Maandelijks archief: februari 2017

Kwaliteitskringen

Gerelateerde afbeelding

Kwaliteitskringen ontstonden in de jaren vijftig in Japan toen men zich in het Japanse bedrijfsleven onder invloed van ideeën van Deming, Juran en Ishikawa met de organisatie van de totale kwaliteitsbeheersing ging bezighouden. Er ontstonden binnen bedrijven, ook op de werkvloer, werkgroepjes (‘cirkels’), die kwaliteitsproblemen op de eigen afdeling gingen analyseren en oplossen, technieken van kwaliteitscontrole bestudeerden en leerden toepassen in het eigen werk. Later zijn deze kwaliteitscirkels zich, naast kwaliteitsproblemen, ook kantoorruimte huren rotterdam gaan bezighouden met productieproblemen en met het analyseren van problemen in de eigen werksituatie, zoals veiligheid, samenwerking, communicatie en dergelijke. Op deze wijze kunnen medewerkers meer gemotiveerd raken ten aanzien van hun werk en organisatie.
Het doel van kwaliteitscirkels is het bereiken van kwaliteitsverbetering in de ruime betekenis van het woord: van het kantoorruimte huren utrecht product of de diensten, van de werkmethode, maar zeer zeker ook in de wijze van samenwerken, van het te verrichten werk als zodanig en de veiligheid in het werk. Door gebruik Le maken van kwaliteitscirkels vergroot men de motivatie van de medewerkers door hen te betrekken bij het oplossen van problemen in de eigen werksituatie. Training en opleiding in het gebruik van methoden en technieken en zorgvuldige planning van en begeleiding bij invoering van kwaliteitscirkels zijn noodzakelijk te vervullen voorwaarden. Kostenbesparingen gaan bij toepassing in het algemeen gepaard met een grotere betrokkenheid en meer plezier in het werk. In de ruimtelijke indeling kantoorruimte huren amsterdam en de routebepaling (van een productiebedrijf) is meestal een patroon te herkennen in de opstelling van de productiemiddelen: de ‘lijnopstelling’, de ‘functionele opstelling’ of de ‘groepsgewijze opstelling’. lijnopstelling In de lijnopstelling worden de productiemiddelen in een zogenoemde productielijn opgesteld in volgorde van de te verrichten bewerkingen; als dit gemechaniseerd en aaneengekoppeld is, ontstaat de lopende band. functionele opstelling In de functionele opstelling worden productiemiddelen die dezelfde functie hebben bij elkaar gezet en in een volgorde opgesteld die voor de productiegang van de meeste producten geldt, na elkaar bijvoorbeeld de afdelingen zagen, boren, montage, verpakking. groepsgewijze opstelling In de groepsgewijze opstelling vervaardigt een productiegroep in onderlinge samenwerking een kantoorruimte huren schiphol eindproduct of een afgeronde component die in een andere afdeling in het eindproduct wordt ingebouwd. De groep is dan een ‘mini-fabriek in de fabriek’, bijvoorbeeld een groep die versnellingsbakken voor auto’s produceert die elders in de organisatie in de bewerkingsstation auto worden ingebouwd. Op een ‘bewerkingsstation’ worden verschillende bewerkingen met behulp van de daar beschikbare productiemiddelen uitgevoerd en wordt een eindproduct, bijvoorbeeld een scheerapparaat of een belangrijk onderdeel van een auto, geassembleerd.

Projectactiviteiten lnbreng(en)

Gerelateerde afbeelding

Een project is het geheel van activiteiten, uit te voeren door meerdere specialistische groepen in een tijdelijk samenwerkingsverband, dat gericht is op een duidelijk gespecificeerd resultaat dat binnen een begrensde tijd en met begrensde middelen bereikt dient te worden. Aan een kantoorruimte huren rotterdam projectgroep worden vanuit de verschillende organisatieonderdelen medewerkers toegewezen die zich vervolgens als team van medewerkers uit verschillende vakgebieden uitsluitend bezighouden met de realisatie van het project. Voor het project wordt een projectmanager aangesteld en worden overige benodigde mensen en middelen uit een ‘basisreservoir’ gelicht en ingezet op het project. De projectmanager kantoorruimte huren utrecht en de ter beschikking gestelde functionarissen keren naar de basisorganisatie terug zodra het project of een projectfase is gerealiseerd.
De projectmanager is de operationele chef die binnen een beschikbaar gesteld budget de verantwoordelijkheid draagt voor de voortgang en tijdige realisatie van het project. De projectmanager draagt zorg voor prioriteitstelling, voortgangsbewaking en bijsturing van activiteiten.
Bij toepassing van projectorganisatie worden in een bedrijf of instelling de activiteiten in twee groepen gerangschikt: de basisorganisatie, die gezien kan worden als het middelenreservoir; de projectgroep als de uitvoerende werkeenheid die een eenmalige operationele taakstelling heeft, bijvoorbeeld om een nieuw prototype benzinemotor te ontwikkelen, om een nieuw kantoorruimte huren amsterdam ziekenhuis te ontwerpen en te bouwen, of om een automatiseringsopdracht voor te bereiden en uit te voeren.
In de praktijk blijkt de organisatie van een project op zichzelf vaak tegen te vallen als deze niet goed is ingepast in de basisorganisatie. De basisorganisatie stoot dan de ‘storende en vreemde’ projectorganisatie af. Als reactie hierop gaat zo’n projectorganisatie een eigen leven leiden en zet zich af tegen de basisorganisatie. Ook wil men wel machtsmiddelen gebruiken (hoge functionarissen in de projectgroep) om de basisorganisatie te dwingen tot acceptatie. Nagenoeg iedere organisatie ondervindt ontwikkelingsproblemen door de steeds snellere technische kantoorruimte huren schiphol ontwikkelingen en veranderingen op het gebied van de marketing. Nagenoeg alle afdelingen ondervinden dat. Indien de topleiding de ontwikkeling niet organiseert, ontstaan er vele naast en soms tegen elkaar werkende officiële en niet-officiële groepen die trachten de ontwikkelingsproblemen op te lossen.

Organisatie als ‘instrument’ en ‘organiseren’

Gerelateerde afbeelding

Organisatie als ‘instrument’ en ‘organiseren’
organisatie Een organisatie is elk samenwerkingsverband waarin mensen bewust werkrelaties met elkaar aangaan om daardoor gemeenschappelijke doelstellingen te bereiken. Deze doelen kunnen vaak het best en het snelst door een gezamenlijke inspanning worden bereikt kantoorruimte huren rotterdam en dikwijls niet of nauwelijks als men als individuen alleen blijft werken. Op deze manier bezien is een organisatie een ‘instrument’ dat door toedoen van mensen ontstaat en dat vervolgens benut wordt om producten of diensten tot stand te brengen die in maatschappelijke behoeften en in behoeften van individuele mensen voorzien ( organiseren in instrumentele zin, zie subparagraaf 1.1.2). Een organisatie kantoorruimte huren utrecht ontstaat niet zomaar vanzelf. Organisaties als samenwerkingsverbanden van mensen en middelen ontstaan altijd als gevolg van doelbewust menselijk handelen. Dit menselijk ordenend handelen noemen we organiseren (organisatie in functionele zin, zie subparagraaf 1.1 . 2). Organiseren als activiteit is het scheppen van doelmatige verhoudingen tussen beschikbare mensen en middelen en handelingen om bepaalde doeleinden te bereiken.
6.2 Opbouw organisatiestructuur: via verticale en horizontale uitbouw
Bij het tot stand brengen van een taakverdeling ontstaat vaak een scheiding tussen leiding verticaal organiseren en uitvoering. Bij dit ‘verticaal organiseren’ doet zich dan het verschijnsel ‘hoger’ -‘lager’ voor, hetgeen in de hiërarchie in beginsel tot uitdrukking komt, zoals we reeds in kantoorruimte huren amsterdam hoofdstuk 1 zagen, in de niveaus: topleiding (of topmanagement); middenkader (of middle management); uitvoerende medewerkers en eerstelijnmanagement.
horizontale taakverdeling Een taakverdeling in horizontale richting is het bewust groeperen van werkzaamheden in afdelingen en functies die in het bedrijfsgebeuren moeten worden verricht. Dit wordt functionalisatie en afdelingsvorming genoemd. Hierdoor ontstaan uitvoeringsorganen ofwel functies voor individuele werknemers, werkgroepen en subafdelingen, die vervolgens weer tot afdelingen, hoofdfuncties en hulpfuncties moeten worden gegroepeerd. Zowel bij horizontale differentiatie (zie subparagraaf 6.2.5) als bij interne specialisatie (zie subparagraaf 6.2.6) is dit het geval. Bij horizontale differentiatie wordt in het bijzonder naar gelijksoortigheid van werkzaamheden gegroepeerd; bij interne specialisatie wordt primair naar samenhang tussen werkzaamheden kantoorruimte huren schiphol gegroepeerd. Elk van de ‘lagen’ en elk van de uitvoeringsorganen heeft in de bedrijfshiërarchie een eigen taakstelling en een daarbij horende eigen verantwoordelijkheid (zie hoofdstuk 1). De directie moet de eenheid van gezichtspunt en gelijkgerichtheid van het handelen in de uitvoerende activiteiten van de afdelingen handhaven. Er moet met andere woorden eenheid van leiding zijn. De leiding moet op alle niveaus in de organisatie verankerd worden, zodat op alle niveaus van uitvoering ook inderdaad eenheid van gezichtspunt en gelijkgerichtheid bij het handelen totstandkomen.

Verschillende benaderingswijzen

Gerelateerde afbeelding

Verschillende benaderingswijzen van probleemoplossing en besluitvorming
Naast de vraag in su bparagraaf 5.4 . 3 in hoeverre de aanpak van een probleem al dan niet programmeerbaar is, blijkt het ook van belang te zijn om stil te staan bij de vraag of er bij de beslissers wel overeenstemming bestaat over de doelstellingen. Ook al is het probleem als zodanig nog zo duidelijk, als de betrokkenen verschillende of wellicht zelfs tegenstrijdige doelstellingen voor ogen staan, wordt het vinden van een oplossing ernstig bemoeilijkt (zie subparagraaf 5.3.1 en 5.3.2, de organisatie als politieke ‘arena’ en als ‘vuilnisvat’). De enige kantoorruimte huren rotterdam manier om hier tot een oplossing te komen is dan dat zij water bij de wijn doen en een compromis sluiten. Uiteraard is dit niet de meest ideale aanpak, maar zo wordt er in ieder geval een poging gedaan om verbetering aan te brengen in de bestaande situatie. De ervaring leert dat de beste oplossing veelal een oplossing is die voor de betrokkenen aanvaardbaar is en die in de gegeven situatie lijkt te kunnen gaan werken.
Thompson stelt dat besluitv orming vraagt om een bij de situatie passende benadering. Twee situatiefactoren zijn voor de te kiezen werkwijze bepalend: het inzicht in de structuur (lees: in de oorzaak-gevolgrelaties) van het probleem; de mate waarin de doelstellingen van betrokkenen met elkaar overeenstemmen.
Samengevat in een matrix kunnen nu vier benaderingswijzen worden onderscheiden (zie figuur 5.7).
Inzicht in de structuur van probleem in oorzaakgevolgrelaties Ja Nee
Overeenstemming over doelstellingen van betrokkenen
Ja Nee Rekenen Compromis sluiten Beoordelen Inspiratie
Wanneer er sprake is van een goed inzicht in het probleem en wanneer er overeenstemrekenprobleem ming bestaat over de doelstellingen, hebben we te maken met een rekenprobleem. Zo’n probleem kan als het ware worden omgezet in een formule of rekensom. Heeft men weinig inzicht in de probleemsituatie en is er sprake van overeenstemming over de na te streven doelen, dan zullen de beslissers het probleem en de daarmee samenbeoordelen hangende kantoorruimte huren utrecht aspecten moeten beoordelen. Bij een dergelijk probleem vallen beslissers, gegeven het gebrekkige inzicht in het probleem, terug op hun beoordelingsvermogen. Hebben de betrokkenen een duidelijk zicht op het probleem maar streven ze uiteenlocompromis pende doelen na, dan kan het sluiten van een compromis uitkomst brengen. Dit compromis komt tot stand via onderhandelingen. Daarbij doen de betrokken partijen, afhankelijk van hun onderhandelingsbekwaamheid, meer of minder water bij de wijn. Als er geen inzicht is in het probleem en als er ook geen overeenstemming bestaat inspiratie over de doelstellingen, kan een oplossing slechts door inspiratie worden bereikt. Dit veronderstelt allereerst geloofwaardigheid en vertrouwen in iemands visie. Deze benaderingswijze veronderstelt dat de oplossing kantoorruimte huren amsterdam wordt gevonden in een overkoepelende zienswijze waaraan elk van de betrokken beslissers hecht en waardoor een ieder zo geïnspireerd wordt dat de voorgestelde aanpak met kracht wordt uitgevoerd. Het charisma van een leider is in een dergelijke situatie van doorslaggevend belang. Bij het nemen van beslissingen zijn niet alleen de belangen en doelstellingen van (de afdeling of organisatie van) één beslisser in het geding, maar dikwijls ook die van andere beslissers, afdelingen en/of organisaties. Afhankelijk van het belang dat aan de eigen doelstellingen en die van anderen gehecht wordt kantoorruimte huren schiphol kan een aantal verschillende benaderingswijzen worden onderscheiden. In hoofdstuk 9 zullen deze in het kader van het voeren van onderhandelingen en het omgaan met conflicten behandeld worden.

Ten aanzien van het personeel

Gerelateerde afbeelding

Deze kerntaken kunnen de volgende consequenties hebben:
Ten aanzien van het personeel: bijscholing; veranderen personeelsbestand/ doorstroming; verbeteren instructie.
Ten aanzien van de middelen: distributieapparaat (bijvoorbeeld keuze type vrachtauto); orderverwerking automatiseren, EDI.
Hoofdstuk 4 STRATEGIEBEPALING EN STRATEGISCH MANAGEMENT
Ten aanzien van de managementsystemen: omzetplanning; verkoopstatistiek/bezoekrapporten per vertegenwoordiger; beloningssysteem verkopers.
4.5.2 Toepassing budgettering
budgettering Een veelgebruikt managementsysteem is budgettering. Budgettering is planning, vertaald in geldbedragen. In figuur 4. 22 ziet deze relatie er als volgt uit.
Vanuit de kritische kerntaken kantoorruimte huren rotterdam kunnen actieplannen worden ontwikkeld. In het voorgaande voorbeeld volgt uit de voor productie geformuleerde kerntaken met betrekking tot het personeel, de middelen en de te hanteren managementsystemen een aantal consequenties. Uit deze consequenties zijn normen en taakstelling af te leiden. Dit kunnen kantoorruimte huren utrecht kwaliteitsnormen zijn (afval- en uitvalpercentage, indien überhaupt toegestaan), gewerkte uren per functie van het budget werknemer (dus exclusief bijscholing), enzovoort. De functie van het budget is in deze taakstellingen in geld uil te drukken. Op deze manier kan het te voeren beleid in geldbedragen worden uitgedrukt en vervult het budget de functie van communicatiemiddel. De kracht van het hanteren van budgetten ligt in de mogelijkheid de uitvoering van het plan te toetsen.
Om een budgetteringssysteem effectief te kunnen gebruiken, moet duidelijk zijn waar de verantwoordelijkheden liggen voor het uitvoeren van taken of het behalen van resultaten. Hiertoe is een duidelijke organisatiestructuur, waarin deze verantwoordelijkheden en de bijbehorende bevoegdheden vastliggen, noodzakelijk. Verdere uitwerkingen van planning en budgettering staan kantoorruimte huren amsterdam beschreven in hoofdstuk 10.
Er zijn bij het gebruik van budgettering voor de implementatie van strategische plannen twee kanttekeningen twee kanttekeningen te maken. Ten eerste dient ervoor te worden gewaakt dat de in het budget gestelde normen en doelen de implementatie niet gaan overheersen. Bedacht dient te worden dat de budgettering niet alleen moet worden gebruikt om de uitvoering binnen de functionele deelgebieden te bewaken, maar ook om de juistheid van de strategische kantoorruimte huren schiphol veronderstellingen beslissingen en de veronderstellingen waarop deze zijn gebaseerd te controleren. Een tweede kanttekening is dat budgetten veelal worden vastgesteld binnen de bestaande organisatiestructuur met de zittende functionarissen en hun invloed. Rondom het budgetteringsproces weerstand kan weerstand impliciet of expliciet een rol spelen.

Huidig strategisch profiel

Gerelateerde afbeelding

Vaststellen van de strategische kloof
In de voorgaande stappen van het strategieformuleringsproces zijn achtereenvolgens vastgesteld: de huidige uitgangspositie in de vorm van het strategische profiel, de verwachte kansen en kantoorruimte huren rotterdam bedreigingen, en de eigen sterke en zwakke punten. De vraag die nu aan de orde is, luidt: zal de organisatie over bijvoorbeeld drie lot vijf jaar nog steeds de gestelde doelstellingen kunnen realiseren? Met andere woorden: zal er op termijn al dan niet sprake zijn van een strategische kloof, ofwel van een afwijking tussen de doelstellingen en de verwachte werkelijkheid? In figuur 4.14 is deze strategische vraagstelling schematisch weergegeven.
Ter vaststelling van de kantoorruimte huren utrecht strategische kloof dient dus te worden nagegaan op welke resultaten de organisatie bij ongewijzigd beleid zal kunnen rekenen. Met behulp van een raming bij ongewijzigd beleid kan dit worden nagegaan. De raming bij ongewijzigd beleid is bedoeld om na le gaan of de organisatie in staat is de gestelde doelen le realiseren zonder dat het beleid wordt aangepast. Dit dient uiteraard te gebeuren tegen de achtergrond van de informatie uit de voorafgaande slappen van het strategieformuleringsproces.
Men kan bijvoorbeeld nagaan kantoorruimte huren amsterdam wat de invloed zal zijn van het ontstaan van een nieuwe markt (kans) en het niet beschikken over een sterk verkoopapparaat (zwakte). Het effect kan zijn dat een doelstelling, bijvoorbeeld een toename van de omzet, niet kan worden gehaald. Ook het
toetreden van een nieuwe concurrent op de markt (bedreiging) ten opzichte waarvan de eigen onderneming een kostennadeel heeft (zwakte), zal tot de conclusie leiden dat zonder beleidswijziging de resultaten zullen teruglopen.
De resultaten van de raming bij ongewijzigd beleid kunnen worden vergeleken met de doelstellingen. Hieruit blijkt of er sprake is van een strategische kloof en wordt het duidelijk of het bedrijf de strategie zal moelen aanpassen. ongewijzigd beleid Ongewijzigd beleid houdt dus in dat er geen andere dingen worden gedaan dan nu reeds worden gedaan. Zo dient men wel kantoorruimte huren schiphol rekening te houden met bijvoorbeeld de gevolgen van normale prijsaanpassingen, maar niet met die van een nieuwe prijspolitiek waartoe nog niel is besloten. Blijkt dat in de toekomst bijvoorbeeld het rendement op het geïnvesteerde vermogen of de cashflow achterblijven bij wat wenselijk wordt geacht, dan zullen alternatieven dienen le worden ontwikkeld om de kloof tussen norm en werkelijkheid te dichten.

Concurrentievoordeel

Gerelateerde afbeelding

Werkterreinen werkterreinen Bij dit aspect wordt vastgesteld welke de werkterreinen zijn die de organisatie kent. Zo kan de totale omzet gesplitst worden naar productgroepen, markten, distributiekanalen, landen, enzovoort. Het aantal mogelijkheden is hier zeer groot. Het is van belang vast te soorten opsplitsingen stellen welke soorten opsplitsingen het relevantst zijn, omdat het kantoorruimte huren rotterdam verzamelen en bewerken van de gegevens soms vrij veel tijd kost. Heel nuttig ook is de winstgevendheid van die verschillende werkterreinen vast te stellen. fl.J.l;!:lfl!•i Vaak komen uit deze analyses verrassende nieuwe inzichten naar voren. Zo kon eens een bedrijf op grond van deze stap vaststellen dat de winstgevendheid van de verschillende afnemerscategorieën zeer uiteenliep. Eén klantengroep leverde 50% meer winst per eenheid product op dan de minst renderende. Door 10% meer aan
de meest winstgevende klanten te verkopen en minder aan de ‘slechte’ categorie kon de winst op spectaculaire wijze kantoorruimte huren utrecht verbeterd worden. Het verzamelen van het cijfermateriaal had enige dagen gekost. Het effect op de winst was vergelijkbaar met dat van een omzetstijging van ongeveer 50%.
Bij dit aspect van het huidige strategische profiel probeert men vast te stellen hoe de organivoorsprong op de concurrent salie denkt de klant aan zich te binden om zo een voorsprong op de concurrent te kunnen krijgen. Er zijn verschillende mogelijkheden om de concurrentieslag te winnen. Zo kan men de concurrent verslaan omdat men de laagste prijs voor het product vraagt. Andere kantoorruimte huren amsterdam organisaties zullen er echter naar streven een voorsprong te krijgen door een product (met daarbijbehomeerwaarde rende diensten) aan te bieden dat een duidelijke ‘meerwaarde’ heeft boven dat van de andere aanbieders in de markt. Denk in dit verband bijvoorbeeld aan de verschillen in strategie tussen Mercedes Benz en BMW aan de ene kant en Skoda en Lada aan de kantoorruimte huren schiphol andere kant.
Synergie is het voordeel (soms ook een nadeel) dat ontstaat doordat twee activiteiten gezamenlijk worden verricht. Er is dan sprake van het zogenoemde 2 + 2 = 5-effect. Dit effect ontstaat bijvoorbeeld bij een bedrijf dat zijn verkoopstaf verschillende producten laat verkopen.

Greenpeace laconiek over spionage Shell

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Greenpeace laconiek over spionage Shell Shell en BP hebben een spion die zich uitgaf voor filmmaker laten infiltreren in Greenpeace en de Body Shop. De oliemaatschappijen schakelden hem in via een omstreden Brits recherchebureau dat banden heeft met de Britse geheime dienst M16. De 54-jarige spion is vorig jaar ontmaskerd door een Zwitserse radicale actiegroep. Aufbau vertrouwde de Duitse cameraman niet, die al twintig jaar in heel Europa in het radicaal linkse kantoorruimte huren rotterdam circuit meeliep en daar documentaires opnam die nooit werden uitgezonden. Greenpeace doet laconiek over de spionage. ‘Fris is het niet wat Shell en BP hebben gedaan. Maar het gebeurt’, zegt woordvoerder Diederik Samson. Hij bevestigt dat de nu 54-jarige Manfred Schlickenrieder in 1996 en 1997 bij Greenpeace strategische informatie probeerde te bemachtigen. De man werkte zo goed als zeker ook voor de Duitse geheime dienst. De ‘filmmaker’ wilde alles weten over de actie die Greenpeace voerde kantoorruimte huren utrecht tegen nieuwe SP-olieboringen voor de kust van Shetland. Die actie, de eerste na de beroemde campagne tegen de Brent Spar, mislukte. ‘BP wist verrassend veel’, zegt Samson. ‘Maar kwam dat door hun spion? De oliemaatschappijen namen na onze actie tegen Brent Spar sowieso meer initiatief om publieksvragen voor te zijn.’ Shell en BP hebben erkend dat zij het Londense recherchebureau Hakluyt inschakelden om naspeuringen te doen bij Greenpeace. Shell zegt dat het daartoe besloot nadat een Shell-station in Duitsland door een brandbom was verwoest. Ze vroegen kantoorruimte huren amsterdam ook om informatie over de Body Shop, omdat de cosmeticaketen actie voerde tegen Shell-olieboringen in Nigeria. Maar de oliemaatschappijen zeggen dat ze niet wisten welke tactieken Hakluyt gebruikte. De Sunday Times suggereerde gisteren dat recherchebureau Hakluyt een bovengrondse ‘firma’ is van de Britse geheime dienst. Hakluyt werd opgericht door ex-M16-medewerkers. In 1985 blies de Franse geheime dienst een Greenpeace-schip op.  Organisatie-ethiek of bedrijfsethiek onderzoekt de gang van zaken bij een organisatie als er zich morele problemen voordoen_ De moraal komt tot uiting in het feitelijke gedrag. Zo kan men onder belastingmoraal de feitelijke houding ten opzichte van betalingen aan de fiscus verstaan_ Belastingvermijding of -ontduiking kan de feitelijke belastingmoraal zijn. In de ethiek gaat het om keuzen die gemaakt worden, waarbij er alternatieven binnen handbereik zijn. Waarom willen burgers de belastingen niet betalen7 Wat zijn hun redenen7 Het gaat bij de kantoorruimte huren schiphol beantwoording niet om keuzen tussen iets illegaals en iets legaals, want dat kan zelden een morele keuze zijn. Voldoen aan de wettelijke eisen zal in de meeste gevallen de ‘norm’aalste zaak van de wereld moeten zijn. Daar ligt meestal niet het morele probleem. Dat probleem ligt bij de interpretatie van ‘goed burgerschap’. Is wel gebruikmaken van de reeks rechten en waar mogelijk vermijden van de plichten een moreel aanvaardbare zaak7 Zou dat een goede samenleving opleveren? Met deze en andere problemen houdt het vakgebied Ethiek zich bezig, zo maakt onder andere Kimman ons duidelijk.

Een netwerkbenadering

Gerelateerde afbeelding

Het ziet ernaar uit dat naarmate ‘netwerken’ meer worden gebruikt, ze verfijnder worden en beter gaan werken, zodat ze nog vaker worden toegepast als nuttig instrument voor expansie, toelevering kantoorruimte huren rotterdam en uitbesteding. Met een netwerkbenadering kunnen organisaties zich snel en soepel aanpassen aan innovaties en verschuivingen in de vraag naar hun producten of diensten. Het netwerk is op zich niet iets dat echt nieuw is. In veel bedrijfstakken bestaan al jaren betrekkelijk stabiele netwerken van leveranciers, producenten en distributeurs. Wat wel nieuw is, is de snelheid waarmee het netwerk van nu wordt samengesteld. De voornaamste zorg van de meeste managers is dat de dynamische netwerkstructuur niet de mate van onmiddellijk toezicht en beheersing verschaft die mogelijk is wanneer kantoorruimte huren utrecht alle activiteiten ‘onder één dak’ plaatsvinden. De organisatie, waarvan de naam op het eindproduct staat, kan slechts een kleine bijdrage aan het gehele productieproces hebben geleverd en is dus van de andere leden van het netwerk afhankelijk om te voldoen aan de kwaliteits- en leveringsvoorwaarden. Als één element van het netwerk in zijn taak tekortschiet, hebben alle andere medespelers daar onder te lijden; degene die direct verantwoordelijk is jegens de afnemer wel heel in het bijzonder.
Naast de afhankelijkheid van de toeleverancier komt daarbij nog de zorg dat de kleinere schaal en de sterk wisselende structuren binnen het netwerk voor een groot verloop (dat wil zeggen dat er meer medewerkers naar een andere functie bij een andere organisatie overgaan) zullen zorgen en de kantoorruimte huren amsterdam loyaliteit en toewijding van managers en medewerkers zullen verminderen. Bij het mogelijk grotere verloop, het verdere gebruik van toelevering en het tijdelijk inhuren van specialismen ontstaan ook zorgen over het verlies van bedrijfsgeheimen en het wegslippen van patenten en octrooien. Wanneer een kantoorruimte huren schiphol dynamisch netwerk echter goed functioneert, kan het zorgen voor een grotere flexibiliteit, voor een betere inzet van het menselijk kapitaal en voor een grotere efficiency van het totaal.

Politieke factoren

Gerelateerde afbeelding
In een aantal gevallen zullen de sociaal-maatschappelijke factoren leiden tol wetgeving. In veel gevallen betekent dit een inperking van de vrijheid van de organisatie om plannen ongewijzigd uil te voeren. Denk aan het vestigen van bepaalde industrieën in dichtbevolkte gebieden. Voorts kantoorruimte huren rotterdam kan in dit verband worden gedacht aan een overheid die direct ingrijpt in het economische verkeer, bijvoorbeeld door middel van het vaststellen van maximumen minimumprijzen of het vaststellen van arbeidsvoorwaarden. In een aantal landen beïnvloeden politieke factoren, de overheid, het economische leven door een groot deel van haar inkomsten te herverdelen in de vorm van uitkeringen of door het doen kantoorruimte huren utrecht uitvoeren van grote werken via de collectieve uitgaven. Naast de fiscale regelgeving is het dividend- en rentebeleid belangrijk voor het bedrijfsleven. Ook kunnen door de overheid speciale belastingconstructies worden ontworpen, waardoor bijvoorbeeld sparen aantrekkelijker wordt. Het bedrijfssparen is daar een voorbeeld van. Op een aantal gebieden valt de laatste jaren een afname te constateren van de invloed van de overheid. Denk bijvoorbeeld aan de liberaliseringen van de telecommunicatie, het openbaar vervoer en de nutsvoorzieningen als elektriciteit, gas en water. Deze hebben geleid tot enorme en snelle veranderingen in de onderlinge kantoorruimte huren amsterdam verhoudingen tussen ondernemingen. Daarnaast kan ook de druk vanuit Brussel op het transparanter maken van de concurrentie door ondernemingen niet worden genegeerd.
Op 1 januari 1998 is in Nederland de nieuwe Mededingingswet in werking getreden en is de Nederlandse Mededingingsautoriteit IN Ma) met haar werk begonnen. De Mededingingswet verbiedt ondernemingen om misbruik te maken van hun economische machtspositie. De NMa ziet onder andere toe op het vormen van concentraties. Fusies, overnames en bepaalde joint ventures moeten vooraf worden gemeld als de omzetten een bepaalde grens overschrijden, denk bijvoorbeeld aan KBB-Vendex. Zodra een wereldwijde omzet van samen te voegen ondernemingen boven de€ 5 mrd (± 11 miljard gulden) uitkomt, geldt echter het oordeel
van de Europese mededingingscommissaris en niet dat van de NMa, denk in zo’n geval aan de voorgenomen fusies van Wolters-Kluwer kantoorruimte huren schiphol en Reed Elsevier, KPMG en Ernst en Young, die onder dreiging van deze Europese toetsing niet zijn doorgegaan. Van misbruik van economische machtspositie is evenzeer sprake als een onderneming tegen dumpprijzen verkoopt om een concurrent uit de markt te drukken, speciale kortingen verstrekt of onredelijk hoge prijzen hanteert. Met een beroep op de Mededingingswet kan dan een klacht worden ingediend bij de NMa.