd. Als ik op mijn knieën zit, voel ik dat het koude kruis tegen mijn voorhoofd wordt aangedrukt. Het grote moment is daar. “Leg je rechterhand op je hart.” Ik volg de aanwijzing op.  “Leden van het genootschap Terra Nova en alle geestelijke helpers die hier vanuit de vierde dimensie vandaag aanwezig zijn, u wordt allen gegroet,” hoor ik een zware mannenstem opzeggen. “Wij vragen voor Nicolas Peter Larson toestemming om toe te treden tot het genootschap Terra Nova. Laat degene die daar bezwaar tegen heeft zich nu uitspreken of voor eeuwig zwijgen.” Het blijft stil in de kerk en ik voel mij verlicht. Met een houten staf wordt er nu zeven keer op de grond getikt, terwijl de bol met wierook boven mijn hoofd zwaait. “Nicolas Peter Larson,” zegt de man op luide toon, terwijl het kruis nog altijd tegen mijn voorhoofd is aangedrukt. “Herhaal voor het aangezicht van de leden van het genootschap Terra Nova en al zijn geestelijke helpers in de vierde dimensie mijn woorden: Ik Nicolas Peter Larson, vraag u allen om te worden toegelaten tot het genootschap Terra Nova. Mijn verdere leven zal ik ten dienste stellen aan de vooruitgang van deze wereld, aan het helpen van de zwakkeren in de samenleving en aan het bewust maken van mensen flexplek groningen om op een duurzame wijze met planeet aarde om te gaan. Sober en standvastig zal ik mij aan deze taak wijden en daarbij als voorbeeld voor anderen dienen, waarbij niets anders dan de dood mij kan weerhouden van mijn taak. Hierbij zal ik trouw de aanwijzingen van mijn geestelijke helpers uit de vierde dimensie volgen, die in de vorm van toeval en ingevingen op mijn pad zullen komen. Ik zweer dat ik mij volledig voor mijn taak in zal zetten. Zo waarlijk helpe mij God almachtig!”

Een afgesloten systeem

Gerelateerde afbeelding

Dat geldt ook voor de onbenulligste zaken. Eén opmerking kan het begin zijn van een wereldoorlog of het inzicht van slechts één persoon kan leiden tot een wereldwijd netwerk van mensen die de nieuwe aarde vorm geven. In de chaostheorie stelt men anekdotisch dat de vleugelslag van een vlinder in een Braziliaans oerwoud de doorslag kan geven tussen mooi weer en een orkaan in Japan. Als je inzicht hebt in de vierde dimensie, begrijp je pas hoe schijnbare futiliteiten aan de basis kunnen staan van grote revoluties. Wees daarom elk moment van de dag waakzaam en richt je op het toeval dat je leven kruist. Laat ik een voorbeeld geven. Als je door een auto-ongeluk levenslang in een rolstoel komt te zitten, is dat een gevolg van slechts een moment op de verkeerde tijd en de verkeerde plaats te zijn. Als je tien seconden later op die plaats was geweest, was de auto al voorbij gereden en was je nooit invalide geraakt. Als je een straat verderop had gelopen, was je de auto niet tegengekomen. Soms is een blik van een persoon op een druk perron voldoende om op deze persoon verliefd te worden en vijftig jaar samen te leven en kinderen en kleinkinderen te krijgen. Dat is de magie van de vierde dimensie en de reden dat jij bent uitverkoren om een prominente rol in Terra Nova te gaan vervullen. Bij Terra Nova zoeken we naar wereldvrede en die begint bij jou, net als dat elk mens verantwoordelijk is voor vrede op aarde. Jouw belangrijkste taak bestaat om Nederlanders ervan bewust maken dat we de verkeerde weg zijn ingeslagen. Daarnaast krijg je een taak in het vermogensbeheer van ons genootschap. Morgen kun je beslissen om toe te treden tot ons genootschap. De derde wet van de kantoorruimte leeuwarden vierde dimensie is: de wet van behoud van energie. Deze wet geldt ook in de fysieke wereld. Deze natuurkundige wet stelt dat de totale hoeveelheid energie in een afgesloten systeem (zonder uitwisseling met de buitenwereld) constant is. Energie kan wel van vorm veranderen en kan doorgegeven worden aan andere delen van het systeem, maar kan niet uit het systeem verdwijnen of uit het niets verschijnen. Als we het universum als een afgesloten systeem beschouwen, betekent dit dat alle energie die binnen het universum wordt gebracht voor altijd daar behouden blijft. Gedachten en aandacht kunnen we als een energievorm beschouwen. Dat betekent dat elke gedachte die je vormt voor altijd blijft voortbestaan.”

Het drama

Gerelateerde afbeelding

Het drama wordt nog erger. Door het lange liggen in het ziekenhuisbed ontstaat er een open wond op haar been, waar een ziekenhuisbacterie bijkomt. De bacterie houdt huis in haar been, zodat de artsen uiteindelijk geen andere oplossing zien dan het been te amputeren om haar leven te redden. In de film is te zien hoe de situatie van Claressa met de dag verslechtert. Als Claressa zich realiseert dat ze werkelijk niets meer heeft om voor te leven, wil ze zelfmoord plegen. Omdat ze verlamd is en de artsen weigeren om op haar verzoek tot zelfdoding in te gaan, heeft ze hulp van buitenaf nodig. Na een aantal indrukwekkende scènes vraagt ze uiteindelijk haar bokscoach om haar te helpen met euthanasie. Bob weigert resoluut, maar kan haar niet op andere gedachten brengen. Omdat Bob niet op haar verzoek in wil gaan, doet ze een zelfmoordpoging, waarbij ze haar tong afbijt in de hoop in haar bloed te stikken. Hier zie ik hoeveel kracht deze vrouw heeft om deze vreselijke actie uit te voeren. De poging lukt niet doordat er toevallig een verpleegster haar kamer binnenkomt. De artsen redden vervolgens met een spoedoperatie haar leven. Het einde van de film is dat Bob het lijden niet meer kan aanzien. De bokscoach helpt haar alsnog in het kantoorruimte leeuwarden geheim met pillen om haar doodswens in vervulling te laten gaan. Eindelijk heeft ze vrede en dat is tevens het einde van de film.
Dit is geen verhaal om daarna snel in slaap te vallen. Daarom ga ik naar de bar naast het hotel wat drinken om de film van me af te zetten. Het verhaal is simpelweg te heftig om snel te kunnen vergeten. Het gevecht van Claressa en haar moed om zelf voor de dood te kiezen, hebben me geraakt. Haar droom en haar verlangen werden uiteindelijk haar dood. Toch zei ze, net voor haar zelfmoord, dat ze geen spijt had van haar bokscarrière. De mensen scandeerden haar naam en ze voelde zich eindelijk iemand die waardevol voor deze wereld was. Het boksen gaf vorm aan haar leven, dat daarvoor een totale mislukking was. Ze genoot van het gejuich van de mensen na een overwinning en had dit niet willen missen.

De motieven

Gerelateerde afbeelding

“Nick, denk meer in mogelijkheden bij wat ik je aanreik. Alles in deze wereld streeft naar balans. Je kunt niet liefhebben als je nooit haat hebt gekend. Net zomin kun je als mens groeien als je afbraak en verlies niet kent. Het is kortzichtig om te denken dat je hier bent om in welvaart te baden. Je voornaamste reden hier op aarde is om je ziel te laten rijpen en groeien. Daarvoor heb je gebeurtenissen aan beide kanten van de medaille nodig. Daar hoort geluk bij, net als perioden van diep ongelukkig zijn. Tegenslag maakt je tot een mooier mens en laat je ziel rijpen. Pas als je dat begrijpt, weet je ook hoe je de vierde dimensie in je voordeel kunt gebruiken.” “Als John F. Kennedy deze krachten begreep, waarom liet hij zich dan vermoorden?” “We kennen de motieven van de moordenaar of van zijn mogelijke opdrachtgever nog steeds niet, maar we hebben wel een sterk vermoeden. Later deze week zal ik je iets vertellen over een groep schatrijke families die De 11/uminati wordt genoemd. Zij hadden een sterk motief om de president te vermoorden. Vervolgens vertel ik je meer over Executive Order nummer 11110, die John F. Kennedy een paar maanden voor zijn overlijden had ondertekend en die direct na zijn moord werd teruggedraaid.” De professor maakt me nieuwsgierig, maar ik durf niet door te vragen. Het lijkt op een complottheorie, waar de professor op duidt. “John F. Kennedy heeft niet alleen de wereld geïnspireerd, maar hij is ook een van de grote inspiratiebronnen geweest van het genootschap Terra Nova, dat als doel heeft de aarde te redden van haar ondergang. De komende kantoorruimte leeuwarden dagen gaan we op een ontdekkingsreis. Je gaat leren om met je geest bewust je eigen werkelijkheid te bouwen. Je gaat ervaren dat het niet om kennis gaat, maar om passie, dromen, intuïtie en inspiratie. Het gaat je bewustzijn vergroten om zo meer inzicht in jezelf te krijgen om daaruit je eigen werkelijkheid te creëren, zoals John F. Kennedy dat tijdens zijn leven ook heeft gedaan. Als je inzicht krijgt in de vierde dimensie is het net of de mist optrekt en je de wereld helderder kunt waarnemen. Het is een van de indrukwekkendste gebeurtenissen van mijn leven geweest, toen ik de vierde dimensie voor het eerst zag. Bij je inauguratie als lid van het genootschap Terra Nova zal ook voor jou de mist optrekken en word je voor het eerst wakker om de wereld te zien zoals deze in zuivere toestand is.”
Professor Markowitz haalt uit zijn lichtbruine lederen koffer een boek tevoorschijn en legt deze op tafel. ‘Break the rules’ staat er op de omslag te lezen. “Hoeveel mensen zijn ertoe bereid hun leven radicaal te veranderen?” vraagt de professor.