Maandelijks archief: januari 2017

Management-in-actie

Gerelateerde afbeelding

Management-in-actie ‘Als de samenleving geen toekomst meer heeft, heeft mijn bedrijf ook geen toekomst meer’
Economische groei in 2002 in hel westen zou ook de welvaart in hel zuiden vergroten. Na l l september 200 1 is dil idee verlaten, zegt dr. Claude Fussler, directeur van de World Business Council on Sustainable Developmenl, waar kantoorruimte huren rotterdam onder andere Shell en Toyota lid van zijn.
‘Als de samenleving geen wekomst meer heeft, heeft mijn bedriJf ook geen wekomst meer. Die boodschap zou iedere manager en ondernemer boven zijn bureau en zijn bed moeten hangen·, aldus dr. Claude Fussler. De Fransman is na een carrière bij Dow Europe, directeur geworden van de World Business Council on Suslainable Developmenl. ‘Als gevolg van de mondialisering is de hele wereld klant kantoorruimte huren utrecht geworden van de ondernemer. Niel alleen de rijke westerlingen maar ook de mensen in landen waar hel gemiddeld jaarlijks inkomen onder de 500 dollar per jaar ligt. En de mensen die nog geboren moeten worden, warn ook toekomstige generaties hebben recht op een leefbare wereld.’ Fussler was in Nederland ter gelegenheid van hel vijfjarig bestaan van EET, het innovatieprogramma Economie, Ecologie en Technologie. In het kader van dal programma ornw ikkelen bedrijven en kennisinstellingen de duurzame technologie van morgen. In de wandelgangen spreekt hij verrassend openhartig. Over de invloed van te lang durende subsidies bijvoorbeeld, maar kantoorruimte huren amsterdam ook over de free riders, bedrijven die er in sociaal en ecologisch opzicht een zootje van maken door geschreven en ongeschreven regels te ontwijken. Aan de schandpaal er mee, vindt Fussler, want ze verpesten het voor de bedrijven die wel hun maatschappelijke verantwoordelijkheid kennen en nemen. Fussler noemt als voorbeeld hel farmacemische bedrijf Novanis dat Glivec heeft ontwikkeld, een medicijn tegen leukemie bij kinderen. ‘Een zeer duur medicijn; de behandeling loopt in de honderden dollars per patiënt. Desondanks heeft de president-directeur gezegd kantoorruimte huren schiphol dat er geen kind in de wereld mag overlijden, omdat het niet over hel medicijn kan beschikken. Hij heeft zijn verkopers uitgedaagd om nieuwe methoden te vinden om hel medicijn aan de man te brengen en er toch nog wat op Le verdienen.’ Wellicht een gevoelig voorbeeld, maar volgens Fussler illustreert dil een ingrijpende omslag in hel denken, niet alleen bij de hoogste baas van Novanis, maar in het internationale bedrijfsleven in het algemeen.

De veranderde economische omstandigheden

Gerelateerde afbeelding

De veranderde economische omstandigheden zorgen in 2002 voor een wereldwijde daling van 25% in nieuw ondernemerschap. In Nederland zelfs met 30 %. De belangstelling voor het opzetten van een eigen bedrijf is overigens nog steeds groot. In 200 1 begon de forse stagnatie, vooral in de kantoorruimte huren rotterdam zakelijke dienstverlening; denk aan adviesbureaus en automatiserings-, ICT-, en internetbedrijven. In die sector werden in 200 1 zelfs vele faillissementen uitgesproken. Recent onderzoek laat zien dat één op de vijf startende ondernemers in het eerste jaar van het bestaan struikelt. Zes van de tien bedrijfjes gaat daarna binnen vijf jaar ‘op de fles’. Faalfactoren worden ten dele gevonden in het ontbreken van een goed ondernemingsplan ( S 6 % ) , te beperkt startkrediet, te lichtzinnig ondernemerschap (onder andere door de in 1 996 versoepelde wettelijke vestigingseisen). Een (te) lange kantoorruimte huren utrecht werkweek (gemiddeld 66 uur), het vinden van klanten, de concurrentie, en slecht betalende afnemers, baren ‘jonge’ ondernemers veel ‘kopzorgen’. Ander onderzoek laat zien dat uitvinders marktkansen laten liggen en moeite hebben hun uitvinding in een eigen bedrijf te commercialiseren, onder andere door geldgebrek (38%), ideeën door anderen ‘ingepikt’ (12%), geen markt (38%), geen geschikte partner kunnen vinden (12%). Onderzoekers geven aan dat slechts een tiende van de technologische kantoorruimte huren amsterdam vindingen succesvol op de markt blijken te zijn. Uitvinders hebben doorgaans onvoldoende inzicht in marktkansen en bezitten vaak onvoldoende ondernemerscapaciteiten. Eén op de vijf starters zou direct stoppen bij de mogelijkheid een vaste baan te krijgen. Aanbevolen wordt onder andere dat uitvinders zich beter moeten scholen in marketing en planning. Het creëren van speciale kantoorruimte huren schiphol financieringsfaciliteiten (onder andere via technostartersfondsen) wordt eveneens bepleit. Daarnaast wordt ervoor gepleit ‘ervaren’ uitvinders als mentor te laten fungeren van uitvinders die het ondernemersvak nog moeten leren.

Europese ondernemingsraad

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Europese ondernemingsraad wint terrein De Europese Richtlijn van 1 994 inzake de instelling van een Europese ondernemingsraad heeft voor Nederland geleid tot de op 5 februari 1997 van kracht kantoorruimte huren rotterdam geworden Wet op de Europese ondernemingsraden. Richtlijn en Wet hebben tot doel het recht op informatie en grensoverschrijdende raadpleging van werknemers over grensoverschrijdende aangelegenheden, werkzaam in aangelegenheden multinationale ondernemingen, te verbeteren. Voor een goed begrip: een multinationale onderneming is – kort samengevat – een onderneming met ten minste duizend werknemers in de lidstaten en in ten minste twee lidstaten elk honderdvijftig werknemers. Onder raadpleging vvordt in de richtlijn verstaan de gedachtewisseling kantoorruimte huren utrecht en het instellen van een dialoog tussen werknemersvertegenwoordigers en hoofdbestuur. Euro-OR De Europese ondernemingsraad (Euro-OR) wint langzaam maar zeker terrein. Bij een aantal internationaal opererende ondernemingen functioneert al een Euro-OR met daarin ook Nederlandse ondernemingsraadsleden. Het gaat dan met name om bedrijven, waarvan de hoofdzetel is gevestigd in Duitsland en Frankrijk. Maar ook in Engeland zijn reeds enkele Euro-OR’ en werkzaam, die op kantoorruimte huren amsterdam vrijwillige basis tot stand zijn gekomen. Recent onderzoek liet zien dat voor 105 Nederlandse concerns een Euro-OR vereist is, waarvan er inmiddels meer dan 3 5 één hebben (onder andere Philips. Shell, Unilever. Hoogovens, Canon, Grontmij). Grontmij geeft de Euro-OR naast een informatierecht een consultatierecht, zo werd recent gemeld. Ook Shell acht het nodig dit te doen. 19.1.q1m.1 Onderhandelende Euro-OR De Euro-OR’ en van Genera! Motors IGM) en Ford hebben in samenwerking met Europese vakbonden vergaande overeenkomsten op Europees niveau met concerndirecties afgesloten. Bij GM gebeurde dat nadat het management in het voorjaar kantoorruimte huren schiphol van 2001 een forse reorganisatie met banenverlies had aangekondigd. Bij Ford onderhandelde de Euro-OR over de randvoorwaarden voor de verzelfstandiging van Fords componentendivisie Visteon. Hierna volgen enkele belangrijke en soms toch wel spectaculaire elementen uit deze overeenkomsten.
garanties voor de oprichting van een Euro-OR bij Visteon; afnamegaranties van Ford voor Viste on; vervangende productiegaranties voor producten die vervallen; nalevingsprocedure.
General Motors: geen gedwongen ontslagen en geen benadeling van werknemers; garanties met betrekking tot baanzekerheid; afspraken over uitvoering van de overeengekomen punten op nationaal niveau; garanties met betrekking tot de productie in Luton en Ellesmere Port !compleet met aantallen en types).

Manager en organisatiecultuur

Gerelateerde afbeelding
Wanneer een nieuw aangestelde medewerker een organisatie leert kennen, of een nieuw aangetrokken manager verandering in een organisatie wil aanbrengen, zal men zich steeds moeten realiseren dat een organisatie meer is dan structuur en gedrag volgens richtlijnen en procedures. Bij nadere kennismaking stuiten we doorgaans ook op ‘iets’ in organisaties, dat tot op zekere hoogte ongrijpbaar is. In uitspraken, denk- en handelwijzen van mensen in organisaties wordt kantoor huren rotterdam dit ‘iets’ wel als zeer bepalend ervaren. Dit ‘iets’ zijn we de laatste jaren ‘organisatiecultuur’ gaan noemen.
organisauesrrucruur Een organisatiecultuur wordt allereerst gevormd door de heersende ideeën die een (groot) waarden aantal organisatieleden uitdragen en met zich meedragen in termen van geldende waarden, normen normen en overtuigingen. Waarden houden verband met zaken die mensen belangrijk vingedrag den, en bepalen dan bewust – maar veelal onbewust – het menselijk kantoor huren utrecht gedrag. Gedrag uit zich in organisaties in de wijze waarop leiding wordt gegeven en mensen met elkaar omgaan, in de dingen die organisatieleden doen of nalaten en in de keuzen die worden overtuigingen gemaakt. Achter dit gedrag gaan waarden en normen, verwachtingen, overtuigingen en houdingen schuil die een belangrijke rol spelen. Dit is nu de bestaande organisatiecultuur. Uit ‘loyaliteit aan het bedrijf (waarde) komt bijvoorbeeld voort dat we ‘op tijd zijn’ (norm) en dat ook belangrijk vinden. In kantoor huren amsterdam overtuigingen brengen organisatieleden dit ook gevraagd of zelfs ongevraagd tot uitdrukking. Overtuigingen zijn de opvattingen en meningen over de werkelijkheid, die organisatieleden uitdragen. Het brengt hen ertoe bepaald gedrag te vertonen, informatie op een bepaalde wijze te verspreiden enzovoort. Op zichzelf kantoor huren schiphol genomen ordent een overtuiging de specifieke ervaringen. Dit houdt tevens in dat zich daarmee dus beelden, respectievelijk vertekeningen kunnen gaan voordoen, bijvoorbeeld in uitspraken in een productieafdeling in een middelgroot industrieel bedrijf ‘”. die stafmedewerkers; bij ons zijn ze veel te theoretisch’ of ‘”. researchmanagers zijn altijd te laat’.

Verschillen per managementniveau

Gerelateerde afbeelding

Verschillen per managementniveau
Uit voorgaande activiteiten blijkt dat de manager het belangrijkste deel van zijn tijd besteedt aan het communiceren met organisatieleden en mensen en instanties buiten de organisatie. Dit verschilt kantoor huren rotterdam echter per managementniveau.
Topmanagement De eisen die aan topmanagers worden gesteld zijn onderhevig aan verandering. Uit een onderzoek onder 1500 topmanagers uit twintig verschillende landen tekent zich voor de volgende decennia een nieuw managementprofiel af. De topmanager van morgen zal moeten uitblinken op de volgende gebieden: strategiebepaling human resources management marketing/ sales conflicthantering/ onderhandelen.
Op het prioriteitenlijstje van directeuren prijkt werving en behoud van personeel op nummer 3, terwijl het werven kantoor huren utrecht van nieuwe klanten en het verlenen van service aan klanten de eerste zorgen zijn (zie figuur 1 . 3).
Strategie, marketing en sales werden altijd al belangrijk gevonden. De laatste jaren bleek meer dan ooit dat vooral ook aandacht geschonken moest worden aan (het aantrekken en behouden van) mensen in de organisatie. Verder menen onderzoekers dat in de 21s te eeuw vijandige overnemingen, protectionisme en bedrijfsspionage het leven van de topondernemer zuur kantoor huren amsterdam zullen maken. Dit verklaart de relevantie van onderhandelen en conflicthantering.
De topmanager zal een ‘great communicator’ moeten zijn die zijn medewerkers inspireert. Verder kenmerkt hij zich door zijn creativiteit, enthousiasme en open geest. Daarnaast zal de topman, in ethisch kantoor huren schiphol opzicht, een ‘schoon verleden’ moeten hebben. En ‘last but not least’ zal de manager zich als een politicus moeten weten te gedragen, zowel binnen zijn eigen organisatie als daarbuiten.

Ontvangen en overdragen van informatie

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Ontvangen en overdragen van informatie Een leidinggevend functionaris moet steeds goed op de hoogte zijn van wat er rondom en binnen zijn bedrijfseenheid gebeurt. Om tijdig problemen te kunnen kantoor huren rotterdam signaleren is informatie nodig. De bedrijfseenheid dient steeds tijdig en voldoende informatie te ontvangen om doeltreffend op gebeurtenissen te kunnen reageren.
Nemen van hes/uiten Elke leidinggevende functionaris komt te staan voor onvoorziene situaties, ook al streeft men steeds naar planmatige actie. Soms worden problemen lange tijd genegeerd, waardoor ze uiteindelijk in een acute crisis resulteren. Problemen kan men dan niet uit de weg gaan, bijvoorbeeld kantoor huren utrecht bij een conflict tussen afdelingen of ondergeschikten, of een plotseling stagneren van de toevoer van hulpbronnen. Hiervoor moet men dan uiteraard oplossingen vinden en beslissingen nemen. Allereerst moet men er dan voor zorgen dat door aanpassingsmaatregelen zo snel mogelijk verder gewerkt kan worden. Voorts moet men zoeken naar structurele aanpassing of verandering zoeken, om kantoor huren amsterdam te voorkomen dat dezelfde problemen zich weer voordoen.
Tijd management Leidinggevende functionarissen dienen de vaardigheid te bezitten een goed ‘tijdmanagement’ te voeren. Zij moeten ervoor zorgen niet het gevoel te krijgen geleefd te worden. Rekening houdend met te voeren werkoverleg en de nodige inspraak is het bijvoorbeeld van belang de ‘kunst’ van het effectief vergaderen als vaardigheid aan te leren.
Te rreinkennis en resultaatgerichtheid Prioriteiten stellen en aan anderen overlaten wat maar mogelijk is, is uiteraard van belang. Het afhandelen van de zaken in de juiste volgorde is trouwens een belangrijke vaardigheid voor een ieder die doeltreffend wil werken. Leidinggevende kantoor huren schiphol functionarissen moeten terreinkennis hebben en dienen resultaatgericht te werken. Zowel voor henzelf als voor hun medewerkers is dit, in termen van te bereiken resultaten, een maatstaf voor hun functioneren. Met andere woorden, resultaten van het werk dienen tastbaar te worden (gemaakt).